Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԴ. * Արդ՝ ճշմարիտ աշակերտացն երբեմն ժողովեալ առ ճշմարիտ * վարդապետն տէր Յիսուս փրկիչ եւ բարերար եւ Որդի Աստուծոյ եւ աւծեալ զորս * հարցանէր թէ Զո՞ ուստեք ասեն մարդիկս զՈրդւոյ մարդոյ՝ թէ իցէ։ Որոց տուեալ * պատասխանի՝ * ասեն Ոմն զՅովհաննէս Մկրտիչ այլք զԵղիա եւ կամ զմի ոք ի մարգարէիցն եւ ասէ Յիսուս Դուք * զո՞ ոք ուստեք ասէք թէ * իցեմա։ 3  Որոց առաջինն Պետրոս ասէ թէ Դու ես Քրիստոս Որդի Աստուծոյ կենդանւոյբ։ 4  Վասն որոյ եւ զերանութիւնն ընկալաւ ասէ Երանի՛ է քեզ Պետրոս որդի Յովնանու զի ոչ յերկրէ տոհմակցաց քոց ի մարմնոյ եւ յարենէ ազգի քոյ * ի մարդկանէ առեր դու զայդ գիտութիւն այլ Հայր յերկնից ետ ի սիրտ քո եւ յայտնեաց քեզգ։ 5  Եւ արար զնա վէմ հաստատութեան ամենայն եկեղեցեաց։
       * Եւ եղեն իսկ հիմունք առաքեալքն եւ առին * շնորհս քահանայութեան եւ մարգարէութեան եւ առաքելութեան երկնաւոր խորհրդոյն գիտութեան որ վարէր գայր յԱբրահամեան զաւակէն զոր ետ * ցՏէր ժառանգութեանն աւանդապահն Յովհաննէս եւ Տէր ետ առաքելոցն։ 7  Եւ զփականս արքայութեանն ետ ի ձեռս նոցա զի ինքն իսկ Աստուածորդին էր դուռն մտողացն վասն որոյ եւ մարգարէն աղաղակէր * Այս դուռն Տեառն է եւ արդարք մտանեն ընդ սադ։ 8  Արդ՝ ետ Յովհաննէս * զքահանայութիւնն եւ զաւծութիւնն եւ * զմարգարէութիւնն եւ զթագաւորութիւնն * ցփրկիչն մեր Քրիստոս եւ Քրիստոս ետ առաքելոցն * եւ առաքեալքն՝ եկեղեցւոյ մանկանց ։
       * Համարձակութիւն առին հարցանելոյ զՏէրն ի Ձիթաստանեաց լերինն յորժամ վասն քակելոյ գեղեցիկ տաճարին վճիռ ետ Ասա՛ մեզ ասեն ե՞րբ * լինիցի այդ եւ կամ զի՞նչ * նշան իցէ քոյոյ գալստեանն եւ վախճանի աշխարհիս ա։ 10  Իսկ նա թէպէտ եւ * հրաժարէր թէ Վասն աւուրն այնորիկ ոչ ոք գիտէ ո՛չ * հրեշտակք երկնից եւ ոչ Որդի բայց միայն Հայրբ * եւ * Ղուկաս յառաքելագործ մատենին առակաւ մեկնէր Ոչ է * ձեզ ասէ * քննել զժամանակս եւ զժամս զոր Հայր եդ յիւրում իշխանութեանն գ * իսկ ո՞ այլ ոք իցէ իշխանութիւն Հաւր՝ * եթէ ոչ ինքն Որդի սակայն առեալ մանրապատումն նշանակաւք վասն ահաւոր եւ ամպախաղաց * գալստեանն իւրոյ՝ աշակերտացն ուսուցանէր։
       * Տեսանե՞ս զի գիտակ էր Որդի ոչ միայն աւուրն այլ * եւ ժամուն եւ կերպարանաց * իւրոյ գալստեանն ոչ իւիք անտեղեակ բայց վասն թերահաւատ լսողացն * ըստ ժամանակի եւ զիջանելով խաւսէր։ 12  Այլ * թէպէտ եւ խառնապատում վճարեաց վասն հարցողացն * զաւերն Երուսաղեմի եւ զհամաշխարհական * կատարածն պատմեաց ոչ ինչ դժուարին է հասանել * ի վերայ * կատարածին եւ աւերածոյն Երուսաղեմի թէ կամեսցի ոք հաւաստեաւ քննել * զիւրաքանչիւրսն ընտրելով։
       13  Եւ արդ՝ * առեալ * ի պատմել զպայման մեծամեծ նեղութեանցն եւ սուտ քրիստոսացն եւ սուտ մարգարէիցն յարուցելոց եւ զնեռինն՝ զնոցին մոլորեցուցիչ նշանագործութեանցն ճառէ։ 14  Վասն որոյ եւ առաքեալքն նշանակեցին թէ Յետին * ժամանակսն այնպիսիքն յառնելոց ենա։ 15  Ապա վասն յանկարծակի եւ երագահաս գալստեան իւրոյ նշանակէ հանդերձ աւրինակաւքն տուելովք Նոյիւ եւ Ղովտաւ * զոր Պաւղոս՝ Յական թաւթափել բ ասէ։ 16  Վաղվաղակի ասէ յետ * նեղութեան աւուրցն այնոցիկ արեգակն խաւարեսցի եւ լուսին ոչ տացէ զլոյս իւր եւ աստեղք յերկնից թաւթափեսցին եւ զաւրութիւնք երկնից շարժեսցին։ Եւ ապա երեւեսցի * նշան Որդւոյ մարդոյ * յերկինսգ։ 18  Ի վերուստ խաչն փայլեսցէ եւ լնուցու զամենայն երկիր լոյս նորա յորժամ կրկին զիւր գալուստն այսրէն նշանակէ * առնել զհատուցումն իւր ՟ * ի ժողովուրդս ամենայն յանդիմանութիւն ՟ յազգս ազանց դատել զամենայն ազգս հրով բարկութեամբ իւրով եւ դատաստանաւք իւրովք դ. զամենայն գիտութիւն ետ եւ յայտնեաց * իւրոց առաքելոցն եւ հաւատացեալ աշակերտացն եւ սիրելի բարեկամացն։