Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հ. Արդ՝ սրբոց մարգարէիցն զիրացն եղելոց * զառակսն յաճախագոյնս ի մէջ բերեալ թերեւս եղելովքն ահարկեալ՝ զնոսա յիւրաքանչիւր ամբարշտութեանցն փրկել կարասցեն։ 2  Վասն այսորիկ յաճախագոյնս երբեմն զՍոդոմայեցիսն հրկիզեալս երբեմն զհեղեղամաց մարդիկն ջրահեղձոյց դարին յաւրինակ առեալ * երբեմն զհարուածս Եգիպտոսի եւ զայլոց բազմաց եւ զանաւրէնութիւնսն՝ ծովացեալս * կոչէ եւ * փարատել յերկրէ խոստանայ եւ դարձեալ զարդարութիւն * յերկրի * խոստանայ դնել եւ քան զջրհեղեղն եւս յորդագոյնս բազմացուցանել * եւ * զիրաւունս ծաղկեցուցանել։
       * Վասն այսորիկ յանցանել * մարդկան ընդ անցութեան ծովն գոչէ մարգարէն եւ ասէ Անցցեն ընդ ծովն յաղթ եւ հերձցեն զալիս ծովունա * այսինքն է զամբարշտութիւնս եւ թէ՝ Ցամաքեսցին պտոյտք գետոց բ այսինքն մեղացն յորդութիւնք ։ 4  Վասն որոյ միւս մարգարէն * ասէ թէ Ի վերայ գետոց բարկասցիս * Տէր կամ սրտմտութիւն քո * ի վերայ ծովուց եւ կամ բարկութիւն քո ի վերայ գետոցգ։
       5  Զի ածցէ զյորդութեան անձրեւն եւ ջուրքն սուրբք կենդանութեան հոսանքն մերժեսցեն զջուրսն * ամբարշտութեան եւ ծածկեսցեն յերկրի զդառնութիւն չարութեան տգիտութեան ամբարշտութեան մարդկան։ 6  Որպէս * ասէ մարգարէն թէ Լցցի երկիր գիտութեամբ Տեառն՝ իբրեւ * ջուրք բազումք զի ծածկեն զծովսդ * զայն զկորստական * ջուրցն ասէ * զկորուսիչ եւ զհեղձուցիչ ջուրցն թէ զայն * ջուրսն ծածկէ՝ որ արբոյցն զերկիր * ի հրապոյրս պղտորս որ * առաւելագոյն եւս վասն հրապուրանացն՝ ի կռապաշտութիւնսն յորդեալ մոլեգնեալ էին յաշխարհի։ 7  Զի հանցէ զամպն հոգիընկալ որ * մարգարէին Եզեկիելի երեւեցաւ զի նոյն ամպ տեղասցէ ի մարդիկ զշնորհս գիտութեան եւ նոյն դալարացուսցէ եւ զչորութիւնն ի բոյս շրջեսցէ։
       8  Իսկ զգաւսացելովքն որ ի հաւանութիւն գալ ոչ կամին՝ սփռեսցէ զանձրեւ հրեղէն փայլատականց ի կիզուլ յայրել * եւ * ի վախճանել մատուսցէ ըմպել զբաժակն դառնութեան ։ 9  Որպէս ի տասներորդում սաղմոսին նուագէ տեսանողն թէ Տեղասցէ ի վերայ մեղաւորաց որոգայթ հուր եւ ծծումբ այս մրրիկ է բաժին բաժակի նոցաա։
       10  Զի Տէր արդար է եւ զարդարութիւն սիրէբ եւ արդարութեամբ կամի առ ինքն կոչել զձեզ յորդեգրութիւն զի հոգիընկալ * ամպն աստուածակիր ճշմարտութեան սովոր է տեղալ յոգիս * մարդկան * զգիտութեան ուսուցութիւն եւ տնկել ի սիրտս մարդկան * զերկիւղ աստուածպաշտութեան եւ մատռուակել զսէրն Քրիստոսի Արարչին * առ իւր արարածս եւ նորուն կամաւքն ամբառնալ ի բարձրութիւն իւրոյ Աստուածութեանն * զոր ձեզ պարտ է ընդունել։