Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԲ. Եւ արդ՝ յայտնի է այսուհետեւ ասացելովքս, թէ եւ նախաստեղծ մարդոյն զնոյն նմանութիւն երեւեալ ի սկզբանն. որպէս եւ առ յապայ * ամենայն աստուածատես կատարելոցն զնոյն պահեալ , զի մի՛ աւտարագոյն ինչ եւ անծանաւթ կերպարանաւք զտեսողսն հարթուցանիցէ։ 2  Մանաւանդ * թէ առաւել լաւագոյն իսկ , զի յաստուածատես * հաւրէն որդւոյն տեղեկացեալ՝ դիւրագոյն պատրաստիցի իբրեւ ընդելականի՝ * եւ զլուեալն ունկանն եւ ակամբ եւս նկատել ։ 3  Որպէս եւ * երանելին Յովբ , սիրելին * Աստուծոյ, արդարն , ասէր ցԱստուած, թէ Ի լուր * ականջաց լսէի զքէն յառաջագոյն, բայց արդ * եւ ակն իմ ետես զքեզ . ցոր եւ ասէր իսկ Աստուած. Պնդեա՛ իբրեւ * այր զմէջ քո, եւ մի՛ համարիր այլազգ ինչ երեւեալ քեզ * ։
       4  Քանզի եւ ի սկզբանն ըստ ազդեցութեանն երեւեալ Աստուած, զոր եւ * ասէն, եթէ Ըստ պատկերի Աստուծոյ արար զմարդն ։ 5  Եւ ամենայն յաւիտեանցն * ըստ նմին նմանութեան Աստուած փառաց երեւեալ. զոր * եւ ասէր իսկ * վկայն * Ստեփանոս, թէ Աստուած փառաց երեւեցաւ հաւր մերում Աբրահամու , եւ ամենեքեան իսկ Տէր սաբաւովթ , եւ Աստուած ամենակալ կոչեն։
       6  Եւ արդ՝ զերեւելն Աստուծոյ ըստ նմանութեան մարդկան՝ ապաքէն * ըստ տկարութեան տեսողացն իմանալի է, եւ ոչ եթէ անչափակալ բնութիւնն Աստուծոյ՝ սահմանաթաքոյց եւ կողմնափակ իցէ, եւ երբեք երբեք * յիւրակայան սահմանացն * յայլ սահմանս երեւեալ գայցէ, որով * լին է ամենայն։ 7  Այլ զիջանելով եւ հնարաւորութեամբ ընդելացուցանէր նմանութեամբքն , զի մերձաւորս եւ աստուածամուխս եւ յանդիմանատեսս ճշմարիտ * կերպարանացն պատրաստիցէ. քանզի * ի նմանութենէն ապաքէն լինի ճշմարտութիւնն խնդրելի։
       8  Որում եւ մեծն Մովսէս ցանկացեալ հայէր. զի * թէպէտ ձեռն ի ձեռն եւ * բերան ի բերան յանդիմանախաւս * ընդ Աստուծոյ * ճանաչէր Մովսէս՝ սակայն ճշմարիտ * գեղոյն փութայր հասանել, ասելովն ցԱստուած, թէ Ցո՛յց ինձ զանձն քո ։ 9  Եւ արդ՝ տե՛ս զպատասխանին, թէ Ոչ ոք է մարդ, որ տեսանիցէ զԱստուած եւ ապրիցէ . եւ ապա սակաւիկ ինչ նշանակաւ նուաճեալ զհայցողն, եւ զբնականն աներեւոյթ պահեալ, վասն զի անհաս էր։
       10  * Տեսանե՞ս, զի * անտեսական է ի հայեցողաց, եւ անքննական ի քննողաց ըստ առանձնական կերպարանացն. քանզի ոչ եթէ կերպարանք ինչ տարրականք իցեն նմանութիւնքն , այլ առ ժամայն տեսիլ. իսկ ճշմարտութիւնն՝ բնութիւն գոյական։ 11  Քանզի եւ * Մովսիսի նմանութիւն * աւրինակաւ տարրական խորանի ցուցաւ , ըստ որում կազմեաց խորան նիւթական, եւ Եզեկիելի՝ * տաճար, աւրինակ տաճարի։ 12  Նոյնպէս եւ առաջին մարդոյն նմանութիւն անտարրական մարդակերպ երեւեալ Աստուծոյ, զի արասցէ մարդ * ի տարրական նիւթոյ՝ մերձաւոր ճշմարտութեանն ։ 13  Քանզի Աստուած անզղջական * բարերարութեամբ իւրով կարգեաց առաջին մարդոյն՝ մերձաւոր եւ աստուածամուխ * լինել աստուածական վայելչութեանն ։
       14  Եւ մի ըստ միոջէ առատագոյն Հոգին Աստուծոյ հեղեալ ի վերայ դասադաս * գունդագունդ սրբոց * մարգարէիցն ի մէջ իսրայելական տոհմին, որք ըստ կամացն Աստուծոյ պատուիրէին իւրեանց ազգացն՝ պահել * զգուշութիւն հրամանացն Աստուծոյ. որ ազգ էին ընտիր, եւ պատուէր առին՝ * չմերձենալ յայլ ազգս, եւ չխառնակել ի տոհմս հեթանոսաց, զի մի՛ եւս ուսցին զմեղս նոցա։
       15  * Իսկ նոցա խառնակեալ թաթաւեալ * խնամութեամբ ընդ նոսա՝ առին ուսան * զանաստուածպաշտութիւնս նոցա թագաւորաւքն եւ իշխանաւքն խառնակեցան։ 16  Վասն որոյ * տրտունջ եղեալ մարգարէին՝ գոչէր, թէ Խառնակեցան ընդ հեթանոսս եւ ուսան զգործս նոցա. ծառայեցին կռոց նոցա, եւ եղեւ նոցա ի գայթակղութիւն *, եւ թէ Զոհեցին զուստերս եւ զդստերս իւրեանց դիւաց, եւ հեղին արիւն անբիծ , արիւն ուստերաց եւ * դստերաց իւրեանց, զոր զոհեցին կռոցն Քանանու ։