Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԳ. * Արդ՝ դուք եղբարք նայեցարո՛ւք իմաստուն մտաւք ընդ անձինս ձեր եւ խորհուրդ առեալ * ձեզէն ի ձեզ՝ խորհեցարո՛ւք եւ տեսէ՛ք զանձինս ձեր զի Աստուած * գթած եւ մարդասէր յայց ել ձեզ եւ ետես * եւ ոչ կամեցեալ * ընդ ձեր կորուստն այլ վաղագոյն սպառնալեաւք պատուհասիցն կոչեաց զձեզ ի դրունս ապաշխարութեան մուծանել զի կեցջիք եւ մի՛ մեռանիցիք։ 2  Զի անարժան խնդրոյ մարդիկն որ անցին հեթանոսութեամբ իւրեանց եւ * չեղեն արժանի գիւտի անձանց որք * ոչ կամեցան իմանալ զԱրարիչն իւրեանց * յառաջագէտ իմաստութեանն Աստուծոյ * թողեալ զնոսա՝ * որ ոչն էին լսելոց նորա հրամանացն այլ պատրաստելում տանջանցն կանխութեանց նիւթեալք թղքեցան ։
       3  Արդ՝ պարտ է ձեզ կակղել զանդս մտաց ձերոց * եւ խլել զմեղսն գայթակղեցուցիչս յանձանց ձերոց որ խափան առնեն արդարութեանցն * ի ձեզ բուսոցն * այսինքն կռապաշտութեանցն սովորութիւնք որ ի նախնեացն հետէ մոլորեալ դանդաչեցին որ իբրեւ քուն ընդ արթունս եղեալ՝ յիմարակորոյս անմտեալք՝ ընդ վայր թարթափեցին ոչ ինչ յաւգտակարսն այլ յունայնութիւնս ի սնոտիս ի տարապարտս յանաւգուտս որ բնաւ ոչինչ իսկ են ո՛չ աւգուտ եւ ո՛չ վնաս ումեք։ 4  Աւգուտ չեն զի * անշունչք են անիմաստք անխաղացք անշարժք * լոկ ոմանք կոփածոյք են եւ ոմանք կռածոյք ոմանք խարտածոյք են * եւ ոմանք ձուլածոյք եղեալք ի մտաց ճարտարաց հաստեալք * ի վնասել ընդ վայր * եւ եթ աշխատեալք զուր որ պաշտենն զնոսա։ 5  Ոչ կարեն զվնաս ինչ պահել ի նոցանէ եւ ոչ * այնչափ՝ թէ լու մի կամ ճանճ որ անաւգուտ ընդ մարդկան * է բնակեալ՝ * քշել հանել ի տանէ պաշտաւնէիցն իւրեանց։ 6  Եւ ոչ սարդքն որ ելեւէջս առնեն զնոքիմբք պատկերաւք եւ ձգեն զոստայնս իւրեանց զգլխովք նոցա՝ թէ * զայն յանձանց * ի բաց կարիցեն * մաքրել այլ * ընդ վայր ի ներքոյ ժանգակեր փոշոտեալ հարեալ մաշին։
       7  Եւ քարեղէն պատկերացն առեալ զքարաքոս ժանգոյն զազրացեալ կանաչացեալ ներկեալ եւ անփոյթք եղեալ տգեղանան։ 8  Իսկ զփայտեղէն պատկերսն որդանցն հարեալ՝ * բոտոտակեր եղեալ մաշին։ 9  Իսկ հանդերձիկն որ զնոքաւք * արկեալ՝ այն ցեցակեր մեցոտեալ * փխրեալ եղծեալ մաշեալ կորուսեալ ապականին։ 10  Զի թէպէտ եւ ումեք վասն նոցա անմտութիւնքն * զոք ստիպեն փոյթ առնել՝ յախերկան կոտորել զանասունս իւրեանց * ի զոհս ճենճերոյն զազրութեան պղծութեան շարաւոյն սակայն նոյն խանձրահոտ մուրն եւ ծուխն այրեցածոյն ելեալ * դիզեալ մածեալ զնոքաւք իբրեւ զածուխ սեւացուցեալ զնոսա յայլագոյնս դարձուցանէ եւ ծախք անշահք եւ անաւգուտ վաստակք՝ որ ի նոսա լինի ։
       11  Եւ զայս ամենայն ըմբռնեալ ձեր՝ ի մոլորութիւնս ճեպիք վնասել * աւգտութեանն եւ յաւիտենական նիւթել ձեզ տանջանս * յանշէջ հուրն եւ յորդն անմահ երթալ վասն ոչնչին ։ 12  Եւ զԱրարիչն ձեր թողեալ՝ անմռնչովքն բարկացուցանէք զԱստուած ձեր հանեալ ձեր սերմանիս՝ փոխանակ ցորենոյ՝ փուշ եւ փոխանակ հաճարոյ՝ որոմն եւ փոխանակ պարարտ երկրին՝ * զանաւգուտն զապառաժն * ընտրեցէք զանպտուղն։
       13  Արդ՝ ա՛ղէ տեսէ՛ք * աւադիկ դուք * յանդիման * կայք ո՞ ոք ի ձէնջ յառաջ կացեալ տայցէ պատասխանի թէ լուաւ * ոք զձայն պատկերաց ձերոց կամ * ետես դուզնաքեայ * աւգուտս * ինչ ի նոցանէն որչափ թէ սակաւ մի յայտնեաւքս բայց միայն երազովքն եւ պատիր խաբէութեամբ ցնորիւքն որ * ի մէջ գալ ոչ կարեն՝ այնու միայն կորուսեալ զոգիս ձեր եւ հանեալ * յԱրարչէն։
       14  Արդ՝ որ այսպէս * անաւգուտ են եւ ոչինչ * եւ ոչ ումեք պիտանացու՝ հատէ՛ք * խզեցէ՛ք ի բաց ընկեցէք յանձանց ձերոց զցամաքեալ գաւսացեալն որ ոչ ձեզ խեղութիւն այլ առողջութիւն * բժշկութեան դարման * տանել անձանց * իբրեւ այն՝ որ թափիցէ զմաղձ եւ զմաղաս դառնութեանն եւ * թեթեւացուցեալ զինքն յախտիցն՝ առողջութեամբ լինի սոյնպէս եւ դուք զանաւգուտն * եթէ թողեալ լինիք՝ * զաւգտութիւն անձանց գտանէք * ի յաւիտենից տանջանաց դատաստանացն ապրելով ։ 15  Զի * կռապաշտութեանդ * սերմանիք յանշէջ հուր գեհենին արկանէ ուստի * չիք հնար * փրկութեան՝ * զայս պտուղ բերէ։