Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* * Եղեն փողք առաքեալքն ժամատուք տիեզերաց զի դիցեն ի սիրտս ամենայն երկրի ակնկալութիւն ժամակալութեան՝ սպասել տեառնագալուստ փողոյն։ 2  Զի նովին ձայնիւք եկեալ հասեալ * ի ժամանակի անդ ծանուցեալ զնոյն ձայն փողոյն ի մահահանգիստ քնոյն յարուցեալք * ի * գարունն՝ զբերս բուսոցն իւրաքանչիւր * հասելոցն տերեւիցեն։ 3  Զի այնուհետեւ յայն հասեալ գարունն՝ զիւրաքանչիւր սերմանեաց յարմատոյ անտի զտեսիլ կերպարանացն բերիցեն։
       * Ոմն իբրեւ * զարմաւն քաղցրահամ * եւ զգեղեցկատես * որպէս * ասէ յառաջընծայ մարգարէութիւնն թէ Արդարքն իբրեւ զարմաւենիս ծաղկեսցին * եւ իբրեւ զմայրսն Լիբանանու բազումք եղիցին։ 5  Տնկեալք եղիցին ի տան Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ ծաղկեսցին ա։ 6  Եւ դարձեալ՝ ինքն Տէրն մեր * Յիսուս Քրիստոս յաւետեացաբեր * եւ * ի կենսաբեր * Աւետարանին իւրում ամենեցուն տայ գիտութիւն յայտնապէս թէ Ի թզենւոյ անտի ուսարո՛ւք զառակն զի յորժամ ոստքն կակղասցին եւ տերեւեսցին՝ գիտասջի՛ք ասէ թէ * մերձ է գարունն բ։
       7  Զի կարի նմանութիւնք եւ աւրինակք են ամենայն ծառատունկք զիւրաքանչիւր կերպարանաց տեսիլս բերելով եւ ոչ երբեք փոխեն զգոյնս գոյնս ծաղկանցն համոցն եւ հոտոցն * եւ տերեւոցն։ 8  Զի արմաւն զիւր տեսիլն եւ զգոյնն * եւ զհամն եւ զարարն բերիցէ * եւ զբնական զարմատոյն զծննդեան բուսոյն ։ 9  Նոյնպէս եւ թուզն զտեսիլ իւրոյ տերեւոյն * եւ զարար կեղեւոյն եւ զտարր * մրգոյն ի նմանէ * որիշ եւ այլքն * ի նմանէ ուրոյնք ։ 10  Զի կարմրախնձորն զիւր աւրինակն եւ կարմրատանձն զիւրն եւ կարմրադեղձն զիւրն ։ 11  Եւ են նոյն ի նորին բնութենէ * որ այլագոյնք են զի եւ զհոտն անգամ * իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ առանձինն արձակիցէ ։
       * կիտրոնն * եւ ապաբաղսամոնն * եւ դափնին * եւ ձիթենին գեղեցիկ եւ սերկեւիլն եւ մուրտն եւ ընկոյզն եւ նուշն եւ քնարուկն եւ հաճարուկն եւ թութն եւ նուռնն եւ հոյնն ։ 13  Եւ ամենայն ծառք մրգաբերք * եւ ծաղկաբերք եւ տերեւաբերք * եւ հասկաբերք բարձունք եւ մեծամեծք որպէս մայրն եւ նոճն եւ շոճն եւ թեղաւշն եւ սանդն եւ սարոյն * եւ սաւսն եւ յակրին եւ գին * եւ կաղամախն եւ ուռին * եւ տաւսախն։
       14  Սոյնպէս * եւ գունակ գունակ եւ * երփն երփն ծաղկանցն * որպէս մանրագորն եւ վարդն եւ շուշանն եւ ասպազանն եւ յասմիկն * եւ անիարն * եւ սմնակն * եւ ներգիսն եւ շամպղիտակն եւ մեղրուկն * հաւրաւտն եւ մաւրաւտն * եւ մանիշակն եւ այլն ամենայն համասպրամ ծաղկանցն եւ ծառոցն բոյսք բողբոջոցն գարնանւոյն երեւեսցին յետ ձմերանւոյն ։
       15  Սոյն աւրինակ եւ յարութիւն մեռելոց։ 16  Զի յորմէ հետէ ստեղծաւ աշխարհ՝ ոչ ոք ի նոցանէ յաշունն կամ ի գարունն փոխ առ յընկերէն եւ կամ զիւրն ետ զկերպարանս բուսոյն ծննդեան նմանութեան իւրոյ։ 17  Այլ * ի սկզբանց արարչութեանցն ի ստեղծուածագործ * ժամանակէ անտի մինչեւ * ի վախճանելոյ ժամանակն * թէպէտ ստէպ ստէպ յաշունն ոսնին բոյսք աճունք չորացեալք տերեւընկէց լինին * եւ պարարեալք ձմերասունք լինին սառնապատք ձիւնաթաղք եղեմնահարք խստութեամբ հարեալք գձձին արմատքն ծաղկանց եւ կամ բազմակոյտք իմն իմն դարաստանացն * եւ անտառք բարձրաբերձ մայրիցն մայրեացն աճեցելոց՝ ստուարապատ յաւրացելովքն * հանդերձ շառաւեղաւքն սակայն ի ժամանակս գարնանւոյն հասեալք՝ ամպաշողք որոտընդոստք անձրեւաբաղխք ցաւղահարք առատաբուղխք ամարասունք՝ ի վեր բերեն զիւրաքանչիւր աւրինակ բուսոց * տերեւոցն։ 18  Ըստ իւրոյ * բնութեանն գայ տեսիլն * յիւր իսկ կերպարանն եւ ոչ փոխի * ի նմանէ յընկերն * կամ յընկերէն ի նորա նմանութիւն այլ ըստ հաստատել կարգողին՝ նոյնպէս կայ * յիւրում բնութեանն անխախուտ անխափան պատրաստեալ * ըստ Արարչին հրամայելն՝ բուսանին փթթին։
       * Նա եւ մանրախոտքն դալարիք՝ իմն իմն * եւ այլեւայլք եւ * որիշք են նմանութեամբ ի միմեանց որպէս լաւռն եւ վարսակն եւ կնիւնն եւ որ ինչ նման է նոցա ։ 20  Նա եւ սերմանիքն աւգտակարք մարդկան * որպէս ցորեանն եւ հաճարն եւ գարին եւ կորեակն եւ գաւարսն եւ ոսպնն եւ ոլոռնն եւ * որիզն եւ դկուղն եւ սիսեռնն * եւ այլ եւս բազում սերմանիք՝ զոր * ի թիւ ոչ ոք կարասցէ արկանել։ 21  Որք իւրաքանչիւր յիւրում ժամու ի գարունն ցուցանեն զյարութիւնն իւրեանց՝ * բուսովքն եւ համովքն եւ հոտովքն բողբոջովքն * ծաղկովքն եւ ընդովքն * եւ տերեւազգեստք զիւրեանց մերկութիւնն ըստ իւրաքանչիւր նմանութեան ագուցանեն։
       * Որպէս եւ * միտք եւ մարմինք մարդկան աստուածական ցաւղովն ի մեծ գարունն պարարեալք ի գերեզմանացն բուսանիցին ։ 23  Զի միանգամայն կազմիցին զոսկերաւքն չորացելովք՝ միսքն եւ ջիղքն եւ աճառքն * եւ նեարդքն մորթովքն զգեցեալք եւ մազովքն զարդարեալք։ 24  Եւ իւրեանց ոգիքն ի նոսին դարձեալք եւ իւրեանց նմանութիւնքն յինքեանս զի զիւրաքանչիւր գործոցն տեսիլս ի գլուխս իւրեանց առեալ բերիցեն * իբրեւ զմիրգս քաղցրութեան եւ զանուշութեան պտուղսն * համովքն եւ իւղովքն * եւ ծաղկովքն եւ հոտովքն աճեցուն բազկարձակ տերեւալից ջրասուն վայելչութեամբքն ։ 25  Զոր եւ սաղմոսարանն մարգարէութեամբքն նուագեաց թէ Եղիցի նա որպէս ծառ որ * տնկեալն է ի գնացս ջուրց * որ զպտուղ իւր * ի ժամու տացէ եւ տերեւ նոցա մի՛ թափեսցի եւ զամենայն * ինչ զոր եւ առնիցէ՝ յաջողեսցի նմաա։ 26  Եւ դարձեալ՝ եթէ Ծաղկեսցին ի քաղաքի Տեառն՝ իբրեւ զխոտ երկրիբ եւ եթէ՝ * Եղիցին աւրհնեալ յաւիտեանս գ։