Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԴ. Եւ իբրեւ լցան աւուրք ութ թլփատել զնա՝ եւ կոչեցաւ անուն նորա Յիսուս որ կոչեցեալ էր ի հրեշտակէն մինչ չեւ յղացեալ էր զնա յորովայնի գ։ 2  Զոր եւ * ասէ մարգարէն թէ Մինչ չեւ ստեղծեալ էր զքեզ * յորովայնի՝ գիտեմ զքեզ եւ * մինչ չեւ ելեալ էիր յարգանդէ՝ սրբեցի զքեզդ * եւ այս ի Տէրն իսկ թարգմանի թէ Զոր հայր սրբեաց եւ առաքեաց յաշխարհ ե։ 3  Իսկ այլ մարգարէ թէ Յարգանդէ կարդաց զիս Տէր եւ յորովայնէ մաւր իմոյ * կոչեաց զանուն իմզ։
       4  Եւ արդ՝ դու տե՛ս զճշմարիտ կերպարանս բերեալ ի սուրբ կուսէն եւ ոչ առ աչաւք ինչ տեսիլ։ 5  Զի * սկիզբն առնու անսկզբնականն եւ աւուրբք * համարեալ՝ ութաւրեայ թլփատի յառաջ քան զարուսեակ որդին աւետեաւք խոստացեալ զաւակն Աբրահամու որով աւրհնին ամենայն ազգք * երկրի * որպէս եւ Քրիստոսի Յիսուսի թլփատելն առ ի կատարելոյ զաւետիս հարցն * որոյ Մտեալ ասէ ընդ աւրինաւք զի զաւրինաւորսն փրկեսցէ * զի եւ մեք զորդեգրութիւն ընկալցուքա։
       * Արդ՝ * անընկալ եղեալ՝ այնուհետեւ որդին * Դաւթի հալածի յԵգիպտոս առ ի կատարելոյ զայն * թէ Յերկրէն * Եգիպտացւոց կոչեցից զորդի իմբ։ 7  Քանզի յառաջագոյն սահմանեալ Աստուծոյ ամենագիտի հոգեկիր մարգարէիւքն իւրովք թէ ո՛րպիսի համբերութիւնս միածին * Որդին իւր ի Հրէաստանեացն եկեալ կրիցէ։ 8  Որպէս եւ Պետրոս յառաքելագործ մատենին ասէ * թէ Աստուած որպէս յառաջագոյն պատմեաց ի բերանոյ ամենայն մարգարէից զչարչարելն Քրիստոսի իւրոյ՝ նոյնպէս եւ կատարեացգ զոր եւ Տէրն իսկ ասէր թէ Եկի կատարել զաւրէնսն եւ զմարգարէսդ։