Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ձ. Արդ՝ քանզի եկեր * հուր մեղացն եւ վախճանեաց առ հասարակ զմարդկութեան բնութիւնն զի բորբոքեալ մեղքն ի նմանութիւն հրոյ տոչորեցան * եւ բարկութիւն սրտմտութեան * Աստուծոյ * զարթեաւ առ ի խնդրել վրէժ։ 2  Արդարեւ թուով մնացեալք * որպէս ասացն * թէ Եւ որ մնացեալքն իցեն՝ թուով լիցինա։ 3  Արդ՝ նախ ընդ թուով մտանէր * եւ յայտնէ զերկոտասանսն հաստատեալս՝ * մշակս կացուցեալս ըստ ազգացն իսրայելական տոհմին։ 4  Որ եւ ըստ առաջին լեզուացն բաժանելոց * ամենայն ազգաց երեւեցուցեալ * եաւթանասուն եւ երկուս * որպէս * յառաջագոյն * քան զայս ասացաք * զի նոքաւք ի միաբանութիւն զառաջին պատառումն ազգացն * եւ լեզուացն ժողովեսցէ։
       5  Իսկ սոքա զառաջինն՝ թուով մնացեալք * եւ սակաւք։ 6  Վասն որոյ եւ ինքն եկն Որդին Աստուծոյ ուսուցանել միաբանական հաւատովք ընտրել զմի եւ զնոյն ժողովն * վասն որոյ եկն իսկ * եւ ասէ * Հունձք բազումք են եւ մշակք սակաւք արդ՝ աղաչեցէ՛ք զտէր հնձոցն զի հանցէ մշակս ի գործ արդեանց իւրոցբ։ 7  Եւ նոյն ինքն * այսուիկ * պահանջեաց ի նոցանէ զսէր * առ միմեանս եւ միացուցեալ զնոսա՝ * իւր տաճար հաստատեաց յերկրի եւ նոքաւք փորձեաց զամենայն տիեզերս։
       * Եւ այս էր որ երեւեցաւ հուր Հոգին յաւուրս պենտեկոստէիցն որ եկեալ հանգեաւ ի լեզուս առաքելոցն որ եկեալ ժողովեաց զցրուեալսն * եւ * սկսաւ խաւսել լեզուս առ լեզուս * առաջինս առ ցրուեալսն։ 9  Վանս զի անկաւ սերմն անաւրէնութեան յարգանդ մտաց անմիտ մարդկանն առաջնոյ * վասն այսորիկ եւ սաղմն ամբարշտութեան ընկալեալ՝ ձեռն զկշտաւ արկեալ յղացան զկռապաշտութեան ծնունդն ի մէջ բերել ։ 10  Իսկ պտուղն այսորիկ՝ քակտումն էր * յայլափոխ յայլաձայն * այլ ընդ այլոյ ի միմեանց մոլորեալք այր յեղբաւրէ իւրմէ անջատելով ցրուեցան։
       11  Իսկ սոցա զմիասիրտ ժողովն միասէրն խնդրեալ * ի միմեանց։ 12  Վասն այսորիկ հրամայէ զի նախ ինքեանք իւրեանց մտաւքն առ միմեանս ժողովեսցին զի ուսցին զամենայն ազգացն ժողովսն * ածել ի մի միաբանութիւն։ 13  Զի նախ զնոսա արասցէ աւթեվանս պատրաստեալս եւ ապա առաքեսցէ առ նոսա * զՀոգին Աստուածութեանն * որ զսէրն Հաւր եւ զՈրդւոյ առեալ խաղացեալ * գայր առ նոսա զի նախ ի նոսա բնակեսցէ եւ նոքաւք յամենայն արարածս։ 14  Ես եւ Հայր * իմ ասէ եկեսցուք եւ աւթեվանս առ նմա արասցուք ա։ 15  Եւ սիրովն առ միմեանս զոր ուսոյց նոցա՝ ասէ Աղաչեցէ՛ք զՏէր հնձոցն զի հանցէ * մշակս ի գործս արդեանցն իւրոց բ։
       16  Միթէ ինքն ո՞չ կարէր առանց նոցա աղաչանացն * զայն առնել որ ակնարկելովն արար զամենայն արարածս * այլ վասն զի * առ ամենայնիւ ընկերսիրութիւն պատուական է առ Աստուածութիւն անդր * զի որպէս Աստուածութիւնն մարդասէր է՝ * նոյնպէս կամի զի զմիմեանս սիրելովն արժանի լիցին Աստուածութեանն * առ միմեանս անվնասութեամբն։
       17  Զի ի միոջէ երկրէ հող եւ * հողմք եւ բոյս հողոյ ի միմեանց * բաժանեալ ծնունդք եւ միոյ Արարչի ստեղծուածք * սիրեսցեն նախ զարարչութիւնն եւ սիրեսցին ի նմանէ եւ նորա հաճոյիւքն * կեալ կարասցեն ըմբռնեալ զարքայութիւնն երկնից ։ 18  Զի անձնսիրութեամբ ընկերսիրութիւն ոչ լինի այլ ինքնասիրութիւն որ ոչ է հաճոյ կամաց արարչութեանն վասն որոյ եւ * մեղքն ի սկզբան մտին յաշխարհ։ 19  Իսկ զի Աստուածութիւնն մարդասէր է՝ վասն այսորիկ իւրոց կամացն արար զնոսա խորհրդակիցս զի նոքա սիրեսցեն զմիմեանս եւ ելցեն հրաւիրակ տիեզերաց եւ աղաչեսցեն եւ հանցեն մշակս ի գործս արդեանց Տեառն իւրեանց։