Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կ. Այլ որդիքն Իսրայելի առաւել եւս * յղփագոյնք * եւ ստուարագոյնք մարգարէիւքն ճանաչէին։ 2  Մեծն Մովսէս * հանդերձ եաւթանասուն * եւ երկու ծերովքն յանապատի անդ * եւ ի պարգեւական երկրին դասք դասք մարգարէից յարուցելոց * յաւուրս թագաւորացն * որ ի Թագաւորագիր * մատեանսն կարգեալ կայ որոց * բնաւ ինքնապատում յայտնի արարեալ զմերձաւորութիւն Հոգւոյն։ 3  Եսայի ասէ Հոգի Տեառն ի վերայ իմզ եւ Միքիէ թէ Ես լցայց * Հոգւով զաւրութեամբ Տեառն ա։ 4  Իսկ Եզեկիելի * միանգամայն * յայտնի արարեալ զազդական զաւրութիւն Հոգւոյն ըստ պատմութեան կառանշան տեսլեանն։ 5  Կամ * նոյն ինքն իսկ յորժամ * սքանչելակերպ զյարութիւնագործ տեսիլն պատմէր թէ Եղեւ ձեռն Տեառն ի վերայ իմ եւ առ զիս * Հոգի սուրբ եւ * տարաւ ի դաշտ մի որ լի էր ոսկերաւք զաւրաց բազմաց եւ * ասէ ցիս * Որդի մարդոյ իցէ՞ թէ * կենդանի * լինիցին ոսկերքդ այդ եւ ասեմ * Տէր Տէր դու գիտես զայդ բ։
       6  Տեսանե՞ս զմարգարէն ո՛րպիսի ճշմարտագոյնս * տեղեկացեալ յայտ առնելով զաստուածական պատիւ Հոգւոյն սրբոյ ։ 7  Ի միտ առ եւ զաստուածահրաման գործոցն զաւրութիւն ի վերայ թանձրախուռն ոսկերացն հնացելոց թէ ո՛րպէս առ իւրաքանչիւր յաւդս յարեալք եւ պատուաստեալք եւ կենդանացեալք՝ կանգնեցան կացին * զի մի ի բանիցն * եւ ի հրամանացն միայն այլ առաւել եւս յիրացն կատարելոց առեալ տանիցիս * զճշմարտութեանն բարձրութիւն։
       8  Եւ արդ՝ նոյն * բաւական եւ ամենակար Հոգին սուրբ քննիչ խորոցն Աստուծոյ որ յառաջադիր աւրինաւքն աւետարանեաց մարգարէական բարբառովք վասն կենսաբեր գալստեան Որդւոյն Աստուծոյ՝ առաքեցաւ յաստուածական փառացն ի ժողով երկոտասանիցն ընտրելոց ժողովել առ ինքն զսուրբս իւրա եւ ճշմարտագոյն հաստատել * վասն իրացն կատարելոց որ Քրիստոսիւն գործեցան։
       9  Եւ երեւեցան նոցա բաժանեալ լեզուք իբրեւ ի հրոյբ զի ականատես իսկ փայլեցուսցէ զշնորհացն բարձրութիւն ։ 10  Եւ նոքա լցեալ Հոգւով սրբով որք եւ ի մերձաւորացն եպերեալք եթէ արբեալք իցեն գ այլ եւ էին * իսկ արբեալք մարգարէական բաժակաւն։ 11  Զի նոքա արբեալք եւ ուրախացեալք եւ * միանգամայն ամենայն տիեզերաց առեալ բերեալ * զբարձրութեանց ուրախութիւնս ։ 12  Զոր եւ * ընդ նոցայն փոխանակ պատմեալ մարգարէին թէ Ուրախ եղէց եւ ցնծացայց ի քեզդ եւ դարձեալ՝ թէ Արբեցայց յերեւել * յերեսաց փառաց քոցե * եւ եթէ՝ Բաժակ քո որպէս զանապակ արբեցոյց զիսզ եւ թէ՝ Ողորմութիւն քո Տէր յառաջ * մղեսցէ զիսէ * եւ յայտնի իսկ * ծաւալեալ հոսեցան շնորհք Հոգւոյն սրբոյ ։
       * իբրեւ հուր երեւեալ՝ զի խոտանն այրեսցի եւ ընտիրն լցցի բաժակաւք ուրախութեան Հոգւոյն անկարաւտ գանձու պարգեւաւքն որ ոչ անցանէ։ 14  Եւ նոքա լցեալք անկարաւտ * հոսանաւք Հոգւոյն՝ * միանգամայն ղամբարեսցին հրդեհական Հոգւոյն զաւրութեամբ ։ 15  Որոց բարեխնդրացն բարութեան ուրախութիւն պատրաստեցին ամենայն տիեզերաց մատռուակք եղեալ արբուցին ծարաւեաց * իսկ անհնազանդիցն արբուցին զկործանումն։
       * սկիզբն մատռուակութեան՝ * ժիր մարգարէն մանուկն Երեմիա ընթացեալ արբոյց բազում լեզուաց զբաժակն հատուցման մեղացն եւ զդառնութիւն մահուն անկանգնական ։ 17  Իսկ սոքա * միանգամայն արբին զհուր Հոգւոյն ուրախութեան եւ եղեն մատռուակք ընդ տիեզերս ընթացան պաշտեցին զանուշութիւն բաժակաւքն քաղցրութեանց ուրախութեան արժանեացն ի բազմականս արքայութեան հարսանեացն։ 18  Իսկ յուլացն ծուլացելոց անմտացն շքթելոցն խառնեցին * եւ արբուցին զմրուր բաժակացն լեղւոյն դառնութեան զի այրեսցին իսկ ընդ ըմպելն շրթունք իւրեանց * եւ անձինք իւրեանց ։
       19  Արբ զայս բաժակ Անանիա եւ * կինն իւր Սափիրա եւ ոչ կարացին զաւրել ուժոյ զաւրութեան * անոյշ գինւոյ նորա ։ 20  Ծարաւեցան արբին զմայլեցան եւ պասքեցան * ի մաղձոյն որ թաքուցեալ էր ի փոր նոցա չորացան երկմտութեան մեղաւքն իւրեանց եւ կիզան ի համոյ հրաբաժակ գինւոյն սաստիկ զաւրութեանն ։ 21  Արբ զայն բաժակ եւ կին ոմն Տաբիթա բաժակ գինւոյն որ արբոյց եւ ննջեցոյց զնա՝ * դարձեալ առողջութեամբ արդարութեան կանխեաց եւ յարոյց զնա յուսովն։ 22  Արբ * ի բաժակէն յայնմանէ եւ Կուռնելիոս որ եղեւ արժանի բազմականին եւ ետ բազմաց որ ընդ նմայն էին ։ 23  Մատռուակութիւն * Շմաւոնի սկիզբն արար ուրախութեանց ի նմանէ բաժակաւն որ ի ձեռին նորա։