Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԸ. Սիւնն սուրբ որ ընդ ամպս աւդոց հովանոցանայր նոցա ի տապ խորշակին ի տունջեան եւ լուսատու ջեռուցանէր զնոսա ի ցրտոյ սառամանեացն ի գիշերապահութեան առաջնորդութեանն՝ նոյն սիւն ըստ ժամանակի * ժամանակի փոփոխեալ՝ ըստ պիտոյից նոցա զպէտսն պատրաստէր։ 2  Երբեմն վիմացեալ * հոսէր նոցա * ի յագուրդ ի ծարաւսն՝ * վտակս անոյշ ջուրցն զի ինքն Քրիստոս էր այն որ ընդ ամենայնի զամենայն * ունի լիութիւն * լցեալ բարերարէր նոցա որ երբեմն ի քաղցրութիւն հացի եւ երբեմն * թռչնովքն իսկ երբեմն զքաղցրութիւն աղբերացն բղխէր նոցա եւ բաժակ Հոգւոյն սրբոյ ուրախ առնէր զնոսա։
       * ըստ նոցին խստապարանոցութեան եւ ողնդժնեայ բարուցն խառնէր տայր նոցա զբաժակն բարկութեան ։ 4  Զի այս բաժակ թէպէտ հուր թէպէտ ջուր՝ կարէ զզաւրութիւն իւր փոխել յինչ եւ կամի երբեմն ձիւն լինի եւ երբեմն սառն երբեմն անձրեւ երբեմն հուր եւ փայլակն դառնայ եւ երբեմն ցաւղ սնուցիչ բուսոց՝ կերակրել * զգազանս եւ զթռչունս զերէ եւ զանասուն եւ պատրաստել զդարմանս մարդկան եւ զխնամս արարածոց ։ 5  Նոյն կարէ եւ հոգեւոր ցաւղել բուսուցանել սերմն հաճոյ կամաց վերնոյն պատրաստել բանաւոր հաւտին զկերակուրն անապականութեան ։
       * Իսկ երբեմն քաղցր անձրեւ շայեկան բուսուցիչ երկրապարար խարակիչ փայլատակմամբն զջերմագոլն արկեալ * առ ի քրտնացուցանել զբոյսսն * արբուցանէ ցաւղով զստեղն յուրախութիւն եւ զփթիթսն յուրախութիւն զուարթութեան ։ 7  Կրկնակի պահանջէ զգոհութիւն տալեացն շնորհողին յորժամ աւգտի յաճախութեանցն զայս բաժակ արբուցանէ։ 8  Զի եւ ամպք սպասաւորք * հրամանացն մատռուակեն զի * թէպէտ լցեալ պատրաստեալ լի անձրեւով զերեսս * երկնից ունիցին այլ ի գալն եւ յարձակելն ի տալն ի մատռուակելն երկրի յորժամ կամի՝ զշայեկանսն մատուցանէ իսկ * յորժամ ոչ՝ զդժնդակսն զեղեամն եւ զձիւն * եւ զվնասաբեր կարկուտն այրիչ նշողիւքն տապացուցանէ * եւ ժանգառութեամբ պատրաստէ զվնասն եւ չարաթոյն աւդոցն շնչմամբ խստութեան * դառնութեան՝ խորշակահար ցամաքեցուցանէ զվարսաձեւ բոյսս դալարոյն մաւտ առ կարճինսն այրեցուցանէ ։