Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԷ. Երթայ այնուհետեւ Քրիստոս ընդ երեկս աւուրն միաշաբաթուն՝ երեւել աշակերտացն դրաւքն փակելովքդ ասէ աւետարանագիրն եւ տուեալ զկենդանարար ողջոյնն եւ բազում ուրախութիւն աշակերտացն արարեալ։ 2  Անդ կատարէր նուագ սաղմոսարանին թէ Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ արարէ՛ք տաւնս ուրախութեան կանխաւ մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ ե։ 3  Եւ զի՞նչ իցեն անկիւնք սեղանոյն՝ եթէ ոչ զխաչն նշանակէ որ եւ անկիւնս իսկ ցուցանէ խաչին չորս։
       * ընդ երկիր ցցեալ զի * յայտնեսցէ դնել * զՏեառն գարշապարսն յերկրի զի ի վերայ վիմին հաստատութեան շինեսցէ դիցէ զբարձրութիւն հիմանց եկեղեցւոյ որպէս եւ մարգարէն գուշակեաց թէ Ի վերայ վիմին կացոյց զիս Տէր զի անշարժ առնիցէ զ։ 5  Իսկ զբուն անկիւնն՝ զկատարն * ի վեր ուղղեալ զի այն * անկիւնն որ ի վեր կոյս ուղղեալ է իբրեւ զկշռուած սահմանի զբնութիւն այնորիկ * որ ի նորայն ի վերայ բազմեցաւ՝ ի վեր կոյս * հատանիցէ եւ անդր հայեցուցեալ * զտեսողսն ի Հայրն ի գլուխն Քրիստոսի * եւ զբնութիւնն ցուցանիցէ։ 6  Իսկ աջ անկիւնն՝ ցուցանէ զզաւրութիւն * աջոյ բազկի * աջովն * զուրախութիւն * արդարոցն զուարթութեան՝ պարգեւացն պատրաստելոց պսակացն զարդուն ցուցանէ։ 7  Իսկ ահեակ անկիւնն՝ զտանջանսն նշմարեցուցանէ զմեղաւորացն։
       8  Վասն զի ունի սեղանն չորս անկիւնս որ է խաչն եւ յիրաւի * սեղան զի եղեւ վերընկալ տէրունական մարմնոյն ճշմարիտ պատարագին որ մատեաւ Հաւր։ 9  Յիրաւի եւ չորս անկիւնս ասէ զի * ուղղեսցի ընդ չորս անկիւնս ամենայն երկրի եւ զամենայն տիեզերս * ուրախ արասցէ յայսմ սեղանոյ զերկնաւորս եւ զերկրաւորս եւ զսանդարամետականսն եւ զհիմնացեալսն որ են * առաքեալքն եւ մարգարէքն։ 10  Եւ * զերկնաւորսն՝ զհրեշտակս զզաւրսն հոգեղէնս որոց կարի իսկ * ուրախութիւն եղեւ եւ լինի * ընդ անկարծակամ դարձ կենացն։ 11  Եւ մարդիկ իսկ երկրաւորք՝ որ կեցին եւ դարձան առ Տէր եւ դուք արդ * կամիք կեալ այցելութեամբն Քրիստոսի։ 12  Եւ սանդարամետականքն՝ ննջեցեալքն զորս * փրկեաց գալստեամբն իւրով։ 13  Քանզի * խաչն * որ կանգնականն՝ զյաղթականն ցուցանէ վերնանկիւնն զյաղթութիւնն ցուցանէ։
       14  Իսկ յայսմ սեղանոյ վայելեցին նախ առաքեալքն զի տեսին զյարութիւն նորա եւ ցնծացան եւ լցաւ կատարեցաւ այն որ ասէն թէ Արարէ՛ք տաւնս * ուրախութեան * կանխաւ մինչեւ յանկիւնս սեղանոյա։ 15  Անդ կատարէր եւ նուագ * սաղմոսարանին թէ Զերծ յինէն զքուրձ իմ եւ ինձ զգեցոյց զուրախութիւն բ։ 16  Որոց ցուցեալ զնշանս չարչարանացն յարուցելոյն * որում վկայէ Պաւղոս թէ Այսուհետեւ ոչ մեռանի եւ մահ նմա ոչ եւս տիրէգ։ 17  Եւ քանզի սքանչելագործ է եւ անհասական ի քննողաց եւ ամենայն անհնարականաց * հնարաւոր զի որպէս յառաջ քան զչարչարելն պարգեւեաց զկենդանարար * մարմին իւր եւ զարիւն * աշակերտացն առ ի յայտ առնելոյ թէ ինքնակամ չարչարի՝ նոյնպէս եւ յետ յարութեանն ցուցանէ յանձին զնշան բեւեռացն յայտ արարեալ թէ չէին բաւական վէրքն արգելուլ ի գերեզմանի * զբժիշկն վիրաւորաց։
       * եւ ճաշակեալ ընդ աշակերտսն ի նոր արքայութեանն զի յայտ արասցէ թէ որ յանկարաւտ եւ յանճաշակ արքայութեանն ճաշակել * գիտէ՝ * նոյն եւ յառաջ քան զչարչարանսն * ի քաղցական եւ ի դարմանաւոր աշխարհիս լի եւ անկարաւտ ամենալցոյցն շրջէր։ 19  Այլ զոր աւրինակ * անդ առ ի հաստատելոյ զաշակերտսն ճաշակեաց նոյնպէս եւ * աստ՝ * առ ի հաւատարիմ առնելոյ աշխարհի քաղցեաւ եթէ արդարեւ իսկական Որդին Աստուծոյ եղեւ ըստ ժամանակի եւ որդի մարդոյ զի կեցուսցէ * զաշխարհ։ 20  Վասն որոյ եւ կանխասաց եղեալ * մարգարէին թէ Աստուած յաւիտենական Աստուած որ հաստատեաց զծագս երկրի ոչ քաղցիցէ եւ ոչ վաստակեսցի * եւ ոչ գոյ քննութիւն իմաստութեան նորաա։ 21  Երեւի եւ Կղէոպեանց ումեմն ի ճանապարհին Եմմաւուսայ եւ առաջի եդեալ * նոցա զաւանդեալս մարգարէականս որ վասն նորա վկայեալ։