Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* ՂԳ. Արդ՝ քրիստոսագունդ եւ խաչակիր առաքելոցն որոց գլխաւորքն Պետրոս եւ Անդրէաս * Յակովբոս եւ Յովհաննէս Փիլիպպոս եւ Բարթողոմէոս Թովմաս եւ Մատթէոս Յակովբոս եւ Սիմովն Թադէոս եւ Բարսաբաս * Մատաթիաս եւ * Յակովբոս Մարկոս * եւ * Ղուկաս Պաւղոս եւ Բառնաբաս եւ այլք եւս որ նմանեցին սոցա * որք եւ եաւթանասունքն եւս որք առին իշխանութիւն ի Տեառնէ՝ գնալ ի վերայ * իժի * եւ քարբի եւ կոխել զզաւրութիւն թշնամւոյնա, լինել լոյս երկրի եւ համեմել յաղել զանկարգութիւն չարութեան անգիտութեան մարդկան աղիւն Աստուածութեան Հոգւոյն սրբոյբ։ 2  Իբրեւ զքաջ ախոյեանս իբրեւ զպատերազմասէր նահատակս զանձինս ի կիրթս առաքինութեան մխէին եւ եդեալ զնեղութիւնս չարչարանացն առաջի զի ընդ վաստակոցն ճգնութեանցն ոչ ձրի այլ վարձուցն փոխարինակ՝ բռնութեամբ համբերութեան ըմբռնեսցեն յանձինս իւրեանց զարքայութիւնն Աստուծոյ մարտիւք պատերազմաց իբրեւ քաջ նահատակաց զգեցեալ յանձինս իւրեանց զհաւատս եւ զսէր՝ իբրեւ զզրահս ամրութեան * յորում ոչ կարեն * գործել նենգութեան * նետք բանսարկութեան թշնամւոյն * եւ եդեալ զյոյսն փրկութեան իբրեւ զսաղաւարտ անվթար եւ դիմեալք ընդ տիեզերս՝ աւարեցին զազգս ամենայն։ 3  Առեալ եւս զաւրինակսն տուեալս համբերութեանցն՝ եւ այլոց եւս տային թղթովք զառաջնոցն վարս իբրեւ զգաղափար արկանէին թէ Աւրինակ առէք եղբա՛րք զերկայնմտութիւն մարգարէիցն որք խաւսեցան յանուն Տեառնա * եւ թէ՝ Զհամբերութիւն Յովբայ լուարուք եւ զկատարումն Տեառն տեսէքբ։
       4  Զի եւ Տէրն զնոյն ուսոյց նոցա զհամբերութիւն թէ * Երանի իցէ ձեզ * յորժամ նախատիցեն եւ հալածիցեն եւ սպանանիցեն զձեզ վասն իմ ցնծացէ՛ք եւ ուրախ լերուք * զի վարձք ձեր բազում են յերկինսգ եւ զգաղափարն արկանէր թէ Այսպէս հալածեցին զմարգարէսն որ * յառաջ քան զձեզ էին * եւ թէ՝ * Դուք էք աղ երկրի եւ լոյս աշխարհիդ։ 5  Եւ զինքն աւրինակ տուեալ նոցա որ ինքեամբն կատարեաց զամենայն որպէս եւ նոքա այլոց ցուցանէին * թէ Եւ զՏէրն * ինքնին գլխովին տեսաք ե։