Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԹ. Իսկ երանելի առաքեալքն փողք եղեն պատուիրակութեան զի պատրաստեսցեն զամենայն լսելիս՝ աստուածական փողոյն գալստեան պատրաստական սպասել զի անխափան * խառնեսցին ամենեքեան յայն գունդ թռչնոց ուստի եւ ձայն ազդոյ փողոյն յարութեանն հարկանիցի զի եւ սոքա արժանասցին իւրեանց թեւս ստանալ եւ բարձրանալ ի բարձունս եւ զՏէրն բարձանց առանց ամաւթոյ տեսանել * զայն Տէր որ ի հեռաստանէ ճանաչէ եւ զգնացեալսն ի նեղութեան՝ կեցուցանէ զնոսա որք վասն արդարութեան զխստամբերութեանցն զփորձութիւնս վասն սիրոյն Աստուծոյ տարան յանձինս իւրեանց։
       2  Արդ՝ սոքա կատարեցին զկամս * Տեառն իւրեանց զի սիրեցին զմիմեանս զի եւ նա սիրեաց զնոսա այնչափ՝ մինչ * զի * եդ զանձն իւր ի վերայ բարեկամաց իւրոցա։ 3  Իսկ նոքա առին հրաման սիրել զմիմեանս զի այնու ընկալցին * յանձինս իւրեանց զշնորհսն խոստացեալս ։
       4  Վասն այսորիկ զսէր սրտիցն ծածկելոց եւ կերպարանաւքն ցուցանէին ի ժողովելն միով հաւանութեամբ * ի վերնատուն անդր ուր եկեալ Հոգին սուրբ եգիտ զնոսա եւ աւթեվանս կալեալ * ի նոսա բնակեաց զի զանձուկ նոցա զոր առ Տէրն ունէին լցեալ՝ * միանգամայն կատարեսցէ զխոստացեալսն ։ 5  Զի ասէ Ես երթամ եւ * զմխիթարիչն առաքեմ առ ձեզ որ եկեալ մխիթարեսցէ զսիրտս ձեր զի * նա ասէ զիս փառաւոր առնէ զի յինէն առնու եւ պատմեսցէ ձեզբ։ 6  Որ եւ * զԵրրորդութեանն սէր * միաբանութեան ի նոցա միաբանութեանն լցցէ որ ի Տեառնէն առին հրաման * թէ Ելէ՛ք ընդ ամենայն աշխարհս * եւ աշակերտեցէ՛ք զամենայն լեզուս եւ մկրտեցէ՛ք զնոսա յանուն Հաւր եւ Որդւոյ * եւ Հոգւոյն սրբոյ * եւ ուսուցէ՛ք * զամենայն պահել զոր խաւսեցայ ընդ ձեզ * եւ ես ընդ ձեզ եմ զամենայն աւուրս * կենաց ձերոց՝ մինչ ի վախճան աշխարհիա։
       * Երրորդութեանն զմիաբուն տէրութեանն երեքանձնեան զաւրութեանն ետ նոցա զգիտութիւն զի ըստ այնմ աւրինակի * աշակերտեսցեն զամենեսեան եւ մկրտեսցեն յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ։
       * Այլ զի զՀոգւոյն սրբոյ առին * զզաւրութիւն՝ եւ զամենայն ազգացն լեզուացն բաժանելոց ընկալան զգիտութիւն զի ամենայն աշխարհաց որ ընդ ամենայն տիեզերս մարդիկ իցեն՝ բաւական լիցին ուսուցանել զհրամանս Աստուածութեանն եւ զսէրն Արարչին առ իւր արարածս եւ զխոնարհումն վասն մերոյ բարձրութեան * եւ զյոյսն անմահութեան * յետ մեռելոց յարութեանն ։ 9  Եւ թէ՝ սոյն ինքն մշտնջենաւորութիւն զաւրութիւն եւ * Աստուածութիւն Որդւոյն վասն մերոյ փրկութեան եկն զգեցաւ զմարդկութիւն մանաւանդ թէ * առաւել վասն նորոգման ամենայն արարածոց իւրոց զի տացէ ամենեցուն զայն գիտութիւն որ նոցա մեծամեծքն շնորհեցան։
       * կատարեցան յառաջասաց ընծայութիւնք մարգարէութեանցն նոքաւք թէ Յաւուր յայնմիկ ասասցեն հազարապետքն Յուդայ ի սիրտս իւրեանց թէ՝ եկա՛յք գտցո՛ւք մեք զբնակիչս * Երուսաղեմի * ի Տէր ամենակալ * Աստուած նոցաբ։ 11  Զի նախ * անդէն իւրեանց ազգին ետուն զգիտութիւն եւ անտուստ յԵրուսաղեմէ բաշխեցին ընդ ամենայն տիեզերս զաստուածպաշտութիւնն ։
       12  Եւ քանզի Տէրն ամենայնի յազգէն Յուդայ ծագեաց՝ վասն այսորիկ * եւ սոքա հազարապետք տանն Յուդայ կոչին զոր եւ մեկնեաց Պաւղոս առաքեալ ած թափեաց եւ ասէ Մեք հազարապետք եմք խորհրդոցն Աստուծոյա։ 13  Ապա յիրաւի ուրեմն ասէ նոյն Հոգի ի բերանոյ մարգարէին յառաջագոյն * թէ Յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր եդից զհազարապետսն տանն Յուդայ՝ իբրեւ զջահս վառեալս ի մէջ փայտից եւ իբրեւ * զղամբարս հրոյ յեղեգան եւ կերիցեն յաջ եւ յահեակ ձեր զամենայն ժողովուրդս շուրջանակիբ։ 14  Եւ խոնարհագոյն եւս ասէ թէ * Հեղից * ի վերայ տանն Դաւթի * եւ * ի վերայ Երուսաղեմի զոգի շնորհաց եւ գթութեան եւ դարձցին յիսգ։ 15  Զոր եկն կատարեաց ինքն սուրբ Հոգին որ առաքեցաւ ի Հաւրէ եւ յՈրդւոյ։ 16  Զի որպէս Որդի առաքեցաւ եւ եկն * Հարբն եւ Հոգւովն՝ սոյնպէս եւ Հոգին առաքեցաւ Հարբն եւ Որդւովն զի երեւեսցի միասնական * միաբուն զաւրութիւնն։