Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԹ. Իսկ իբրեւ եկեալ՝ կատարեաց փրկիչն ամենեցուն * զերբեմնի խոստացեալսն վասն նորին։ 2  Եւ վկայութեամբ զգալուստ * Որդւոյն կարեմք ճշմարտել մարգարէականաւքն յառաջասացելովք վասն մարմնածին ծննդեան աստուածորդւոյն, հոգեխառն բանիւք զաստուածախառն մարմնոյն. զոր յառաջագոյն * Աստուած եցոյց զիւրոյ Որդւոյն * զգալուստ՝ արժանաւոր իւրոց մարգարէիցն ձայնիւք։
       3  Զի առաքեաց Աստուած զՈրդին իւր, որ եկն ծնաւ ի կնոջէ, եւ եմուտ ընդ աւրինաւք. զի զորս ընդ աւրինաւքն իցեն՝ գնեսցէ, զի մեք * զորդեգրութիւն ընկալցուք ։ 4  Հանգոյն սորա եւ կարապետն * Յովհաննէս ասէր. Ապաշխարեցէ՛ք, զի մերձեալ է արքայութիւն երկնից. զոր եւ յաւիտեանց Տէրն * արքայութիւնաբեր առակ առաջի իսկ դնէ ասելովն, թէ Կատարեալ է ժամանակ, եւ հասեալ է արքայութիւնն Աստուծոյ ։
       5  Եւ արդ՝ եկեալ սքանչելի խորհրդակից Որդին Աստուծոյ՝ * կատարեալ զխորհուրդ նախակարգ յաւիտեանցն, զոր եւ * մարգարէն ասէ, եթէ Հաստատէ զբանս * ծառայից իւրոց, եւ զխորհուրդս հրեշտակաց իւրոց արդարացուցանէ ։ 6  Ունի * եւ հրեշտակն * պատրաստել նմա ճանապարհ. որոյ տուեալ ողջոյն կուսին, առ ի զմարգարէականն կատարելոյ, եթէ Կոյս յղասցի եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցեն զանուն նորա Էմմանուէլ *, եւ ասէ, Ուրախ լեր, բերկրեալ, Տէր ընդ քեզ ։
       7  Եւ անդէն նշանակէ, թէ զի՛նչ աւրինակ Տէր ընդ նմա * լինելոց իցէ. ասէ. Հոգի սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զաւրութիւն Բարձրելոյն * հովանի լիցի ի վերայ քո. քանզի որ ծնանելոցն է՝ սուրբ է, եւ որդի Բարձրելոյ կոչեսցի * ։ 8  Եւ անդէն ի մարգարէականսն հայեցեալ՝ ասէ, թէ Տացէ նմա տէր Աստուած զաթոռն Դաւթի * հաւր իւրոյ, եւ թագաւորեսցէ ի վերայ տանն Յակովբայ յաւիտեան, եւ թագաւորութեան նորա վախճան մի՛ լիցի ։ 9  Զորմէ եւ հայրապետն Յակովբ * Հոգւովն լցեալ ասէր, եւ փառաւոր զՅուդա գիտացեալ՝ ի մարգարէութիւն ասէ. Մի՛ պակասեսցէ իշխան Յուդայ, եւ մի՛ պետ * յերանաց նորա, մինչեւ եկեսցէ այն՝ որոյ իւր է թագաւորութիւն, զի նա է յոյս հեթանոսաց ։
       10  Ահա տեսանեմք լցեալ * կատարեալ զամենայն մարգարէութիւն լիով. ահա տեսանեմք զամենայն հեթանոսս սպասեալ նմա, ո՛ր կամաւ եւ ո՛ր ակամայ։ 11  Ասէ. Կապեսցէ զգրաստ իւր զորթոյ, եւ * զյաւանակ իշոյն զորթոյն գնդակէ. այսինքն՝ զգալն խոնարհութեամբ առ մշակս այգւոյն, որ ոչ * կամեցան զայգւոյ տէրն. որ չարչարեցաւ իւրով կամաւք համբերեալ, զոր ի ժամու իւրում պատմեսցուք՝ որ դեռ վասն ծննդեանն են բանք ասել ձեզ, զգուշակումն մարգարէիցն, զքարոզութիւն առաքելոցն, զվկայութիւն վկայիցն։