Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԳ. Յղացան առաքեալքն զսէր առ մարմնակիցս իւրեանց եւ ծնան զամենայն արարածս խառնեալ * յԱստուածութիւն անդր։ 2  Մատնեցին զանձինս իւրեանց՝ ընկերացն բողոքելով զի * Աստուած ասացին վասն այսորիկ իբրեւ զթշնամիս չարամահք եղեալ ի վերայ երախտեացն՝ չար * փոխանակ ընդ բարւոյ ընդունէին * հրաւիրակքն որ եկին կոչել զամենեսեան ի հարսանիս Աստուածութեան սիրոյն ։ 3  Մահ ընկալեալ տանջանաւք հանդերձ * փոխանակ ընդ դրուատին եւ պատիւ գտանելոյ ի նոցանէ որպէս * եւ դուք * իսկ * առ ձերսս արարէք զի տգիտութեամբ արարէք * զի ոչ էիք հասեալ յիրաւի ի լաւութեանցն վերայ։
       * յառաջին աշտարակէն ցրումն լեզուացն եղեւ * եւ այժմ ինքն Տէրն ժողովեաց * զցրուեալս ազգացն եւ բեւեռեաց ընդ մարմնոյ իւրոյ զոր * առ ի մէնջ՝ * ի փայտին զորմէ կախեցաւ զի անքակութիւն արասցէ ի մի հաւատս միասնական պաշտամանն ։ 5  Իսկ նոքա հրաման սիրել զՏէրն եւ զկամս նորա առնել զի զանձինս տոհմակցաց իւրեանց այսինքն զամենայն մարդկան ապրեցուսցեն ի յաւիտենական մահուանէն։ 6  Զի Տէր ինքնին եկն եւ * մեռաւ վասն ամենեցուն զի զամենեսեան ձգեսցէ * յանմահութիւնն իսկ սոքա նորին կամացն քարոզք առաքեցան զի տացեն զփրկութիւն եւ զերախտիս Աստուածութեանն * առնուլ ի միտ ամենեցուն որ առ նոսայն եղեւ։
       7  Վասն այսորիկ յղացան առաքեալքն ի Հոգւոյն սրբոյ * եւ ծնան * լեզուս՝ * խաւսունս անմահութիւն ամենեցուն։ 8  Զի ինքն եկն Հոգի Աստուածութեանն * փորձել եւ քննել զամենեսեան իբրեւ * զարծաթ ի բովս լեզուաւք առաքելոցն որպէս * եւ ասէն ընդ ամենեցուն * իբրեւ ընդ երկրի բերան առեալ՝ * իբրեւ զփող նովին զաւրութեամբ գոչէ մարգարէն թէ Փորձեցեր զմեզ Աստուած եւ քննեցեր՝ որպէս եւ քննի արծաթա։
       * Արդարեւ իսկ փորձեցան արդարքն իբրեւ ի բովս՝ ի Հոգին սուրբ զի նախ զնոսա փորձեաց ի փչել Հոգւոյն * զաւրութեան Փչեաց ի նոսա եւ ասէ առէ՛ք զՀոգին սուրբբ։ 10  Զի ընտրեսցէ նախ զնոսա իբրեւ զարծաթ զի աղտն այրեսցի զի տուն Տեառն՝ ինքն աստուածախառն մարմինն էր որ եւ տիեզերաց էին բովք սրբելոյ ։ 11  Անկան առաքեալքն առաքինիք * ի բովսն՝ նախ թուով երկոտասանքն * այրեցաւ հալեցաւ կորեաւ մի ի նոցանէն * որդին կորստեան Յուդայ իբրեւ զանագ ի մէջ հրոյ ծախեալ սպառեցաւ։
       12  Սրբեցան մետասանքն եւ ընտրեցան իբրեւ զարծաթ ի բովս եւ ելին անաւթք ընտիրք ճարտարութեան պիտոյից Արարչին։ 13  Փորձեցան պէսպէս նեղութեամբք եւ տանջանաւք զոր կրեցին ի մարդկանէ յայնցանէ՝ որոց զաւգուտն խաւսեցան հաստատեալ սիրովն * տային վկայութիւն մարմնակցացն * յորոց ընդունէին * տանջանս զի զՏեառն զառաքչին զհրամանսն կատարեսցեն սէր աւգտի ընկերացն բերեալ համբերելով նեղութեանցն զի զանցաւորսն արհամարհեսցեն։ 14  Զի յորժամ Արարիչն աշխարհի * յայտնեսցի միւսանգամ՝ նոքա ընդ նմին թագաւորեսցեն յաւիտենական թագաւորութեամբն որպէս ասէն յիրաւի * ի դէմս նոցա նոյն երգողին * մարգարէութիւն թէ Փորձեցեր զմեզ Աստուած եւ քննեցեր՝ որպէս եւ քննի արծաթ իջուցեր զմեզ յորոգայթ եւ եդեր * նեղութիւն ի թիկունս մեր եւ անցուցեր զմարդիկ ի վերայ գլխոց մերոցա։
       * Զի քննեաց զնոսա հրովն Հոգւոյն * եւ ի ձեռս մարդկան * զի ի հանդիսի փորձութեան քաջութիւնքն երեւեսցին նեղութեամբքն վասն արդարութեանցն * որպէս եւ դուք յայնցանէ * որ եւ ի ձերում աշխարհիս առաջի ձեր վկայք Աստուածութեանն գտան՝ գիտէք զփորձն զի սիրեցին զյոյսն * խոստացեալ միւսանգամ գալստեանն Աստուածորդւոյն։ 16  Առին զհուր Հոգւոյն կենդանւոյ յանձինս իւրեանց * եւ զվտակս բղխման անմահութեանն * բաւական եղեն ընդունել։ 17  Վասն այսորիկ կարացին դիմել անցանել արհամարհել զհրով տանջանացն եւ զպաղեալ սառամանեաւք մեղացն։ 18  Արդարեւ արհամարհել * արհամարհեցին * զմեղաւք եւ ընդ նմին զնեղութեանցն եկելոց գոհանային զտուողէն * շնորհաց թէ Անցաք մեք * ընդ հուր եւ ընդ ջուր եւ հաներ զմեզ * ի հանգիստա։
       * Զի նախ անցին * ընդ հուրն եւ ընդ ջուրն * եւ ընդ սուրն մեղաց եւ * արհամարհեցին զհուր մեղացն եւ զջուրն անաւրէնութեան եւ զսուր տանջանացն * փորձութեան եւ ընկալան զլուսաւորիչ * հուրն կենդանութեան եւ զջուրն նորոգութեան եւ զսուրն այսինքն զբանն Աստուծոյ որ սուր է քան զամենայն սուր երկսայրի եւ պողովատիկ եւ * կարող է հասանել հատանել թափ անցանել մինչեւ յորոշումն * ոգւոց եւ մարմնոց եւ շնչոցբ։
       * Վասն այսորիկ * եւ մարգարէն * յառաջագոյն ընծայեցուցանէ * զայս թէ Սուրք երկսայրիք են ի ձեռս նոցաա որով եւ կտրիցեն հատանիցեն * միանգամայն զանաւրէնութիւնս ամբարշտութեանցն խլեսցեն յերկրէ։ 21  Եւ զհնձեալսն եւ զհատեալսն զի՞նչ * առնիցեն։ 22  Ասէ թէ Հողմք առցեն եւ ամպք բաժանեսցեն եւ փոթորիկ իբրեւ զխռիւ կուտեսցէ զնոսաբ։ 23  Իսկ կուտեալքն ի հուրն անշէջ մատնեսցին ։ 24  Զի արդարեւ իսկ ճշմարիտ մշակաց գործ այն է * զի զպիտանի արդիւնսն զշայեկանսն ի շտեմարանս * ժողովեսցեն եւ զփուշն եւ զդժնիկն * տալ ճարակ հրոյ։