Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԹ. Ամպովքն զհրամանսն կատարէ զի բնական * իմն է ամպովքն երեւել ի սկզբանցն իբրեւ * ընդունիչ * հրամանացն եւ պաշտաւնեայ մատռուակութեանցն * առ մարդիկ երբեմն * բարկութեանց երբեմն ողորմութեանց։ 2  Զի յորժամ կամէր Աստուած առ մարդիկ երեւել՝ * զզաւրութիւն իւր յինքն ամփոփեալ յամպն ծածկեալ առագաստեալ * պահէր զի ոչ կարէին * մարդիկ համաւրէն ժուժել բաւել տեսլեան Աստուածութեանն այլ փակեալ զերկինս իբրեւ սրահակաւ իմն յինքն վարագուրեալ զի մի՛ անժոյժ եղեալ արարածք կիզցին ։
       3  Նա թէպէտ եւ * երեւէր յայնժամ երբեմն ժամանակաւ ումեք ումեք արժանեացն՝ ըստ նոցա հանդուրժելոյ տեսանելոյ տեսանելեացն երեւէր * զի նոքա տանել կարասցեն * որպէս Մովսիսին եւ կամ * գլխովին ժողովրդեանն ի Սինէական լերինն իջեալ ամպովն պատեալ երեւէր * եւ անտի խաւսէր ընդ նոսա * նա եւ յամենայն ի դարսն * նոյնպիսի երեւեալ * ամպով իսկ սրբոյն Եզեկիելի հոգելից մարգարէին՝ եւս հռչակական տեսլեամբ երեւեալ սակայն ոչ առանց ամպոյ * ետես ոք երբեք ուրեք յամենայն մսեղեաց։ 4  Որպէս եւ հոգեկիր * մարգարէն * ի տեսլեանն իւրում պատմէ * եւ ասէ * Տեսի զի հոգի վերացեալ գայր ի կողմանցն հիւսիւսոյ եւ ամպ մեծ ի նմա եւ լոյս սաստիկ զնովաւ * եւ հուր եւ կայծակունք հատանէին ի նմանէ * եւ ի մէջ նորա տեսիլ արեգական եւ ճառագայթք հրոյա։
       5  Սակայն լոյս * եւ հուր եւ ոչ առանց ամպոյ զի լոյսն ի լուսաւորել * զպիտոյսն եւ հուրն յայրել զանպիտանսն * բարկութեամբ։ 6  Իսկ ամպն՝ երկոցուն զերկոսին * մատռուակել տայ յարբանեկելն * զի հուրն զմեղաւորսն այրէ եւ * լոյսն բարեացն զՀոգին շնորհացն * որդեգրութեան * արբուցանէ * իսկ չարացն զկայծակունսն արբուցանէ * եւ զբոցն ծխախառն * հեղձամղձուկ * նեղութեան տանջանացն։ 7  Նա եւ * մեծութեանն իսկ ամպք գտանին սպասաւորք * որպէս եւ տեսողն պատմէ * թէ Ամպք փոշի են * ոտից նորաա։
       * վասն * յորդելոցն բազմացելոցն ամբարշտութեանց * ասաց Սաստէ ծովու եւ ցամաքեցուցանէ * եւ զգետս ամենայն աւերէ բ։ 9  Վասն զի զծովն մեղաց ցամաքեցուսցէ եւ զգետս անաւրէնութեան կասեցուսցէ եւ զնեխականն * եւ զանհամականն եւ զպղտորն * եւ զկացունն պարզեսցէ։ 10  Իսկ իւրոցն * ապաւինելոցն եւ ի նա յուսացելոցն փրկութիւն * բազմացեալ ծովասցի եւ գետ * առանց մեղաց յորդեսցէ։ 11  Վասն որոյ միւս մարգարէն ասէ ի նոյն պարու երգոյն * իւրոյ թէ Զգետս ցրուեսցես եւ զերկիր դողացուսցես ի սաստկութենէ անձրեւի քոյ՝ որ անցանեն ընդ սա գ։ 12  Զի զջուրս սաստկութեան * ի վերուստ հոսեսցէ * ի վերայ ջուրցն զի զջուրսն դառնացեալս ի բաց մղեալ մերժեսցէ զի * այնմ մտեալ որ սրբահամն է՝ զաղտեղին եւ զգարշացեալն ի բաց անցուսցէ։
       13  Որպէս միւս տեսանողն * ի նոյն նուագեաց * եւ անդէն զնոյն միահամուռ * մեկնեաց ասէ Անձրեւ կամաց պատրաստեցեր Աստուած ժառանգութեան քում զի թէպէտ եւ հիւանդացաւ՝ սակայն դու հաստատեցեր զնաա։ 14  Զի ի մեղաց ծովուն ըմբռնեալք * եւ նոյն ախտիւ հիւանդացեալք եւ * կապեալք յամբարշտութեան կապանսն վասն այնորիկ զծովն անունջ անհամութեան քամեալ * եւ ցամաքեցուցեալ * զակն աղբեր նորա եւ զանձրեւ * սաստից տեղասցէ առ մարդիկ։ 15  Որպէս եւ յայս հայեցեալ երգեաց մարգարէն Խորք ի խորոց կարդացին առ քեզ ի ձայն սահանաց քոցբ։ 16  Զի իբրեւ սահանք հոգեւորք * երկնաւոր պատգամացն * ի վերուստ իջեալ ի վերայ կուտակին եւ զախտաժէտսն եւ զցաւագնոտսն ի բաց կորուսցեն ։
       * Եւ ցաւղն բժշկական եղեւ առողջացուցիչ որպէս եւ ասէն եթէ Ցաւղդ որ * ցաւղէ ի քէն՝ այն բժշկութիւն է նոցագ զի դարձցին առ նա երկիւղիւ։ 18  Զի այնք որ սիրովն ոչ դարձան առ նա՝ ահիւ սպառնալեաց արար զնոսա իւր ժառանգութիւն * որպէս զձեզդ։ 19  Զի նախ զհեղեղն մեղաց * ի ձէնջ * ի բաց անցուսցէ եւ ապա տացէ ձեզ զառատութիւն շնորհաց իւրոց ։
       20  Զի ի ձէնջ * բխեալ Յորդեսցեն իբրեւ զգետս արդարութիւնք եւ իրաւունք իբրեւ զջուրս հեղեղաց բազմասցին դ եւ ապա զիւր գիտութիւն * կենաց ձերոց՝ յամպոց ողորմութեան ի ձեզ տեղասցէ որպէս եւ ասէն թէ Անձրեւ * կամաց պատրաստեցեր Աստուած ժառանգութեան քում զի * թէպէտ հիւանդացաւ՝ սակայն դու հաստատեցեր զնաա ապա Զուխս * փափկութեան տացես * ըմպել արժանեացնբ ըստ բանի հոգեւորական երգչին որ ասէ թէ Ի քէն է Տէր աղբիւր կենաց եւ լուսով քով տեսանեմք զլոյսգ * եւ թէ Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո՝ ոյք ճանաչեն զքեզդ իսկ իւրոց ճանաչչացն ծագէ եւ աղբիւրքն իմաստութեան ի նոյն լուսոյ ականէն առ նոսին բղխեալ իսկ անիմաստիցն՝ այրիչ վտակքն եւ ողողիչք եւ հրդեհիչք եւ տոչորականք։
       21  Եւ քանզի իբրեւ զհուր * յերկրի վառեալ էին մեղքն՝ առ ի տալ յոյս զի անթաքուստ լիցին * ի վրէժխնդրութենէն որ ի վերայն էր հասանելոց վասն որոյ յառաջագոյն կանխեաց յառաջագէտ մարգարէութիւնն * զիրացն իւրոց ասացելոց հաստատութիւն * որպէս ասէ * Տեսի ի մարդիկ զմեղսն ծովացեալս բազմացեալս հեղեղեալս ե որպէս միանգամ * մեկնեցաւ առակն յաւուրս Նոյեան դարին * ի ծովանալ մեղացն յերկրի * ընդ նմին ծովացան եւ ջուրքն կորուսանել զմարդիկ սաստկացան ։