Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԸ. Եւ եղերո՛ւք դուք ասէ խորագէտք իբրեւ զաւձսա։ 2  Եւ զի՞նչ իցէ խորագիտութիւն աւձին եթէ ոչ՝ * իբրեւ ծերասցի նա եւ տեսցէ ապականեալ զմարմին իւր՝ զխորհուրդս խորագիտութեանն իւրոյ ի մէջ բերէ։ 3  Զի դիմէ * նա ընդ տեղի ինչ նեղածերպ վայրաց եւ ընդ կրթելն կեղեւէ զապականեալ մորթն ծերացեալ մարմնոյն ի բաց մերկանայ * եւ միւսանգամ ի մանկութիւն * դառնայ եւ նորոգեալ զծերութիւնն իւր զարդարէ ։ 4  Սոյնպէս եւ արդարքն զանցաւոր մարմնոյս խտղտմունս * յանձանց ի բաց * մերկանան զի մտցեն * ընդ նեղ դուռնն եւ ըմբռնեսցեն զանմահ թագաւորութիւնն ։ 5  Զի * որ զՏէրն սիրեցին՝ կենդանիք են յաւիտեան քանզի այսպէս * ասաց Որ հաւատայ յիս թէպէտ եւ մեռանի՝ կենդանի էբ զի Ես իսկ եմ յարութիւն եւ կեանքգ * ասաց Որդին Աստուծոյ որ կամաւքն Հաւր որպէս վերագոյնն ասացաք ճաշակեաց զմահ վասն մեր զի փրկեսցէ յապականութենէ զամենայն ազինս։ 6  Իսկ այժմ զի նստի ընդ աջմէ Հաւր՝ զամենայն ինչ պատրաստէ եւ շնորհէ յուսացելոց իւրոց։
       7  Եղերո՛ւք ասէ միամիտք իբրեւ զաղաւնիս ա։ 8  Մի՝ վասն զի մարդասէր է * եւ մարդընդել եւ * ի մարդամաւտի եւ եթ * կամի կեալ աղաւնի * զի եւ Աստուած մարդասէր է եւ կամի հանապազ ի մէջ սրբոց իւրոց բնակել։ 9  Եւ միւս՝ եթէ բազում անգամ բարձցէ ոք զձուս կամ զձագս * աղաւնւոյ՝ ոչ * երբեք երկմտեալ թողու զտեղի * բունոյ իւրոյ։ 10  Սոյն աւրինակ թէպէտ բազում եւ անսպառ իցեն չարիք մարդկան հանապազ * առ արարչութիւնն ուստի խնամք դարմանոցն մատակարարին եւ զնա ոչ ճանաչեն՝ սակայն ոչ թողու * եւ հեռանայ յարարածոց իւրոց այլ հանապազ յայց ելեալ՝ խնդրէ զկորուսեալս զի գտցէ եւ * ասէ թէ Այսաւր ձայնի իմում լուիցէքբ * եւ կամի զի վասն որոյ զՈրդին իւր առաքեաց՝ արասցէ ժառանգս * շնորհաւք զամենեսին։ 11  Զի ուսցին զխորագիտութիւն աւձին մերկանալ զհնութիւն մարդկութեան տգիտութեանցն * ամբարշտութեանց յանձանց եւ առցեն զմիամտութիւն զանվնաս եւ զսուրբ աղաւնոյն * որ եւ զբարս Աստուածութեանն յինքեան բերէ։ 12  Քանզի եւ Հոգին Աստուծոյ յորժամ յայտնեցաւ աշխարհի զոր ի վերն պատմեցաք՝ ի կերպարանս մարմնաւոր աղաւնւոյ երեւեցաւ զի ցուցցէ զբարերարական զմիամտական սիրոյն զառաւելութիւն ։
       13  Զի որք * կամիցին * ասպնջական * Հոգւոյն Աստուածութեանն լինել՝ առցեն * ի տեսլենէ անտի զբարս զանվնաս եւ զաներկեւան աղաւնւոյն ։ 14  Որպէս եւ Տէրն ասէր ցաշակերտսն թէ Եղերո՛ւք դուք բարերարք * առ չարս եւ առ թշնամիս եւ յամենեցունց հալածեալք վասն արդարութեան զի Հայրն ձեր բարերար է ծագէ զարեգակն իւր ի վերայ բարեաց եւ չարաց եւ ածէ անձրեւ * ի վերայ արդարոց եւ մեղաւորաց զի լիջիք դուք * որդիք բարերարք Հաւրն ձերոյ բարերարիա։