Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԲ. Իսկ բարերարի Տեառնն ժողովեալ զաշակերտսն երկոտասան զորս եւ առաքեալս անուանեաց եւ դարձեալ եաւթանասուն եւ երկուս խրատեալ եւ վարժեալ զնոսա Աստուածութեանն խրատուն եւ վկայ կացուցեալ եւ ասացեալ ցնոսա եւ սիրելիս իւր եւ բարեկամս անուանեալ թէ Ես ձեզ ասեմ սիրելեաց իմոց մի՛ երկնչիք յայնցանէ * որ զմարմինն սպանանեն եւ զոգին ոչ կարեն սպանանել ա։ 2  Եւ թէ Ես զձեզ ինձ բարեկամս գիտեմբ * եւ թէ Զոր միանգամ ասաց ինձ * Հայր իմ * եւ եցոյց՝ ես ձեզ ցուցիգ։ 3  Եւ յայտնեալ նոցա զելսն առ ի Հաւրէ եւ զդարձն ի նոյն ասելովն թէ Ելի ի Հաւրէ եւ եկն յաշխարհ եւ * դարձեալ թողում զաշխարհ եւ երթամ առ Հայրդ։
       * Տուեալ նոցա եւ զաւետիս Հոգւոյն սրբոյ առաքելոյն ի Հաւրէ թէ Երթամ եւ * առաքեմ զմխիթարիչն որ եկեալ * մխիթարեսցէ զտրտմեալսդ վասն իմե։ 5  Տե՛ս զզուգականութիւնն տե՛ս զմիաւորական * զաւրութիւնն * տե՛ս զէականութիւնն տե՛ս զմիական * լիութեանն կամակցութիւն զի Եկեալ՝ ասէ զիմ տեղին լցցէ ձեզ եւ նովին ճշմարտութեամբ առաջնորդեսցէ ձեզ եւ յանդիմանեսցէ զաշխարհս զի ոչ հաւատացին յիս դատեսցի եւ զկարծեալ իշխան աշխարհիս այսորիկ։ Ճշմարտեսցէ * միանգամայն ձեզ * վասն իմ զի ի Հաւրէ առաքի որոյ գալուստն՝ զերթալոյն իմոյ առ Հայր վկայէ նա եկեալ առաջնորդեսցէ ձեզ ամենայն ճշմարտութեամբա։