Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԶ. Վասն որոյ եւ սիւնհոդոսական հրամանաւ առաքելոցն նախածանաւթ մատուցելոցն հեթանոսաց զթեթեւագոյնսն աւանդեալ եւ որոշեալ * նախ ի կերակրոց կռոցն եւ ի պոռնկութենէ * եւ ի մեռելոտւոյ եւ յարենէ։ 2  Իսկ յորժամ * առաջի եդեալ ամենայն ումեք եւ վկայեալ Հոգւովն սրբով Հրէից եւ հեթանոսաց * վասն յուսական հաւատոցն որ ի տէր Յիսուս * Քրիստոս որպէս * Պետրոս յառաջագոյն Հրէաստանեայցն * ասէր * թէ Եւ մեք եմք նորա վկայք եւ Հոգին սուրբ՝ զոր ետ Աստուած հնազանդելոց իւրոցդ իսկ Պաւղոսի ահագին զգուշութեամբ ի Մելիտոս առաջի համաշունչ ժողովելոցն յուշ արարեալ զաւանդելոցն հրամանս եւ ուխտեալ * եթէ Ոչ զանգիտեցի յաւգտակարացն հրապարակաւ եւ առտնին տալ վկայութիւն Հրէից եւ հեթանոսաց զապաշխարութեանն որ առ Աստուած եւ զհաւատոցն որ ի տէր մեր Յիսուս Քրիստոսա * որոյ եւ վճիռ տուեալ թէ Վկայութիւն դնեմ ձեզ յաւուր յայսմիկ ասէ զի սուրբ * եմ յարենէ * ամենեցուն քանզի * ոչ խորշեցայ ի պատմելոյ ձեզ զամենայն կամս Աստուծոյբ գան այնուհետեւ երանութեան հասեալք ի խորհրդանոց Հոգւոյն սրբոյ՝ յիշատակել զաստուածախաւս զաստուածապատում զաստուածապարգեւ վարդապետութիւն միածնին Աստուծոյ * զի գրով կարգեալ հաստատեսցեն ամենայն ազգաց եւ յաւիտեանցն եկելոց ի ներքոյ երկնից առ ի լուսաւոր առնել զամենայն մարդ որ գալոց է յաշխարհգ։ 3  Մանաւանդ * թէ ազդեցութեամբ Հոգւոյն շարժեալք՝ * յառաջի եդեալն յաջողեցան ։ 4  Վասն որոյ յուսուցանելն իսկ նշանակեաց աշակետացն սրբոց Փրկիչն ամենեցուն ասելով թէ Եւս բազում ինչ ունիմ ասել ձեզ այլ ոչ կարէք հանդարտել այժմիկ յորժամ եկեսցէ Հոգին ճշմարտութեան՝ առաջնորդեսցէ ձեզ ամենայն ճշմարտութեամբդ։
       5  Ակնարկեաց եւ վասն կենդանատու Աւետարանին իւրոյ թէ Քարոզեսցի Աւետարանս արքայութեան ընդ ամենայն տիեզերս ի վկայութիւն ամենայն հեթանոսաց եւ ապա եկեսցէ կատարածե։ 6  Քանզի եւ առաքելոցն իսկ * վկայիցն նորին ճշմարտութեան առեալ ի սուրբ Աւետարանէ * եւ ի մարգարէական գրոց՝ թուղթս հոգեպատումս * եւ առաքելախաւսս ծաղկեցուցեալ զի կանոնք մշտնջենակարգք աշակերտելոցն պահիցին մանաւանդ հայեցեալ եւս ի կատարումն եկեղեցեացն՝ յաճախէին այնուհետեւ զառաւելագոյնսն բարբառելով ։ 7  Որպէս եւ Պաւղոսի յայտ արարեալ ասէ Զիմաստութիւն խաւսիմք ընդ կատարեալս զիմաստութիւն՝ ոչ զաշխարհիս այսորիկ եւ ոչ զիշխանաց աշխարհիս այսորիկ զխափանելեացս այլ խաւսիմք զԱստուծոյ իմաստութիւնն ծածուկ խորհրդով զոր յառաջ քան զյաւիտեանս սահմանեաց Աստուած ի փառս մեր զոր ոչ ոք յիշխանաց աշխարհիս այսորիկ ծանեաւ զի եթէ էր ծանուցեալ՝ ոչ արդեաւք զՏէրն փառաց ի խաչ հանէինա։ 8  Իմաստութեամբն լուսաւորեալք եւ * զարդարեալք էին ասելովն թէ Մեք ոչ զոգի աշխարհիս այսորիկ առաք այլ զՀոգին որ * յԱստուծոյ զի նովաւ ծանիցուք զայն՝ որ յԱստուծոյն շնորհեցաւ մեզբ։
       9  Եւ արդ՝ առեալ հոգելից եւ հոգեմուխ աստուածատեսացն զաստուածատուր աւետիսն եւ գրով հաստատեալ եւ զմի աւանդութիւնն չորս Աւետարանս սահմանեալ ոչ աւտարագոյնս ի միմեանց արուեստախաւսեալ այլ ամենագէտ Հոգւովն Աստուծոյ զմիաւոր ճշմարտութիւն հրամանացն Քրիստոսի պատմեալ զոր յառաջակարգ ի մարգարէսն է տեսանել։ 10  Զի զոր մեծին Մովսիսի յառաջագոյն շնորհաւք Հոգւոյն զլինելոցն առակախաւսեալ էր՝ զնոյն հոգեպատում բարբառով եւ զկնի եկելոց մարգարէիցն երկրորդեալ որովք երեւեալ ամենապարգեւ Հոգւոյն զաւրութիւն։