Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԱ. Արդ՝ առաքեաց Աստուած զՀոգին սուրբ ի կոյսն Մարիամ եւ առ Աստուածորդին մարմին ի կուսէն * որով կորոյս զչարն՝ * դովին մարմնովն պարտաւորեաց զմեղսն աստուածախառն մարմնովն ի բարձրախառն խոնարհութենէն՝ զաներեւոյթ խառն տեսմանն ։ 2  Աւետարանումն հրեշտակացն առ հովիւսն՝ զաստուածեղէն * փառացն գուշակէր մսուրն եւ խանձարուրքն՝ * զխոնարհաձիգ մարմնոյն զաղքատութիւնն * ի մէջ բերէին առաջնորդ աստեղբն մոգուցն պատարագաւք՝ * յայտնի ամենատեառնն տէրութիւն երկրաւորաւքս գիտասցուք զմարմինն եւ երկնաւորաւքն ծանիցուք * զԱստուածութիւնն։
       * տե՛ս զի՛նչ պատմէ մեզ Միքիայն * շնորհ հոգւոյն մարգարէութեան թէ Եւ դու Բեթղեհէմ ասէ ոչ ինչ կրսեր վիճակաց հասեր ի քէն ծագեսցէ ինձ պետ * եւ իշխան տանն Իսրայելի եւ ելք նորա * ի սկզբանէ աւուրց աշխարհիա։ 4  « Ի սկզբանէ»՝ զԱստուածութիւնն * ցուցանէ, «Բեթղեհէմ»՝ զմարմինն պատմէ։ 5  Հրեշտակապետն ասէ * Ծնցի եւ * կոչեսցեն զանուն նորա Յիսուսբ եւ սաղմոսարանն * երգեաց յառաջ քան զարեւ զանուն նորագ։ 6  Մին զմարմնածին ծնունդն պատմէ եւ միւսն զԱստուածութիւնն ցուցանէ՝ զյառաջ * քան զարուսեակ ի Հաւրէ ծնեալ։
       7  Մեք զայս ճշմարիտ հաւատս ունիմք ի սուրբ Գրոց եւ յաւրինաց եկեղեցւոյ՝ առաջնորդ * կենաց * ճանապարհի առ Աստուած * եւ ի սուրբ գիրս վարդապետութեան հաւատովք։ 8  Եւ մի՛ խոտորիք ի * կարգաց իմաստութեան մի՛ յաջ եւ մի՛ յահեակ զի ոչ եթէ այնպիսիք իցեն սերմանիքն ամուլք եւ ժանգառք * ազազունք եւ ոսնեալք բոյսք զոր սերմանեմք յանդաստանս սրտից լսելեաց * այլ յաստուածեղէն գրոց ի հոգեպատում մատենից եւ քան զայս աւելի թէ * ոք սերմանեսցէ զայնպիսի սերմանիս ի լսելիս * լսողաց՝ այնպիսիքն նզովեալք են թէ եւ * հրեշտակ * իցէ յերկնից՝ իբրեւ զաւձ նզովեալ հողակեր որ սուտ եւ պատիր բանիւք զպատուիրան Արարչին փոխել կամեցաւ։
       9  Բայց մեք ոչ այնպիսի պատրանս ձեզ մատուցանեմք եւ զայս վկայեմք առաջի Աստուծոյ զի նա միայն գիտէ * զսրտից խորհուրդս եւ ամենայն ծածկեալք * նմա յայտնի են զի յամենայն ժամ առաջի նորա եմք ։ 10  Եւ այժմ * առաջի նորա * խաւսիմք զնորա պատգամսն զքաջաբոյսսն եւ զատոքսն եւ զպտղաբերսն եւ զարդիւնատուսն եւ զշայեկանսն եւ զվայելելիսն եւ զշտեմարանալիցսն * որ կարող են պարարել զձեզ աստ մարմնաւոր պտղովն եւ անդ յարքայութեանն զձեզ վայելեցուցանել յանանց եւ յերկնաւոր ուրախութեանն ։ 11  Նմա փառք ամենատեառնն որ վասն * մերոյ կենաց մարդացաւ եւ մարդակերպ շրջեցաւ եկեր իբրեւ զմեզ եւ արբ * տանջեցաւ չարչարեցաւ խաչեցաւ բեւեռեցաւ սպանաւ թաղեցաւ * կենդանացաւ յարեաւ վերացաւ եւ ել նստաւ ընդ աջմէ ծնողին * իւրոյ * Աստուծոյ * եւ Հայր կենդանացոյց զամենեսեան * որ ի նայն հաւատացին։