Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԳ. * Ապա առնու այնուհետեւ զյառաջադիր * խորհուրդ չարչարանացն * Յիսուս՝ կատարել յԵրուսաղէմ վասն որոյ բազում անգամ գուշակեաց թէ մեռանելոց է եւ յերիր աւուր * յառնելոց։
       2  Եւ * վասն ո՞յր արդեաւք գայցէ ի մահն մի՞թէ * պարտական * ինչ իցէ մահու այլ մարգարէն ասէ թէ Անաւրէնութիւն ինչ ոչ գործեաց եւ ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորաբ * զոր եւ ինքն իսկ ասէր թէ Ո՞վ * ի ձէնջ յանդիմանեսցէ զիս վասն մեղացգ։ 3  Իսկ ըստ աւրինա՞ց ինչ պարտական մահու այլ ասէ * Կատարել եկի զաւրէնսդ որում * եւ առաքեալ վկայէ թէ Կատարած աւրինացն Քրիստոս էե։ 4  Իսկ ի բռնաւորա՞ց արդեաւք ի հարկէ մեռանիցի այլ ասէ թէ Անձամբ իմով դնեմ զանձն իմ եւ ոչ ոք հանէ յինէն։ * Անձամբ ասէ զանձն իմ դնեմ զի միւսանգամ առից զնազ։
       6  Իսկ ընդէ՞ր կամիցի * զանձն դնել անպարտականն մահու։ 7  Ես եմ ասէ հովիւ քաջ որ ի վերայ խաշանց իմոց մեռանիմէ։ 8  Յորո՞ց խաշանց արդեաւք ի հարթուցելո՞ցն * ի փախուցելո՞ցն ի գազանակուր եղելո՞ցն զորոց * յառաջագոյն մարգարէն ասաց թէ Ամենեքին իբրեւ ոչխարք մոլորեալք եւ այր ամենայն ի ճանապարհի իւրում մոլորեցաւ եւ Տէր մատնեաց զնա ի մեղս մեր եւ յանաւրէնութեանցն ժողովրդեան իմոյ ի մահ վարեցաւ ա։
       * Վասն որոյ քահանայապետ ազգին տիրասպանուաց ակամայ մարգարէացաւ թէ Լաւ է մեզ զի այր մի մեռանիցի ի վերայ ժողովրդեանս եւ մի՛ ամենայն ազգս կորիցէբ։ 10  Բայց նա * ոչ ասէ ի վերայ ազգին միայն այլ զի եւ զամենայն որդիսն Աստուծոյ * զցրուեալսն * ի բաժանել ազգացն՝ ժողովեսցէ * ի մի։ 11  Վկայէ եւ Պաւղոս թէ Յայտնեաց Աստուած զսէրն իւր ի մեզ զի * մինչ դեռ մեղաւորքն էաք՝ Քրիստոս վասն մեր մեռաւգ * եւ թէ Ի ժամանակի ի վերայ ամբարշտաց մեռաւդ։
       12  Եւ արդ՝ եկեալ աշակերտաւքն ի լեառն Ձիթաստանեաց զի կատարեսցէ զմարգարէին որ ասէ * թէ Եկեսցէ հասցէ տէր Աստուած իմ եւ ամենայն սուրբք ընդ նմա եւ կացցեն ոտք նորա յաւուր յայնմիկ * ի վերայ լերինն Ձիթենեաց հանդէպ Երուսաղեմի յարեւելից կուսէե։
       * Եւ ի տաւնական աւուրն աւրինականաց գայ * աշակերտաւքն կատարել զաւրէնսն եւ յայտնել զխորհուրդս հոգեւորական տաւնին եւ յառաջ քան զչարչարանսն՝ զփրկութիւնագործ զմարմին իւր եւ զարիւն պարգեւէ աշակերտացն։ 14  Տեսանե՞ս * զի կամաւ * եւ ոչ ի բռնութենէ չարչարի Որդին Աստուծոյ * որ յառաջագոյն քան զչարչարելն ճաշակեալ լինի։
       15  Յետ այսորիկ աղաւթս * առնէ խորհրդիւ * ի լերինն առ Հայր ոչ վասն իւր ինչ զանգիտելոյ այլ զի ցուցցէ թէ * միակամ ընդ Հաւր զառաջի * եդեալսն գործիցէ։ 16  Վասն որոյ բազում անգամ * ասացեալ յառաջագոյն թէ Ոչ յանձնէ ինչ խաւսիմ * եւ ոչ յանձնէ ինչ գործեմ այլ Հայր * որ բնակեալն է յիս՝ * նա գործէա։ 17  Մանաւանդ լնու զմարգարէականն թէ Փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին * զիս այլ ես յաղաւթս կայիբ։
       * Եւ յայտ արարեալ աշակերտացն * զմիակամութիւնն իւր ընդ Հաւր՝ եւ ապա իջանէ ի լեռնէն փութացեալ վասն անհաւատիցն դնել զանձն մանաւանդ յորժամ ի տաւնն եկելոց հեթանոսացն աղաչել զաշակերտսն՝ երթալ ընդ նոսա առ Յիսուս։ 19  Որովք կատարի եւ մարգարէականն թէ Այսպէս ասէ Տէր ամենակալ * յաւուրսն յայնոսիկ բուռն հարկանիցեն արք տասն յամենայն ազգաց զդրաւշակէ առն հրէի եւ ասասցեն * երթիցո՛ւք մեք ընդ քեզ զի լուաք եթէ Աստուած * ընդ քեզ էգ։ 20  Եւ Յիսուսի լուեալ ասէ Եհաս ժամ զի փառաւորեսցի Որդի մարդոյդ։ 21  Տեսանե՞ս զի զչարչարանսն փառս կոչէ ։