Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԷ. Ահա երեսուն եւ եաւթն բաժակք քրիստոսեանք որ եկին պաշտել զձեզ հուր է զաւրութիւն նորա եւ անոյշ է համ նորա ուրախութիւն է ի յայտնիս * նորա եւ տրտմութիւն է ի ծածուկս * նորա։ 2  Զի թէ ըմպէք զնա արժանեաւք՝ այրեսցէ զաղտ ձեր եւ սրբեսցին անձինք ձեր։ 3  Այրեցան մարմինք որդւոցն Ահարոնի եւ ոչ այրեաց հուրն զպատմուճանս * քահանայութեան նոցա։ 4  Սովոր է այս բաժակ այրել զաղտեղիսն եւ պահել զսրբեցեալսն ։ 5  Արդ՝ եթէ կամեսջիք սիրով ըմպել զբաժակն երանութեան * որ յակամայն ի մէջ ձեր բղխեաց՝ այրեսցէ զմեղս ձեր եւ զտեսցէ եւ ընտրեսցէ զանձինս ձեր յուրախութիւն։
       6  Իսկ եթէ արդեաւք * գայցէ ինչ * զմտաւք ձերովք թէ մեք սպանաք զսուրբ վկայսն՝ զայս եւ Պաւղոս անաւթն ընտրութեան տգիտացաւ ի հրէութեան * ժամանակին որ եկն ի քարոզութիւն առաքելոցն՝ ի հալածման նոցին սպան նա զՍտեփանոս որ եղեւ վկայ Աստուածութեանն * խոնարհութեան եւ անդէն բարձրութեան նորին ի նոյն ։ 7  Արդ՝ ահա եւ դուք որ տգիտացայք՝ արբէք զբաժակդ զայդ զոր մզեցին ձեռք ձեր զի զոր վկայեցին նոքա եւ մեռան՝ * նոյն մահու * կենդանացան նոքին եւ ելին ի վիճակսն երկնաւորս։
       * Եւ Ստեփանոս ի ժամ մահուն իւրոյ ետես զերկինս բացեալ եւ զՈրդին ընդ աջմէ * ծնողին իւրոյ եւ խնդրեաց զթողութիւն սպանողացն իւրոց ելոյծ զկապանս ամբարշտութեան նոցա բարեխաւսութեամբ աղաւթից իւրոց դադարեցոյց զգոչումն արեան իւրոյ լռեցոյց զբողոք տանջման իւրոյ եւ հայցեաց ի Տեառնէ զթողութիւն նոցա։ 9  Վասն այսորիկ * բարձ Պաւղոս վիրագ * զլուծ նորա զոր ձգէր եզն ամոլոյն եւ առ * յանձն զտանջանս * նորին եւ արբ * զնոյն բաժակ մահու նորա եղեւ վկայ բանից նորա ընդ նմին * եւ հաւասարորդ առ Տէր իւր ետես զնոյն տեսիլ եւ լուաւ զնոյն անճառութիւն բանիցն զոր ետեսն Ստեփանոս * եւ լուաւ։
       * դուք * սպանողք էք այսց սպանելոց հաւատացէ՛ք զհաւատս սոցա եւ ձգեցէ՛ք զլուծ նոցա եւ ընկեցէ՛ք յանձանց ձերոց զլուծ մեղաց * լերո՛ւք վկայք ճշմարտութեանն քարոզաց ։ 11  Արբէ՛ք զնոյն բաժակ հոգեւոր ըմպելւոյն եւ եղերո՛ւք կցորդք նոցա եւ իջցեն մարդասէր սիրոյն վտակք յանդս սրտից ձերոց՝ պարարտացուցանել զերկիր * մտաց ձերոց քարոզութեամբն * որ ի ձեզ տոհմական լիցի՝ զաւրաւոր հաւատովք * ձեր ի նա՝ ըմպել ձեզ զբաժակն մարդասիրութեան զտիչ հրոյն ընտրութեան։ 12  Որպէս ի ժամանակս հրէութեան քահանայութեանն՝ * ի գերութեան անդ առեալ զկենդանի հուր պատարագացն տարեալ քահանայիցն արկին * ի ջրհորն եւ հուրն ի ջուր դարձաւ եւ յետ ամացն եաւթանասնից ի դարձին երթեալ առին զջուրն * եւ բերին արկին զողջակիզաւքն իբրեւ շինեցաւ տաճարն՝ եւ ջուրն դարձաւ ի բնութիւն հրոյ։ 13  Վասն զի * ըստ պիտոյից կարող է * փոփոխել զկերպարանսն եւ զարդիւնսն ըստ իրացն մատուցանել մանաւանդ այս սքանչելութեան հուր երեւեալ ըստ մասանց մասանց Հոգւոյն սրբոյ։
       14  Որպէս եւ հուրն ի մէջ * դալարոյն կանաչ ոստոցն մորենւոյն երեւեալ՝ պահեաց զնա անթարշամ զի հուրն լուսատու պահեաց զմորենին եւ ապրեցոյց զՄովսէս եւ եղեւ նմա բաժակ ուրախութեան ։ 15  Արբ ի նմանէ Մովսէս որ յուսացաւ ի նա ապրեցոյց զանասունս Իսրայելի եւ խանձեաց զստացուածս Եգիպտոսի ի մէջ կարկտին եւ ի մէջ ծովուն արբոյց զբաժակն Իսրայելի զի արբին * զՀոգին եւ երգէին ի մէջ ծովուն որում մատռուակէր Մարիամ * քնարաւն զի անցին ընդ ծովն յաղթ եւ աւրհնեցին։ 16  Արբին յայնմ բաժակէ եւ Եգիպտացիքն եւ արբեցան ի բաժակէ սեանն որ կապեաց զանիւս կառաց նոցա գլորեաց զնոսա մրուր նորա եւ զարկոյց զնոսա հոտ նորա։ 17  Արբ ժողովուրդն * զտրտնջման բաժակն զոր խառնեաց բարկութիւնն արբոյց * նոցա բաժակ * քննման ուր * պարտաւորեցան նոքա։