Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԸ. Արդ՝ ի գարունս բուսաբերս եւ ծաղկաբերս * որք զնորոգութիւն գեղեցկութեանն գարնանւոյն յետ հնութեան ձմերանւոյն բերիցեն՝ եւ թռչնոցն հաւուցն ծանուցեալ զիւրեանց ժամանակ գալստեանն ։ 2  Որպէս յայս հայեցեալ մարգարէն * Երեմիաս ասէ զիւրոյ ժամանակին զդէպս ի նմանութիւն * աւրինակաց յանդիմանութիւն բերէ եւ զհանդերձելոցն ակնարկէ յասելն թէ Արդարեւ ծիծառն եւ տատրակն եւ խորդն հաւքն վայրի ծանեան զժամանակ * գալստեանն իւրեանցա։ 3  Զի ժամանակաւ գարնանւոյն եւ իւրեանց գալստեամբն ցուցանեն զժամանակ վարուց կենաց ուրախութեան մարդկան ի ձայն առնելն ի ճչելն ի ճռուղելն՝ * ի շինել բունոցն ։
       * մարդասէր է յորժամ տեսեալ մարդկան՝ նովաւ ճանաչեն զկանաչազգեստ հասկն գարնանւոյն աճման ։ 5  Իսկ տատրակն ամուսնասէր երեւեալ զջերմաձայն քաղցրաձայնն ի լսելիս մարդկան լնու ի գործ արկեալ զթեթեւագործ զկրկտակերտն զդուզնաքեայ զփայտակերտիկն՝ երկթուեան ձուոցն իւրոց ապաւէն ծննդոցն իւրոց * պատրաստէ։
       6  Նա եւ դասադաս խորդոցն հաւուց եկեալ ի գարնանւոյն ժամանակս՝ երամացեալք հարաւրանան ։ 7  Ելեալք թռուցեալք բարձրացեալք ի բարձրութիւնս * բարձանց՝ աւդայատակ թեւոցն գարշապարաց կոխան առնեն * զանհաստատն * ճանապարհ իւրեանց գնացս հաստատեն։ 8  Փողք եղեալք զկռչաձայն զաղաղակ բարձեալ՝ զգործս մշակացն արթնութեան վաստակոցն աւգտութեան մարդկան զարթուցանեն ի քնոյ զկանուխս եզանցն փութացուցանեն։
       9  Իսկ թռչունքն փողք են երկրագործութեան հողագործութեան յառաքինութիւնսն յորդորելոյ որպէս մեղուն եւ կամ մրջիւնն վատացն վարդապետ լինիցին եւ կամ * նախատորդ կայցեն։ 10  Սոյն աւրինակ նմանեալ * եւ * թռչունքս մեծաձայն * մեծագոչ փողոյն՝ * տեառնագալուստ * ազդումն առնել ամենեցուն ի մեռելոց յարութեանն որպէս ասէ յաստուածապատում * իմաստութեան նուագսն Սողոմոնեան երգոյն թէ * Զարթիցեն պահապանեալքն ի ձայն հաւունա։ 11  Եւ ո՞վ իցեն պահպանեալքն * եթէ ոչ՝ ոգիքն * ժողովեալք պահեալք ընդ հրամանաւն որք զիւրեանց մարմինս իւրաքանչիւր զգենլոց են եւ ըստ գործոցն ըմբռնել զիւրաքանչիւր պատրաստութիւն * զիւրաքանչիւր վաստակոցն սերմանեացն * զպտուղսն որպէս * ի վեր անդ պատմեցաք եւ կամ անդր եւս պատմեսցուք ձեզ։