Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԶ. Եւ արդարեւ իսկ գարունն բուսաբեր՝ զաւրինակ մարդկան յարութեան մեռելոցն ուսուցանէ ։ 2  Եւ զի ծաղիկքն եւ ծառատունկքն զարդարին նա եւ * փուշքն բուսանին որպէս դժնիկն եւ տատասկն եղիճն եւ պատեղիճն խայթահարն ժանտափուշն տափափուշն սրափուշն որոմնն կայծուկն գաղձն վնասակար եւ որ ինչ նման * է սոցա եւ սոքա ամենեքեան յիւրաքանչիւր նմանութեան բնութեանն բուսանին։ 3  Իսկ աւգտակար ծաղիկքն եւ կամ շառաւիղք ծառոցն * դարաստանաց՝ յիւրեանց բնութեանն հասանեն գարնայնոյն ։
       4  Իսկ միտք մարդկան որ են տունկք բուրաստանաց կամ ծաղիկք ծաղկոցաց Աստուածութեանն՝ ունին ինքեանս յինքեանս ըստ կամաց իւրեանց բերել զնմանութիւնս եւ զաւրինակս տերեւոցն եւ ծաղկանցն * եւ հոտոցն եւ մրգոցն ։ 5  Զի թէպէտ եւ դառնաբերք * լինին * եւ * թէպէտ քաղցրաբերք * թէպէտ մրգաբերք լինին եւ թէպէտ փշաբերք թէպէտ արդարութիւնաբերք շինին եւ * թէպէտ * մեղսաբերք թէպէտ ծաղիկք լինին զի ի սկտեղս պատուականս թագաւորին ելանիցեն եւ պսակք զարդու ուրախութեան պիտոյից պատրաստիցին * ըստ ասելոյն գուշակութեան Հոգւոյն սրբոյ ի բերանոյ խաւսեցեալ Եսայեայ մարգարէին թէ Յայնժամ եղիցիս դու պսակ վայելչութեան ի ձեռին Տեառն * եւ թագ * արքայութեան ի ձեռին Աստուծոյ եւ քեզ անուն կոչեսցին կամք իմ * եւ յերկրին քում շինութիւն բնակութեանա։
       6  Անդ լինելոց է շինութիւն՝ յաստուածական * եւ յանստուեր եւ յանխաւար * եւ յանկարաւտ * եւ յանփոփոխ քաղաքին։ 7  Զի այժմ ամենայն բոյսք՝ յիւրաքանչիւր բնութեան կան կապեալք բայց միայն մարդատունկքն * կարող են * զիւրաքանչիւր * բարս բնութեան * գունակ գունակ կերպարանացն շրջշրջել * այժմ որպէս * եւ կամին՝ զայն բոյս թաղեն յանձինս իւրեանց * եւ նովին թաղին ի գերեզմանսն այսինքն է * մահն աշունն * ոչ խոտոց՝ այլ * մարդկան որ ժողովէ ի շտեմարանսն իսկ գարունն ոչ * խոտոցն կամ փայտիցն այլ մարդկան՝ զայն * կերպարանս բերէ զոր * ընդ քեզ * թաղեցեր ի * գերեզմանին։ 8  Զի եթէ ծաղկաձեւ կամ * անուշահոտ անուշարար անուշահամ արդարութեամբքն ննջեսցես * ի գերեզմանին՝ * ընդ քեզ կանխեալ բուսանին ի յարութեանն քո արդարութիւնքն ։ 9  Ապա * եթէ մեղաւք * թաղեցար * ի քո անուն գերեզմանին՝ ընդ քեզ բուսեալք * ի քո գարունն փուշքն * ի քում յարութեանն * շուրջ զքեւ բուսանիցին։