Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԳ. Արդ՝ տէր Աստուած ի ժամանակի զի հարկանէր զերկիրն Եգիպտացւոց, զի հանցէ զնոսա անտի՝ կոտորեաց զամենայն անդրանիկս Եգիպտացւոց, եւ փրկեաց զնոսա անտի. վասն որոյ եդեալ ուխտ ընդ հարս նոցա՝ նուիրել զորդիս իւրեանց անդրանիկս տեառն Աստուծոյ իւրեանց։ 2  Արդ՝ փոխանակ այսորիկ առեալ նոցա * զուստերս եւ զդստերս իւրեանց՝ դիցն հեթանոսաց զոհէին, բագինս շինեալ յերկրին՝ զոր տէր Աստուած * ի՛ւր անուանեալ՝ վիճակ ժառանգութեան իւրոյ կոչէր. իսկ նոցա պատկերս կանգնեալ * փոխանակ նորա՝ քարանց * եւ փայտից երկիր * պագանէին. եւ շաղախեալ երկիրն յարենէն, որ պոռնկեալ ի դիսն՝ յաճախէին եւ զպոռնկութիւնս մարմնոց. վասն որոյ պղծեալ ի գնացս իւրեանց։
       3  Զի ի մտանել նոցա յերկրին զոր ետ նոցա՝ հրամայեաց ջնջել զանաւրէն ազգսն որ էին յերկրին. զորս ոչ սատակեցին, այլ դաշնաւոր եդեալ, ուխտս հաստատեալ ընդ ազգսն անաւրէնս, ընդ որում եւ միաբանեալ ժառանգեցին զամբարշտութիւն ։ 4  Զի Աստուած վասն * չարեացն իւրեանց հան զբուն բնակիչս երկրին ի բնակութենէ անտի. իսկ նոքա մտեալ՝ զնոյն * գործ միաբանութեան * գործել սկսան իւրեանց թագաւորաւքն * եւ իշխանաւքն եւ քահանայիւքն հանդերձ։
       5  Վասն որոյ տեառն Աստուծոյ յառաւել գթոյ մարդասիրութեան իւրոյ առաքեալ առ նոսա զմարգարէսն * սպառնալեաց պատգամաւք, զի դարձցին յանաւրէնութեան գործոց իւրեանց, եւ պաշտեսցեն զԱստուած զարարիչն ամենայնի, որ վասն իւրոյ մարդասիրութեանն գթացեալ ողորմէր * ի վերայ * չարութեան նոցա։ 6  Որ մարգարէիւն տրտնջէր զնոցանէ, թէ Փայտին ասացին՝ հայր իմ ես դու, եւ * քարին՝ * թէ քո * իսկ է ծնեալ զմեզ. եւ դարձուցին յիս զթիկունս, եւ ոչ զերեսս իւրեանց ։
       7  Արդ՝ չար եւ անմիտ ազգին կուրացելոյ յարուցեալ ի վերայ մարգարէիցն՝ * քարկոծել եւ սպանանել. եւ այնչափ կոտորել զնոսա, մինչեւ աղաղակել մարգարէի միոջ, թէ Ես միայն մնացի ։ 8  Եւ առեալ * զմարգարէ սուրբ անունն՝ կարդալ սուտ եւ ընդվայրահար քրմացն։
       9  Նա եւ աստուածատես մարգարէքն ճշմարիտք, որք ճշմարտութեամբ պատմեցին նոցա զգալուստ ճշմարիտ Որդւոյն Աստուծոյ յաշխարհ՝ մարմնաւորութեամբ հանդերձ. որ դառնացող ազգին եւ զայն չկամեցեալ լսել։ 10  Վասն որոյ եւս * առաւել ի վերայ նոցա զմահն զաւրացուցեալ, զի եւ մի ոք մնացեալ՝ զոր ոչ սպանին պէսպէս տանջանաւք։