Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԹ. * Եւ այնուհետեւ Տէր ինքնին ի միջի կայ եւ Յովհաննէս վկայէ թէ Չեմ ես Քրիստոսն այլ առաքեալ եմ առաջի նորա։ Այլ ոյր հարսնն է՝ նա է փեսայ եւ որ բարեկամն է փեսային՝ կայ առ նմա եւ * հնազանդի նմա * նա եւ ուրախ առնի յուրախութեան նորա զի * զձայն լսէ զփեսային ։ Իմ * ուրախութիւնս այս լցեալ եւ կատարեալ * է եւ արդ՝ նմա * պարտ է աճել եւ ինձ մեղմանալ։ Որ * ի վերուստն * գայ՝ ի վեր է քան զամենայն * որ * յերկրէ է՝ յերկրէ աստի խաւսի որ յերկնիցն գայ՝ * զոր * ինչ լուաւն եւ ետես՝ վկայէ եւ զվկայութիւն նորա * ոք ոչ ընդունի իսկ որ ընդունի * զվկայութիւն նորա՝ ծրարեաց եւ * կնքեաց զի արդարեւ ճշմարիտ Աստուած է։ Զի որ յԱստուծոյ առաքեցաւ՝ նա զպատգամս Աստուծոյ խաւսի զի ոչ եթէ չարով տուաւ նմա հոգին Հայր սիրէ զՈրդի եւ զամենայն ինչ ետ ի ձեռս նորա որ հաւատայ * յՈրդի՝ ընդունի * զկեանս յաւիտենից * եւ որ թերահաւատէ յՈրդւոյ՝ ոչ տեսանէ զկեանս յաւիտենից այլ բարկութիւն Աստուծոյ ի վերայ նորա * բնակեալ էա։
       6  Ահա եկեալ հրեշտակն Յովհաննէս՝ պատրաստել ճանապարհս Տեառն իւրում։ 7  Զի * որպէս ծննդեանն Գաբրիէլ եղեւ կարապետ՝ նոյնպէս յայտնութեանն սա * եղեւ եւ առաջի եկեալ ասէ Առաքեալ * եմ առաջի նորա այլ ոյր հարսնն է՝ նա է փեսայ ա։
       8  Իսկ * ո՞ իցէ հարսն * կամ ո՞ փեսայն եթէ ոչ այն՝ զոր մարգարէն ասէ թէ Այսպէս ասէ Տէր խաւսեցայց զքեզ ինձ յաւիտեան եւ խաւսեցայց զքեզ ինձ * արդարութեամբ * եւ իրաւամբք եւ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ եւ ծանիցես զի ես եմ Տէր Աստուած քո եւ լքցես դու զհոմանիսն քո * զփայտեղէնս եւ զքարեղէնս եւ * ասասցես եթէ երթայց դարձայց առ այրն իմ առաջինբ։
       * թողին մարդիկ զպաշտաւն Արարչին իւրեանց եւ ամենայն * փայտի եւ քարի հնազանդեցան եւ թողին զայրն առաջին որ յոչնչէն արար զնոսա եւ * շնացան յամենայն ինչ տարրեղէն որ առ ական դիպեցան եւ պոռնկեցան զհետ սնոտի * պաշտամանցն արարածոց ։ 10  Վասն այսորիկ * էջ Աստուածորդին քակել յերկրէ * զընդունայնութիւն պոռնկութեան շնութեան քարեղէն հոմանեացն դարձուցանել յերկրպագութիւն Հաւր եւ տալ անուանել զայրն իւր՝ * այր առաջին ։ 11  Եւ առաջին՝ վասն նախնական ինքնութեանն ասէ * որպէս մեկնէ * Պաւղոս առաքեալ * առ հեթանոսս * եւ ասէ Հաստատեցի խաւսեցայ * զքեզ հարսնութեան իբրեւ զկոյս մի սուրբ՝ յանդիման կացուցանել Քրիստոսիգ եւ մարգարէն ասէ Կացցէ դշխոյ ընդ աջմէ քումմէ դ զամենայն տիեզերս իբրեւ զմի հարսն դարձուցեալ առ մի փեսայ այսպէս նշանակէ այրն՝ որ յերկնից եկն Որդին Աստուծոյ * որպէս Յովհաննէս ասէ Ոյր հարսնն է՝ նա է փեսայ եւ մեք բարեկամք եւ * ծառայք՝ ըստ հրամանացն * ընթանամք կամք առ նմա եւ հնազանդիմք նմա եւ ուրախ առնիմք յուրախութեան նորա * եւ զձայնն լսեմք զփեսային ա։
       12  Այս այն է զոր մարգարէն ասէ Լո՛ւր դուստր եւ տե՛ս խոնարհեցո՛ զունկն քո մոռա՛ զժողովուրդ քո եւ զտուն հաւր քոյ զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քում զի սա ինքն է Տէր քո երկիր պագցես սմաբ։ 13  Այս այն է որ * ասէն * Եղբաւրորդեա՛կ իմ յարիցես զարթիցես մերձաւո՛ր իմ սիրելի՛ իմ բացցես ինձ զդուրս տանն եւ համբուրեսցես * զիս ի համբուրից բերանոյ քոյ զի առատ են ստինք քո քան զգինի եւ հոտ * իւղոց քոց քան զամենայն խունկս անուշութեան։ Իւղ արկեալ է անուն քո վասն այսորիկ աւրիորդք սիրեցին զքեզ * զհետ անուշութեան իւղոց քոց ընթասցուք մեք տարաւ զիս արքայ ի սենեակ իւր գ։
       15  Եւ ո՞վ իցէ հարսն՝ եթէ ոչ եկեղեցի հեթանոսաց կամ * ո՞վ իցէ փեսայն՝ եթէ ոչ Յիսուս Քրիստոս Որդին Աստուծոյ որ էջ յերկնից եւ նուաճեաց զամենայն յերկրպագութիւն Հաւր ։ 16  Եւ * զի՞նչ իցեն երկու առատ ստինքն՝ եթէ ոչ կտակարանքն Աստուծոյ որ արբուցանեն զամենայն տգէտս հոգեւոր կաթամբն գիտութեան ։ 17  Եւ * զի՞նչ իցէ զոր ասէն Հոտ իւղոց քոց քան զամենայն խունկս անուշութեան * եւ թէ՝ Իւղ արկեալ է անուն քո զաւծութիւնն Քրիստոսի եւ զանունն * յայտ առնէ եւ համբուրելն՝ սիրոյ նշանակ է * զի եկեղեցի՝ Քրիստոսի եւ Քրիստոս՝ Որդի Աստուծոյ։
       * նմա աճել եւ ինձ մեղմանալա այսինքն զժամանակն ասէ մեղմանալոյ զի մկրտութիւնն * զոր տայր նա ժողովրդեանն՝ * ապաշխարութեան մկրտութիւն էր։ 19  Որ ասէ ի վերուստն եկն՝ ի վերոյ է քան զամենայնբ յայտ * արարեալ զգալն ի ծոցոյ Հաւր * առ մեզ։ 20  Իսկ ես ասէ յերկրէ խաւսեցայ յերկնից առեալ զգիտութիւն * իսկ որ * յերկնիցն * եկն՝ * նա զՀաւրն խաւսի եւ * զՀաւրն գործ գործէ։ 21  Որպէս եւ Տէր ինքն ասէր առ Հրեայսն թէ Ես ի Հայր * եւ Հայր յիս զինչ տեսանեմ թէ Հայր * գործէ՝ զնոյն եւ ես գործեմ զի վասն * այսորիկ * իսկ եկի զի արարից զկամս Հաւր իմոյ եւ կատարեցից զգործս նորագ։
       22  Ասաց եւ վասն Հրէիցն թէ զվկայութիւն * նորա դուք ոչ ընդունիք։ 23  Իսկ որ ընդունի զվկայութիւն նորա՝ ծրարեաց եւ կնքեաց զի անկորուստ լիցի արդարութիւնն եւ երդմամբ՝ զի * արդարեւ ճշմարիտ Աստուած է * զի անշուշտ եւ անշարժ եւ անկորուստ լիցի արդարութիւն հաւատոցն եւ երդումն՝ * կնիք որպէս առ Աբրահամն։ 24  Զի որ * ի ծոցոյ Հաւր եկն՝ նա է տեղեակ խորհրդոց ծնողին * իւրոյ։ 25  Զի ոչ եթէ իբրեւ կարաւտ ոք ա՛ռ նա զշնորհս Հոգւոյն այլ * ինքն * միակամ միաշունչ միախորհ ընդ Հաւր * եւ ընդ * Հոգւոյն զի ինքն է * բաշխիչ շնորհաց * Հոգւոյն սրբոյ։ 26  Զի Հայր սիրէ * զՈրդի իւր * եւ * ամենայն հաստատեալքն Հաւր՝ Որդւով եւ որ * Հաւրն՝ նոյն եւ Որդւոյ եւ որպէս Հայր՝ նոյնպէս եւ Որդի եւ ամենայն շնորհք Հոգւոյն յՈրդւոյ բաշխին։ 27  Եւ Որ հաւատայ * յՈրդի՝ ունի զկեանսն յաւիտենականս * որ թերահաւատէ յՈրդւոյ՝ * ոչ տեսանէ զկեանսն յաւիտենիցա։
       28  Վկայէ * Յովհաննէս ասէ Զորմէ ասէին սա է միածին Որդին Աստուծոյ ես * տեսի եւ վկայեմ թէ սա է * որ բառնայ զմեղս աշխարհի բ։ 29  Սա է ժառանգ այգւոյն եւ Տէր * գայ * զաւրութեամբ եւ բազուկն հզաւր * տէրութեամբ իւրով զի բազուկ * հզաւր * Հաւր սա՛ է եւ զտէրութիւն իւր առ իւր ունի թէպէտ եւ կամաւք երեւեցաւ խոնարհութեամբ ։
       * ասէ վարձք * հատուցման իւրոյ ընդ իւրգ եւ ամենայնի նա է հատուցանող եւ գործք իւրաքանչիւր առաջի նորադ։ 31  Ըստ այնմ * թէ Ի միտ առնու զամենայն գործս նոցաե։ 32  Իբրեւ հովիւ մի հովուեսցէ զխաշինս իւրզ։ 33  Որ * եւ ի մէջ իսկ անցեալ կենարարն ասէ թէ * Ես եմ * հովիւն քաջ հովիւ քաջ * զանձն իւր դնէ ի վերայ խաշին իւրոյա Եւ ի բազուկս իւր ժողովեսցէ զգառինս իւր եւ ի գիրկս իւր ընկալցի զնոսաբ։
       34  Որ եւ կենարարն եկեալ յայտ առնէր * յառնուլն ի ժողովելն զմանկտին ի վերայ աստուածական * բազկացն * եւ աւրինակեալ ամենեցուն Եթէ ոչ դարձջիք եւ լինիջիք իբրեւ * զմանուկս զայս՝ ոչ կարէք մտանել յարքայութիւնն Աստուծոյգ։ 35  Նորոգել * հրամայէ * եւ մերկանալ զհին մարդկութիւնս ի ձեռն մկրտութեան աւազանին։ 36  Զի թէպէտ եւ կարի ոք թմբրեալ ծանրացեալ իցէ՝ ծանրակիր մեղաւքն խստութեան յղացեալ * որպէս ասէն Ահաւասիկ երկնեաց զանաւրէնութիւն յղացաւ զցաւս * եւ ծնաւ զանիրաւութիւնդ սակայն բացեալ զդրունս ապաշխարութեան՝ * ի մէջ * մեր եկեալ կայ կենարարն աղաղակէ եւ ասէ Եկա՛յք առ իս * ամենայն վաստակեալք եւ աշխատեալք եւ ոյք ունիք բեռինս ծանունս եւ ես հանգուցանեմ զձեզ եւ առէ՛ք զլուծ իմ ի ձեզ եւ ուսարո՛ւք յինէն զի հեզ եմ հանդարտ եւ խոնարհ սրտիւ եւ գտջիք հանգիստ անձանց ձերոց զի լուծ իմ քաղցր է եւ բեռն իմ * փոքրոգիե։
       * Իսկ * եթէ հարցցէ ոք թէ * ո՛վ իցէ որ այսպէս մխիթար լինիցի յղեացն ծանրացելոց՝ լուիցէ Եսայեայ * մարգարէութեանն՝ * ո՛վ այն իցէ ասէ * Ո՞ չափեաց ափով իւրով զջուրս * ամենայն կամ ո՞վ չափեաց զերկինս թզաւ իւրով եւ զերկիր ամենայն քլաւ իւրով * ո՞վ եդ զլերինս ի կշիռս եւ բարձ զդաշտս կշռորդաւք * ո՞վ գիտաց զմիտս Տեառն կամ * ո՞վ եղեւ նմա խորհրդակիցա։ 38  Որ ի Հաւրէ ուսաւ զվճիռ դատաստանին՝ նա եկեալ * մարդ * լեալ քարոզէ աշխարհի խառնեալ սիրով իւրով զամենեսեան յԱստուածութիւնն ։ 39  Եւ այսուհետեւ * եկեալ լոյսն ի մէջ անցեալ՝ լուսաւոր առնել զամենայն մարդ որ գալոց է աշխարհ`բ քարոզէր եւ ասէր Ապաշխարեցէ՛ք զի մերձեալ է արքայութիւնն Աստուծոյգ կատարեալ են ժամանակք հաւատացէ՛ք յաւետարանն։