Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Խ. Որ նա ինքն է յէութեանն * որպէս եւ էն իսկ սակայն յորժամ կամեցաւ՝ առ զմարդկան կերպարանս եւ զգեցաւ մարմին եւ էջ ի մեր նմանութիւն այն որ * անբաւն էր եւ * անհաս յամենայն լրութեան Աստուածութեանն՝ եւ վասն մեր էջ ի չափաւորութիւն * եւ ամփոփեցաւ ի մարմին բովանդակեցաւ ճշմարտութեամբ ի մարմնին եւ * ճշմարիտ մարդ եղեւ, եւ էջ յանարգութիւն, զի զմեզ բարձրասցուսցէ։ 2  Սակայն իւրով Աստուածութեամբն * յերկինս է եւ յերկրի՝ * առ Հաւր եւ ընդ Հաւր * եւ ամենայն արարածք հրամանաւ նորա շարժին ըստ իւրաքանչիւր * կարգածոցն կազմածոց ։
       * Սակայն թէպէտ վասն մեր էջ յանարգութիւն՝ այլ կայ յիւրում բնութեանն որպէս եւ * ինքն ասէ թէ Ես նոյն եմ եւ ոչ փոփոխեցայ ա։ 4  Զի թէպէտ * զկերպարանս առ եւ զմարմին մարդկան՝ * այլ խառնեաց միացոյց ընկղմեաց զմարմինն * յԱստուածութեան իւրում։ 5  Եւ դարձեալ ասէ Սա է Աստուած Աստուած մեր յաւիտեանս յաւիտենիցբ։ 6  Եւ դարձեալ ասէ * Դու նոյն ես եւ ամք քո ոչ անցանենգ։ 7  Եկեալ այսպիսի * բարբառ * եւ առ մեծն մարգարէից Մովսէս * թէ Ես եմ որ սկզբանէն էի * այսպէս ասասցես * թէ որ ի սկզբանէն Աստուած՝ առաքեաց զիս առ ձեզդ։ 8  Զոր եւ Յովհաննէս ասէր ի թղթին իւրում * թէ Որ էրն ի սկզբանէ զորմէ լուաք որում ականատեսքն իսկ եղաք * ընդ որ հայեցաքն եւ ձեռք մեր շաւշափեցին զբանն կենաց * եւ կեանքն յայտնեցան եւ տեսաք եւ * վկայեմքե զի նա ինքն * է Աստուած ճշմարիտ եւ կեանք յաւիտենականք։
       9  Որ առ * զմարմին անըմբռնելին եւ շաւշափեցաւ եւ ըմբռնեցաւ մարմնովն * եւ զամենայն անցս մարմնոյն յանձն առեալ իւրովք կամաւք յանծանաւթս * եղեալ * համբեր խոնարհութեամբ եւ ոչ ուրուք բռնադատութեամբ բայց * իւրովք * իշխանական եւ անձնիշխան կամաւք կրեաց զայն որպէս եւ * ինքն ասէր Իշխանութիւն ունիմ դնել զանձն իմ իմովք կամաւք զի դարձեալ միւսանգամ առից զնաա։
       10  Եւ ինքն ծնաւ * ի կուսէն եւ իւրովք կամաւք կատարեաց զկամս առաքչին իւրոյ ասէ Ես * եկի կատարել զկամս Հաւր իմոյբ զի ցուցցէ զմիաւորական * զանքակ զանբաժին ինքնութեանն միութիւն։ 11  Կամաւք Հաւր եմուտ յարգանդ կուսին եւ ոչ գարշեցաւ վասն զի ինքն * է սրբիչ ամենայնի։ 12  Իւրովք կամաւք պատեցաւ ի խանձարուրս եւ եդեալ ի մսուր անասնոց զի * ինքն է Տէր եւ Արարիչ ամենայն մեծութեանց եւ բղխիչ ամենայն բարութեանց։
       13  Հինաւուրցն վասն մեր մանկացաւ եւ առ * զկերպարանս մարմնոյ * տկարութեանս մերոյ մարդկութեանս զի զմեզ փոխեսցէ յանմահութիւն իւր։ 14  Սակայն թէպէտ եւ զգեցաւ մարմին եւ էջ ի մեր նմանութիւն՝ այլ * կայ ի փառս հայրենի բնութեանն Աստուածութեան իւրոյ որպէս եւ էր իսկ եւ է եւ կայ յաւիտեան ընդ Հաւր իւրում ի բարձունս * յիւրում բնութեանն հանդերձ մարմնովն զոր ի մէնջն զգեցաւ * փառաւորեալ ցանկորդ ի հոգեղէն * եւ ի հրեղէն զուարթնոցն ։
       15  Նա եկն եղեւ մարդ զի * մարմնաւորքս տեսանել կարասցեն * բայց զԱստուած * գոյիւ * ոչ տեսեալ ուրուք ո՛չ հրեշտակաց եւ ոչ հրեշտակապետաց ո՛չ սրովբէից եւ ոչ քրովբէից եւ ոչ բիւրաւոր բանակաց * երկնաւոր զուարթնոց բայց * Որդին * ծածկեալ մարմնով՝ կատարելամիտ իմաստնոց եցոյց եւ յայտնի արար զի յագեսցին * լուսոյն սքանչելութեամբ * թէ Որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմա։ 16  Եւ եկեալ * զխոստացեալսն կատարեաց ի սրբոյ կուսէն * եւ ծնունդն առաջին՝ ի Հաւրէ յառաջ քան զանկէտ յաւիտեանս մշտընջենական եւ յաւիտենական ծնունդ ի մշտընջենական եւ յաւիտենական Հաւրէն յառաջ քան զամենայն ։
       17  Այսչափ եւ եթ գիտել տկարութեան արարելոցս ի նմանէ * զի նա եւ ճշմարիտ Հայր՝ մի են ուստի ամենայն հայրութիւն անուանեալ կոչի * երկնաւորաց եւ երկրաւորաց։ 18  Մի միայն Տէր երեքանձնական զաւրութիւն երեք անձինք * մի * զաւրութիւն * մի միութիւն գիտութեան զաւրութիւն մի՝ միասնական փառաւք * մի միայն լուսաւորութեամբ մի միայն * իսկութեամբ զի ոչ ոք կարէ քննել թէ ո՛րպէս կամ զիա՛րդ եղեւ։
       19  Հաւատացէ՛ք * յԵրրորդութիւնն ճշմարտեցէ՛ք ի միութիւնն անշշունջ լռութեամբ լուռ հաւատովք։ 20  Բայց * զանյոյզ զանքնինս հողապատեանքս ի հողոյ զանգեալ զիա՞րդ քննել * կարիցեմք * եւ կամ գիտել զԲարձրելոյն եւ * սկզբնաւորքս զանսկիզբնն զանհասն * զիա՞րդ կարիցեմք քննել։
       21  Հաւատք ճշմարիտ այս են ։ 22  Խոնարհեցաւ եւ խառնեաց զԱստուածութիւնն ընդ մարդկութեանս եւ զանմեռն ընդ մեռոտս * զի զամենայն մարդիկ անքակ արասցէ յանմահութենէ Աստուածութեան իւրոյ յորժամ * մարմնովն * առ Հաւրն ընդ աջմէն եմուտ եւ խառնեաց զմեզ յԱստուածութիւն իւր * միածին * Աստուածորդին հզաւրակիցն Հաւր յորոյ ի ձեռն հաստատեաց զհիմունս երկրի եւ պարզեաց զպարզուածս երկնից։ 23  Վասն որոյ մարգարէն ասէ Յայտնեաց Տէր զաջ իւր եւ զբազուկ իւր ամենայն հեթանոսաց * եւ տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն Աստուծոյ մերոյա։
       24  Աջն * Հաւր * ինքն իսկ է եւ բազուկն՝ միածինն Քրիստոս եւ նովաւ լուսաւորեցան ամենայն եղեալքս որ ի սկզբանէ էր Բանն եւ Բանն էր առ Աստուած եւ Աստուած էր Բանն որ ամենայն ինչ նովաւ եղեւբ եւ նովաւ հաստատեցան ամենայն ինչ՝ որ ինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրի հարկ էր զի նովաւ սրբեսցին՝ * որով եղենն եւ * հաստատեցան * եւ նովաւ լուսաւորեսցին եւ կամեցեալ Աստուծոյ զի կեցցեն արարածք եւ մի՛ կորիցեն։