Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԲ. Բայց մեզ դեռ կայ պատմել ձեզ՝ զծնունդ Աստուածորդւոյն որ ի կուսէն թէ զիա՛րդ * եղեւ մի ըստ միոջէ պատմեսցուք ։ 2  Զի ոչ եթէ յորմէ հետէ * ծնունդն ի կուսէն իցէ՝ * յայնմ հետէ է սկիզբն * անսկզբանն Բանին գոյացութեան այլ յառաջ քան * զամենայն յաւիտեանս ծնաւ ի Հաւրէ իսկ արդ վասն մեր էջ եւ մարմնով ծնաւ ի կուսէն այլ այնր ծննդոյ Հաւր * որ զնայն ծնաւ՝ նա միայն գիտէ։ 3  Իսկ երկրորդ ծնունդն շնորհիւ իւրով ի մէջ մարդկան վասն զի կեցուսցէ զմարդիկ եւ աւրհնեսցէ յառաջին անիծից անտի զերկիր * եւ իւրովք աւրհնութիւնաբեր գարշապարաւքն եկեալ նորոգեսցէ զի ետես կորուսեալ զմարդիկ՝ ժողովեաց զցրուեալսն եւ եգիտ զկորուսեալսն ։
       4  Եւ յղացեալ այնուհետեւ * ի Հոգւոյն սրբոյն շնորհագիւտ * կուսին յանարանց յանապական արգանդին զորդին Աստուծոյ՝ անհասական պայմանաւ։ 5  Եւ * ըստ աւրինին ծննդականաց ծնաւ զանդրանիկն * ի քաղաքի Դաւթի ի Բեթղեհէմ առ ի կատարելոյ զմարգարէականն * թէ Դու Բեթղեհէմ տունդ Եփրաթայ սակաւաւորդ իցե՛ս լինել ի հազարաւորսն Յուդայ ի քէն ելցէ ինձ պետ եւ իշխան Իսրայելի եւ ելք նորա ի սկզբանէ աւուրց յաւիտենից աշխարհի ա։
       6  Տեսանե՞ս զելսն յառաջընծայս։ 7  Տեսանե՞ս եւ զաւետիս հրեշտակացն յաւթեւանս հովուացն թէ Ծնաւ ձեզ այսաւր փրկիչ որ է աւծեալ տէր ի քաղաքի Դաւթի բ։ 8  Տեսանե՞ս որոյ ելքն ի սկզբանէ աշխարհի՝ այսաւր ծնաւ ասէին . զաւծելոյն՝ առ ի նշանակելոյ զմարգարէականն թէ * Ո՛ պատմէ ի մէջ մարդկան զաւծեալ իւրգ։ 9  Եւ տուեալ նշան զաւծելոյն թէ Գտանիցէք մանուկ պատեալ ի խանձարուրս եւ եդեալ ի մսուրդ այն իսկ էր յաւիտենական խորհուրդն ծածկեալ առ Աստուծոյ որ յայտնեցաւ երկնակեաց իշխանացն։
       * Զորոյ անդէն իսկ զաստուածական փառաց զերգս առեալ երկնաւոր զաւրուն՝ հովուացն ուսուցանէին զի մի՛ ի մսրոյն * եւ ի պատանացն արհամարհեալ * հովուացն կարծիցի։ 11  Եւ փութացեալ այնուհետեւ հովուացն՝ հասեալ գտանէին զմանուկն ըստ նշանակելոյ հրեշտակին որ ոչ միայն մաւտաւորացն այլ եւ բացականացն արեւելեաց * աստղանշան ծանաւթ գտեալ։ 12  Անդ էր այնուհետեւ * քննելի հոգեպատում մատեանքն մարգարէականք թէ Մանուկ * ծնաւ մեր եւ որդի տուաւ մեզ որոյ իշխանութիւն * իւր է ի վերայ ուսոց իւրոց եւ անուն կոչեցաւ նմա հրեշտակ մեծի խորհրդոյ սքանչելի խորհրդակից Աստուած հզաւր իշխան հայր հանդերձելոյ աշխարհին ա։
       13  Տեսանե՞ս * զի եւ որդի եւ իշխան եւ հրեշտակ եւ խորհրդակից եւ Աստուած հզաւր եւ հայր հանդերձելոյ աշխարհին զայսաւրածին մանուկն նշանակէ։ 14  Քանզի եւ * է իսկ որդի * վասն զի զաւրութիւն Աստուծոյ է խորհրդակից եւ Աստուած հզաւր որով եւ յաւիտեանքն հաստատեցան։ 15  Եւ մանուկ՝ զի * այսաւր * ի սուրբ կուսէն ծնաւ ի Բեթղեհէմ որ եւ յառաջապատում իսկ * ասէ թէ Տէր ասաց ցիս որդի իմ ես դու եւ ես այսաւր ծնայ զքեզբ եւ հայր հանդերձելոյ աշխարհին՝ զի զհնացեալ եւ զմահակուլ աշխարհս ըստ առաջին հողածին մարդոյն՝ * երկրորդ մարդն կուսածին եկեալ յերկնից նորոգիցէ ։ 16  Եւ իշխան՝ քանզի գաւազան բղխեալ յարմատոյն Յեսսեայ ասէ Եսայի եւ ծաղիկ ի շառաւեղաց անտի՝գ * զծնունդ * դստերն * Դաւթի * ապա եւ յաթոռն Դաւթի նստցի եւ զարքայութիւն նորա յաջողեսցէ ։