Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԲ. Արդ՝ փոխանակ աշտարակին ինքն Տէրն կանգնեաց զխաչափայտն՝ ըստ յառաջասաց մարգարէութեանն * որպէս * ասէ թէ Ահաւասիկ կանգնեմ նշան ի վերայ հեթանոսացդ այսինքն զխաչն փրկական յորոյ վերայ * ինքնին Տէրն ուստի եւ զկեանս գործէ աշխարհի։
       2  Բայց եկա՛յք ասացին շինեսցո՛ւք աշտարակ զի իցէ * գլուխ նորա ի վեր մինչեւ յերկինսե * եւ այս ըստ նոյն ըստ նոցա կարծիսն անցեալ եւ այն ոչ այսպէս ։ 3  Իսկ խաչ՝ աշտարակն յորոյ վերայ * Աստուածորդին բազմեցաւ խաչն յերկրի եւ մարմինն ի վերայ նորա իսկ Աստուածութիւնն մինչեւ ի վեր քան զերկինս եւ քան զանկէտ քան զանսահման բնութիւն տարրեղէն արարածոցս * բովանդակեալ եւ բեւեռեալ * ի խաչին փայտի լցեալ եւ տարածեալ ի տարերս եւ յանտարերս այնպիսին՝ որ եւ ի սիրտս առաքելոց եւ ամենայն սրբոց բնակեալ էր հանդերձ * Հարբն եւ սուրբ Հոգւովն իւրով ։ 4  Որ եւ լեզուս փոխանակ լեզուացն խափանելոց շարժեաց * զի յառաջին աշտարակէն ցրումն եղեւ իսկ ի խաչէս՝ ժողով անտի մերժումն ի տանջանս եւ աստի՝ մերձումն յարքայութիւնն ։