Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱ. * Զի եթէ ամպք որ սպասաւորք են առեալ * զհրաման * ի Տեառնէ իջեալ ի բարձանց ի խորութիւն անդնդական * ծովուցն * խոնարհ՝ առ եթերացն առ ընթեր լցեալ ուռուցեալ ամփոփեալ զբազմութիւն ջուրցն հանեալ * վերացեալ * տարածեալ ծածկեալ զերեսս երկնից լի որոտմամբ ցաւղագին առատութեամբ զԱրարչին հրամանս կատարեն առ ի * ներքոյս մատռուակեն ո՞րչափ եւս առաւել այս վկայքս որ վերացան ի սէր Աստուածութեանն առ որս Աստուած * խոնարհեցաւ՝ եւս * առաւելագոյն առին զշնորհս * Հոգւոյն * եւս * առաւել լցան * պարգեւաւքն որք զմարմինս իւրեանց ետուն ի գանձն տէրունի մի միւսանգամ առցեն անդրէն նորոգեալ զհնացեալն ։ 2  Եւ լցեալ աստուածական պատգամաւքն՝ գուն եդեալ եւ ճգնութեամբ մեծաւ քարոզեցին եւ տեղացին ի ձեզ զտեղ երկնաւոր շահիցն եւ փայլատակեցին ի ձեզ * զլոյս եւ զհուր միանգամայն * եւ քան զաստուածընկալ ամպն եւս * զաւգուտն ի ձեզ հոսեցին։ 3  Փոխանակ ամպաշուք * տեղալի որոտալոյն ահագնութեան՝ Աստուած որոտաց առ ձեզ եւս ահագնագոյնս եւ կամեցաւ զձեր կեանս եւ զփրկութիւն։
       4  Եւ սոքա որ ատեցին զաշխարհս եւ զամենայն * ինչ որ * յերկրի է եւ սիրեցին զերկինս եւ զպատուիրանս թագաւորին Արարչին որ նստին ի վերայ նորա որ ընկալաւն * զնոսա * եւ զոգիս * նոցա * ի լուսեղէն յարկսն եւ յերկնաւոր քաղաքն յափշտակեցան նոքա եւ զուարթակից երկնաւորացն * եղեն * որ են կենդանիք որ փոխեցան ի տկարութենէս ի զաւրութիւն յապականութենէս յանապականութիւն ի մահուանէս յանմահութիւն զի յաղթեցին մարմնեղէն ցանկութեանցն եւ հաղորդեցան աստուածեղէն փառացն որ նորոգեցան ի փառս անպատումս եւ զերծան յանպիտոյիցս եւ ոսկերք նոցա տաճարք եղեն * Աստուածութեանն Հոգւոյն քանզի եւ առ Տէրն իւրեանց * կենդանիք են եւ սուրբ հոգիք նոցա գգուեալ պահին կենդանիք։
       5  Իսկ մարմինք նոցա եւ ոսկերք նոցա * Աստուծոյ տաճարք են ի միջի ձերում զի ոչ այլ իւիք կարիցէք դուք զԱստուած * ընդ ձեզ հաշտեցուցանել * եւ մերձենալ * առ Աստուած՝ եթէ ոչ բարեխաւսութեամբ աղաւթից նոցա եւ հաւանել ձեզ հաւատոցն այնց՝ որով նոքայն վարեցան եւ արժանի եղեն ելանել ի ծովն կենդանի եւ անտի հոսել ի ձեզ զվտակս քարոզութեան աստուածական պատգամացն եւ պաշտել ձեզ զբաժակն արարչական սիրոյն՝ թէ ընդունել մարթասջիք ։ 6  Զի ոչ զոք թողուցու * ըստ անձանց կամս գնալ այլ եթէ կամիցիք եւ * եթէ ոչ՝ սակայն * զոր * Աստուածն կամի՝ զայն էք կատարելոց ։