Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ղ. Սակայն եկն յԵրուսաղէմ քաղաք գտեալ զնոսա * ի միասին՝ ելից զսիրտս նոցա միով զաւրութեամբ զի կատարեսցին ասացեալքն յառաջխաւսութեան նորուն Հոգւոյն ի բերանոյ մարգարէութեանն Յովելեայ Եւ եղիցի յետ * այսորիկ յաւուրս յետինս ասէ Աստուած սփռեցից ես յոգւոյ իմմէ ի վերայ ամենայն մարմնոյ եւ մարգարէասցին որդիք ձեր * եւ դստերք ձեր եւ երիտասարդք ձեր՝ տեսիլս տեսցեն * եւ ծերոց ձերոց երագք յայտնեսցին եւ ի վերայ ծառայից իմոց * եւ աղախնեաց իմոց սփռեցից յոգւոյ իմմէ եւ մարգարէասցին * եւ տաց նշանս յերկինս ի վեր * եւ յերկիր ի խոնարհ արիւն եւ հուր եւ մրրիկ ծխոյ արեգակն դարձցի ի խաւար եւ լուսին յարիւն՝ մինչ չեւ եկեալ իցէ աւր Տեառն * մեծ եւ երեւելի եւ եղիցի ամենայն որ կարդասցէ զանուն Տեառն՝ կեցցէա։
       2  Եւ զի՞նչ իցէ * զոր ասէն եթէ յաւուրս յետինս քանզի յորժամ արար Աստուած զարարածս՝ յառաջին աւուրն սկսեալ՝ ի վեցերորդին կատարեաց զամենայն * ինչ վասն ամենակար եւ անջան անաշխատ եւ անդանդաղ զաւրութեանն եւ * հանգեաւ յամենայն գործոց իւրոց եւ զաւրն եաւթներորդ կոչեաց հանգիստբ։
       * իբրեւ ետես Աստուածութիւնն՝ սայթաքեալ կործանեալ անկեալ զմարդն ի պատուիրանապահութենէ անտի զի ոչ * կաց մնաց ի լաւութեան անդ որպէս նայն կամէր այլ ընդ պատժովք պատուհասիւք անկեալ յարդարութեան * դատաստանին գրաւեցաւ ի ներքոյ մահուն վիրաւորեալ խոցեցաւ ի հոգս ի ծուփս յաշխատութիւնս ի քրտունս ցաւոց յանհանգիստ երերմունս տատանմանց ընկղմեցաւ ոչ դարձոյց * զբանն զոր ասաց այսինքն՝ զմահն զոր եդ ի վերայ այլ * զարարչութեան ժամանակն զոր արկն * ընդ վեցաւրեայ թուով * զի յայտնի լիցի * մեծութիւն իւր՝ սոյն աւրինակ կշռեաց * վեց հազար ամ ժամանակի՝ ցաւոց քրտանց հոգոց աշխատութեանց երկրի մի մի հազար ամաց՝ առ աւր մի կշռեալ ըստ վեց աւուրն առաջնոյ * յորում լիցին * ծնունդք եւ սերունդք * բազմաց ունդք լինելութեան ։
       4  Յորում եւ փորձութիւնք հանդիսի լաւացն՝ գործեսցէ զընտրութիւն հատուցմանցն պարգեւառու խոստմանցն ակնկալութեանց ժուժկալութեանց արդարոցն նեղութեանց որ եւ բովք ի շաբաթութեան ամացն աշխատութեանց զոր եւ մարգարէն գոչեաց յամենեսին ազդեցոյց * եւ ասէ Հազար ամ յաչս Տեառն՝ իբրեւ աւր մի զի անցանէա։
       5  Զի յառաջնումն՝ սկիզբն * եւ ի վեցերորդումն՝ նորոգումն զոր արար իւրով գալստեամբն եւ զէջս Հոգւոյն պարգեւեաց եւ ի սմին հազարի՝ վախճան վասն որոյ եւ յետին կոչի յորում դարձեալ միւսանգամ գալոց է եւ զեաւթներորդ աւուրն խորհուրդ ժամանակի * զառանց թուոյն եւ զառանց չափոյն զհանգիստն եւ զպարգեւսն ընդ նմին * բերելոց է իսկ * քանզի ինքն իւրոյ արարչութեանն զաւրն եաւթներորդ հանգիստ կոչէ՝ * վասն այսորիկ եւ * զաւրն եաւթներորդ սուրբ եւ փափուկ ունել պատուիրէ զի ամենայն ոք ծանուցեալ զաւրն փափկութեան հանգստիւն Արարչին՝ պատուեսցեն ։ 6  Զի ընդ այսորիկ յեաւթներորոդ դարուն հանգուսցէ զաշխատեալսն որ աշխատեցան ի վեցդարեան յիւրեանց ժամանակին իբրեւ այն եթէ ընդ նմա աշխատեցան յիւրեանց * ժամանակին՝ * սոյնպէս եւ ընդ նմին հանգիցեն յայն յերկայն ամին * յանչափութեան անդ եւ * ընդ նմին ուրախ լիցին։