Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԲ. Իսկ ամենայն վարք երկրի կենաց նման են վարուց մշակութեան երկրաբուղխ արմտեաց վասն զի սերմանի նախ սերմն յարգանդ եւ ապա ծառացեալ ծաղկի մարդահասակ պատկեր Աստուածութեանն * զի որպէս վերագոյնն ասացաք թէ Մարդ ըստ պատկերի Աստուծոյ արարաւբ իմաստութեամբ բանաւորութեամբ որպէս զվարս * աւրինակաց * ի բնարմատէն կարգեցաք ձեզ։
       2  Արդ՝ առ մարդն վարել եւ սերմանել զերկիր զի անդէն եդաւ նմա հրաման թէ Զինչ * վարեսցէ մարդ՝ զնոյն եւ հնձեսցէգ։ 3  Եւ սոյն * տուաւ ի խելամտութիւն՝ իմանալ * մարդկան զառ ի յայտնեաւքս ի ծածկեալ յաներեւոյթսն սերմանել եւ հնձել զի ընկալցին յուսով զհամբարսն պատրաստեալս զի զինչ եւ վաստակեսցէ մարդ աստուածպաշտութեան պատուիրանաւքն՝ անդ ի պատրաստեալ հանդերձելումն ընկալցի զպտուղսն։
       4  Սոյն * աւրինակ որպէս մշակութիւնն զի նախ վարս վարեալս ցելեալս կակղեալս հերձեալս ակաւսաձիգ պատառեալ զերկիրն սեւակոշտեալ պարարտացուցեալ՝ * նախ քրտնաբեր աշխատութեամբ հատանիցեն զընդվայր արմատսն մոլեբոյսս տարապարտ աճումն սիզաբոյս բանջարոցն եւ ապա սերմանել * զսերմանիս զաւգտակարն ցանից ։
       5  Սոյն աւրինակ եւ քարոզութիւն Աւետարանին * եթէ ոչ նախ հատցէ ոք զպարտս պատժապարտութեան իւրայոցն ընդվայրաբոյս սովորութեան անարժանացն * կամասէր կամագնաց ինքնակամ մեղացն։ 6  Որպէս եւ այժմիկ առ ձեզ տեսանեմք զի թէ ոչ խլեսջիք դուք ի մտաց ձերոց զարմատս ընդվայրաբոյսս * վնասակարս կորուսիչս մեղացն * որ ի ձեզ արմատացեալ են եւ պատեալ զոստովք մտաց ձերոց՝ առ ի խափանել զծաղիկս եւ առ ի չտալ բերել զպտուղսն նա եւ միանգամայն իսկ ի գաւսացուցանել արկեալ զձեզ ի տարակոյս անաւրէնութեան եւ կամ յանհիւթ ապառաժ տեղին * որ թէպէտ * վարել վարիցէ ոք՝ * սակայն * անմասն եղեալ ի պտղոյն զրկի ։ 7  Նոյն աւրինակ * եւ դուք եթէ ոչ խլեսջիք ի ձէնջ զսննդեանն սովորութիւնսն՝ ոչ կարէք ընդունել զսերմնն որ ի ձեզ պտուղ տայցէ զաւգտութեանն ։