Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԸ. * Յետ այսորիկ երեւեալ աշակերտացն * առ Տիբերական ծովուն եւ արարեալ նշանս առ ի հաստատելոյ զնոսա եւ յայտ արարեալ նոցա * թէ ոչ սակաւիկ ինչ կասեցուցեալ գերեզմանին զաստուածագործ * զաւրութիւնն այլ որպէս եւ առ ծննդեամբն եւ յառաջ քան զչարչարանսն * եւ ի չարչարանսն՝ նովին զաւրութեամբ եւ յետ յարութեանն ։ 2  Որում եւ վկայեաց իսկ երանելին Պաւղոս թէ Յիսուս Քրիստոս երէկ եւ այսաւր նոյն եւ յաւիտեանս յաւիտենից բ։
       3  Յիշեցուցանէ ապա * աշակերտացն եւ վկայ ածէ զյառաջագոյն ասացեալսն իւր եւ ասէ Այս բանք են զոր խաւսեցայ ընդ ձեզ՝ մինչ առ ձեզն էի թէ պարտ է լնուլ * ամենայն գրելոցն յաւրէնսն Մովսիսի եւ ի մարգարէս եւ ի սաղմոսս վասն իմգ եւ փչեաց ի նոսա Յիսուս եւ ասէ Առէ՛ք զՀոգի սուրբդ։ 4  Եւ յայնժամ * եբաց զմիտս * նոցա՝ իմանալ զգիրս * եւ ասէ ցնոսա թէ այսպէս պարտ էր չարչարել Քրիստոսի * եւ յառնել ի մեռելոց * յաւուր երրորդիա։
       5  Եւ իբրեւ կատարեաց զուխտադրութիւնն Աստուծոյ վասն հրէական ազգին զորոց * եւ ամբաստան եղեալ յառաջագոյն ասելովն Իմ եթէ չէր եկեալ եւ խաւսեցեալ ընդ նոսա՝ * մեզ ինչ ոչ գոյր նոցա բայց արդ չիք պատճառք վասն մեղաց իւրեանց զի տեսին զգործս իմ * զոր այլ ոչ ոք գործեաց եւ ատեցին զիս եւ զՀայր իմբ դարձուցանէ այնուհետեւ զլուսաւոր վարդապետութիւնն իւր ի հեթանոսս որով ածեալ ի կատարումն զառաջապատում պատգամս Եսայեայ թէ Ետու զքեզ յուխտ ազգին եւ ի լոյս հեթանոսաց՝ լինել փրկութիւն մինչեւ ի ծագս երկրիգ։
       6  Եւ հանեալ զաշակերտսն ի լեառն Ձիթենեաց եւ * հաստատեալ միաւորական ճշմարտութեամբն ասելով թէ Գնացէ՛ք այսուհետեւ * աշակերտեցէ՛ք զամենայն հեթանոսս եւ մկրտեցէ՛ք զնոսա յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյդ Եւ ամբարձեալ զձեռս իւր աւրհնեաց զնոսա եւ * ընդ աւրհնելն վերացաւ յերկինսե ասէ աւետարանագիրն զի կատարեսցի երգ սաղմոսարանին թէ * Համբարձաւ Աստուած աւրհնութեամբզ։ 7  Որոց հրաման տուեալ թէ Նստարո՛ւք յԵրուսաղէմ եւ ես առաքեցից զաւետիս Հաւր իմոյ ի ձեզէ որով եկեալ ի վախճան Ամովսական բարբառն թէ Որ շինէ յերկինս զհամբառնալ իւր եւ զաւետիս իւր յերկիր հաստատէը։