Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԵ. Եւ յետ այսորիկ քրիստոսագունդ առաքելոցն շնորհակարգութեամբ Հոգւոյն սրբոյ գումարելոցն ընդ ամենայն կողմանս որ ի ներքոյ երկնից՝ ամենայն նշանաւք եւ արուեստիւք եւ շնորհագործ զաւրութեամբ * ազդ արարեալ ըստ իւրաքանչիւր մասին եւ զբանն կենաց հնչեցուցեալ եւ միանգամայն քրիստոսածանաւթս եւ յարութիւնական յուսովն ծաղկեցուցեալ * քանզի ի նոցուն իսկ ի շնորհազարդ բանիցն եւ ի գործոց յայտնի է իւրաքանչիւր սահմանադրութիւն հրամանաւ Հոգւոյն սրբոյ վիճակեալ ։ 2  Զոր * եւ Պաւղոսի իսկ նշանակեալ թէ ՅԵրուսաղեմէ մինչեւ ի Լիւրիկիա ինձ եհաս լի առնել զԱւետարանն Քրիստոսի ա եւ դարձեալ՝ թէ Որ կարգեացն զՊետրոս ի թլփատութիւնն՝ զաւրացոյց եւ զիս ի հեթանոսսբ։
       * Որով եւ աստուածադիր * ժամանակն * մերձեալ * կայր ամենայն ումեք քրիստոսատուր փրկութեանն հասանելոյ որպէս եւ * Պաւղոսի յԱթէնս * պատասխանի * տուեալ թէ Զժամանակսն անգիտութեան անտես արարեալ Աստուծոյ՝ արդ զայս պատուիրէ մարդկան՝ ամենայն ումեք ապաշխարելգ։ 4  Հանգոյն սմա նշանակեալ եւ Պետրոսի ի Կաթողիկէական թղթին իւրում թէ Բաւական է անցեալ ժամանակն լինելոյ կամացն հեթանոսաց արդ այսուհետեւ ըստ կամացն Աստուծոյ կեցցենա։
       5  Բայց ոչ անդէն եւ անդ * յանկարծաթափ * ըստ Հոգւոյն զաւրութեան՝ զնորընծայսն յանընդելական մեծամեծսն ձգտեցուցանէին այլ նախ թեթեւագոյն ըստ աշխարհակիր կարգաց առակաբանեալ եւ արուեստախաւսեալ։ 6  Վասն որոյ * եւ յայտ արարեալ Պաւղոսի եթէ Կաթն * ջամբեցի ձեզ ի Քրիստոս եւ ոչ հաստատուն կերակուր քանզի չէիք բաւականբ։ 7  Որպէս եւ յառաջագոյն իսկ կարգեալ ամենիմաստն Աստուծոյ մովսիսաբեր աւրինաւքն * նախ զոհիւքն եւ շաբաթուքն եւ տաւնահրաման կարգաւքն։ 8  Յորոց յետ այսորիկ հրաժարեալ՝ մարգարէիւքն յարուցելովք զառաւելագոյնն հայցէր որովք ասէն եթէ * Յագեալ եմ արդ զոհիւք ձերովքգ եւ թէ՝ Ոչ վասն պատարագաց քոց կշտամբեմ զքեզդ այլ՝ Մատո՛ Աստուծոյ պատարագ աւրհնութեանե * եւ թէ՝ Զի՞նչ խնդրէ ի քէն Տէր * ո՛վ մարդ բայց առնել իրաւունս եւ արդարութիւն * եւ պատրաստ լինել * երթալոյ զկնի Տեառնզ։
       9  Նոյն կանոն եւ առաքելովքն պաշտեցաւ քանզի միոյն Աստուծոյ աւրէնք եւ աւրինապատումք՝ առաջինն եւ երկրորդն ճանաչէր։ 10  Զոր իւր իսկ Տեառն յայտ արարեալ ասելովն թէ * Յայսմ իսկ է բանն ճշմարիտ զի այլ է որ սերմանէ եւ այլ է որ հնձէ ես առաքեցի զձեզ հնձել՝ զոր դուք ոչ վաստակեցէք այլք վաստակեցին եւ դուք ի վաստակս նոցա մտէք զի որ սերմանէն եւ որ հնձէն՝ հասարակ ցնծասցենա։
       11  Այլ նոքա * տեղեկացեալ իսկ էին արուեստի քարոզութեան յամենափրկչէն Քրիստոսէ որ սկսաւ առնել եւ ուսուցանելբ։ 12  Քանզի եւ * ինքն Քրիստոս ոչ անդէն ի սկզբանն զբարձրագոյնսն եւ զանհասագոյնսն որոտաց այլ նախ խոնարհագոյն եւ առակախաւս բանիւք եւ ախտահալած բժշկութեամբ մերձաւորս արարեալ եւ իմաստնացուցեալ * ցորս եւ * ասէր Թէ զերկրաւորս ասացի ձեզ * եւ ոչ հաւատայք զիա՞րդ եթէ զերկնաւորսն ասացից ձեզ՝ հաւատայցէք գ ապա յետ այնորիկ իբրեւ կատարելոց՝ * համարձակագոյն եւ բարձրագոյն զճշմարիտն վարդապետեալ։ 13  Նովին կանոնաւ եւ առաքեալքն ի բարբարոսական կողմանսն գործէին։