Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԴ. Արդ՝ ի ժամանակսն յայնոսիկ յառաջինսն յետ ջրհեղեղին իբրեւ բազմացան մարդիկ * ի վերայ երեսաց երկրի՝ վայելէին ի պարարտութեան խնամոցն Աստուծոյ եւ ճարպոյ եկեալ զակամբ՝ յայլայլութիւն մտաբերէին անկղիտացեալք յիմարեցան։ 2  Եկեալ ի մի վայր խորհուրդ * առեալ սնոտիմաց խորհուրդ շինել ի պաշտաւն մեհենից աշտարակ մի բարձր անհնարին՝ կոթողեցին ի դաշտսն Սենէար յերկրին Ասորեստանեայց ։ 3  Արդ՝ * շինել շինէին ի պաշտաւն դիւաց * անձանց իմն անուն մեհենաշէն կապեալ՝ առ իւրեանց որդիս թողուլ։ 4  Պանծացեալ հպարտացեալ զանձինս ի գործ կացուցեալ՝ կաւագործութեան * վաստակասէր անաւրէնութեանն աշխատէին * իբրեւ պաշար խերշատանաց չարութեան զաւակաց ազգացն * զկնի իւրեանց եկելոցն թողուլ խնդրէին այն անմիտ ազգն առաջին ։
       5  Տէր Աստուած նայեցեալ ի նոցա պակասամտութիւնն՝ խառնեաց արբոյց նոցա զխառնակութիւն լեզուացն բաժանման անդէն ի նմին տեղւոջ զնոսա ընդ միմեանս խառնակեաց ուստի եւ նոյն տեղին զխառնակութեան զԲաբել անուն ժառանգեաց։ 6  Եւ նոքա ցրուեալք * ի միմեանց մեկնեցան չլուեալ այնուհետեւ այր ընկերի բարբառոյ այսպէս քակեալք ի միմեանց անջատեցան եւ լքումն * գործոյն եղեւ զոր առաջի * արկեալն էր՝ ինքեանք քակտէին։ 7  Եւ արբեալք՝ յիւրաքանչիւր լեզուս * խաւսէին ուսեալք յամենահաստիչ Արարչէն * խառնակեալք եւ ցրուեալք բաժանեցան ի միմեանց։
       8  Եւ հուր ահագին հողմախառն շոգի Հոգւոյն Աստուծոյ որ * սովորն է զմարդիկ յուղղութեան ճանապարհն հաստատել եւ ի զրավաստակ ճանապարհացն խափանել * ուղղել յարդարութիւն * եւ հաստատել զամենեսեան՝ այն հուր անկեալ ի վերուստ կտրեալ զաշտարակն՝ վերուստ ի վայր փլուզեալ հոսեաց տապաստ դաշտացն ցան եւ ցիր կացուցանէր։ 9  Արդ՝ իբրեւ * այս նոցա նորացոյց ամբարշտութեանցն խափան լինէր ցրուեալք * ընդ վիճակս իւրաքանչիւր՝ ըստ կամացն Աստուծոյ * ի վերայ երկրի սփռեցան եաւթանասուն եւ երկու նահապետք լեզուաց կացեալ՝ բաժանեցան ընդ երկիր հաստատեալք յիւրաքանչիւր սահմանս։
       10  Բայց մի ոմն որ նախնի հեբրայական ազգին * ոչ ի խորհուրդն եմուտ շինել զվաղափուլն եւ ոչ կցեցաւ * յարագաւերն՝ վասն որոյ էր խորհուրդն վասն այսորիկ զիւր լեզուն * պահեալ։ 11  Որ նախ Արարչին իւրովք զաւակաւք հանդերձ ծանաւթ եղեալ որպէս ի սկզբանն պատմեցաք զաստուածպաշտութիւն յանձն առեալ՝ ժողովուրդ ձեռական անուանեցան Աստուծոյ ուստի եւ մարգարէքն աստուածախաւսք Ուստի եւ Քրիստոս ըստ մարմնոյ որ է ի վերայ ամենայնի Աստուած աւրհնեալ * յաւիտեանսա ուստի եւ * աշակերտքն աւետարանիչք նորապարգեւ կտակարանացն շնորհելոց որք եւ * վկայք նորա զաւրութեանն գործոց * նշանաց եւ արուեստից որ գործեցան ի նորա գալստեանն։ 12  Որք եւ * մատակարարեցին զշնորհսն որք եւ զհուրն կենդանութեան Հոգւոյն ի բերան առեալ՝ հրդեհեալ սրբեցին զաղտն տիեզերաց որք եւ յարուցին ի գլորմանէ զանկելութիւն * ամենայն երկրի որք զանաւրէնութիւնն տիեզերաց փլուզեալ այրեալ մաշեցին ըստ աւրինակի բարձրաբերձ աշտարակին զորմէ պատմեցաքն ։
       * փոխանակ բարձրաբերձ եւ վաղաւեր աշտարակին՝ խաչն ճշմարտութեան կանգնեցաւ որոյ զաւրութիւնն մշտնջենական է եւ փառք նորա Աստուած * որպէս եւ գիտողն ասէ Ի քեզ Տէր յայտնեսցի եւ * փառք նորա զքեզ ծածկեսցեն գնասցեն թագաւորք ի լոյս քո եւ հեթանոսք ի ծագել լուսոյ քոյբ։