Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԷ. Համբարձեալ այնուհետեւ թեւովք Հոգւոյն աւետարանագիր արանցն քրիստոսասիրաց եւ անցեալ ընդ երկինս եւ բարձրացեալ ի վերայ խորանացն երկնից * անդր ի վեր յաստուածական յաթոռն եւ տեղեկացեալ Հոգւովն սրբով խորոցն Աստուծոյ եւ ծանուցեալ զմիածին Որդին անդէն ի ծոց Հաւր իւրոյ եւ այնպէս ճշմարտագոյնս հաստատեալ նորին գիտութեամբ որպէս եւ գիտէ * Հայր զՄիածինն իւր։ 2  Որով լուսաւորեալ եւ առեալ զանպատումն ի պատմել թէ Ի սկզբանէ էր Բանն եւ Բանն էր առ Աստուած եւ Աստուած էր Բանն նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած ամենայն ինչ նովաւ եղեւ եւ առանց նորա եղեւ եւ ոչ ինչա։ 3  Տեսանե՞ս զի չեթող ինչ ի միջի զաստուածագէտ իմաստութեանն զպայման այլ միանգամայն զբովանդակն բերէ ասելովն * թէ Էր ի սկզբանէ եւ առ Աստուած էր * եւ Աստուած էր եւ ամենայն ինչ նովաւ եղեւ * եւ առ ժամայն իսկ ծանաւթ եղեալ էական * անձինն Որդւոյ եւ միաբուն եւ աստուածակից պատուին եւ ամենակար զաւրութեան նորին ։
       4  Քանզի յառաջագոյն իսկ աստուածագէտս յարդարեաց բիւրապատիկ սքանչելեաւքն ամենատէրն Քրիստոս զսիրելի աշակերտսն իւր * զի եւ գեղոյ եւ կերպարանաց եւ միասնական բնութեանն երից անձանցն կատարելոց մերձաւորք եւ ծանաւթք իցեն ։ 5  Զի ոչ եթէ իւրեանց կարճահաս իմաստութեամբն հասեալք չքնաղ գիտութեանն Աստուծոյ այլ նորին իսկ մարդասէրն Աստուծոյ յայտ արարեալ յերկնից թէ Դա է որդի իմ սիրելի դմա լուարուք բ։ 6  Զոր եւ * Պետրոսի վկայեալ ի Կաթողիկէին իւրում թէ Ոչ պաճուճեալ ինչ առասպելաց զհետ երթեալ ցուցաք ձեզ զտեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի զզաւրութիւն եւ զգալուստն այլ մեզէն եղեալ * ականատեսք նորա մեծութեանն ։ Քանզի առեալ * յԱստուծոյ եւ ի Հաւրէ զփառս եւ զպատիւ եկեալ այնպիսի բարբառոյ ի մեծվայելչութեան փառաց անտի թէ Դա է որդի իմ սիրելի ընդ որ հաճեցայ եւ զայս բարբառ մեք իսկ լուաք եկեալ յերկնից՝ որք ընդ նմա իսկ էաք ի սուրբ լերիննգ։
       * եւ Որդին * եկեալ ծանուցանէ զՀաւրն մեծութիւն թէ Եկի ոչ զիմ կամս կատարել այլ զկամս այնորիկ որ առաքեացն զիսա։ 9  Եւ յորդագոյն նշանակելով * ի վարդապետելն իւրում՝ * զփառս Հաւրն բարձրացուցանէ յայտ արարեալ զմիասնական կամացն թէ Զբանս * զոր ես խաւսիմ ընդ ձեզ՝ ոչ եթէ * յանձնէ ինչ խաւսիմ այլ Հայրն որ յիս * բնակեալ է՝ նա գործէ զգործսն բ։ 10  Նոյնպէս եւ վասն Հոգւոյն սրբոյ ասէ * թէ Հոգին ճշմարտութեան առաջնորդեսցէ ձեզ ամենայն ճշմարտութեամբ զի ոչ եթէ յանձնէ * ինչ * խաւսիցի այլ զոր * լսիցէ՝ խաւսիցի եւ զգալոցն * պատմեսցէ ձեզ նա զիս փառաւորեսցէ զի յիմմէ անտի * առնուցու եւ պատմեսցէ ձեզ։ * Զամենայն ինչ զոր ունի Հայր՝ իմ է * վասն այնորիկ ասացի թէ յիմմէ * անտի առնուցու եւ պատմեսցէ ձեզ գ։
       12  Տե՛ս * զմիաբանութիւնն զմիակամութիւնն զմիաւորական ճշմարտութիւնն եւ տե՛ս զիա՛րդ լուսաւորեաց եցոյց զգոյութիւն երից անձանցն հաւաստի * եւ ասէ թէ Ոչ յանձնէ ինչ խաւսիցի Հոգին սուրբ քանզի * յիմմէ անտի առնուցու եւ պատմեսցէ ձեզ զի զամենայն ինչ զոր ունի Հայր՝ իմ էդ։ 13  Տե՛ս զՀայրն կատարեալ եւ զՈրդին ճշմարիտ եւ զՀոգին հաւաստի ։ 14  Նշանակեաց եւ զանորոշական եւ զմիաբուն աստուածական զաւրութեանն պայման ասելով * թէ Ելի ի Հաւրէ եւ եկի յաշխարհե։ 15  Նոյնպէս եւ վասն ճշմարիտ Հոգւոյն թէ Հոգին ճշմարտութեան՝ որ ի Հաւրէ ելանէզ։
       16  Տայ վճիռ եւ վասն միաւորութեան միասնական Երրորդութեանն ասելովն թէ Հոգի է Աստուածա * ցուցանէ եւ վասն իւր եւ վասն ճշմարիտ * Հոգւոյն՝ զանքակութիւնն ի Հաւրէ։ 17  Զի թէպէտ եւ առաքեալք անուանեցան յառաքիչն ի Հաւրէ՝ * այլ ընդ նմին միաբուն եւ առանց մեկնելոյ զմիասնական գործն կատարեցին ասելովն՝ թէ Ոչ ոք ել * յերկինս՝ եթէ ոչ որ էջն յերկնից * Որդի մարդոյ * որ էն յերկինսբ։ 18  Տեսանե՞ս զի եւ * իջեալ յերկիր եւ է յերկինս։ 19  Որում եւ աւետարանիչն * Յովհաննէս տեսեալ վկայեաց թէ * ԶԱստուած ոչ ոք ետես երբեք բայց միածին Որդին որ է ի ծոց Հաւր՝ նա պատմեացգ։ 20  Եւ արդ՝ դու ի միտ առ զոր ասէն թէ Որ էն ի ծոց Հաւր՝ նա պատմեացդ զի զոր առ իւրեանսն * տեսանէին՝ ի ծոց Հաւր զնոյն գիտէին ։ 21  Ո՜ զարմանալի պարգեւելոցն եւ աստուածագէտ վիճակելոցն ո՛րպիսում մեծվայելչութեան առ ժամայն հասին։