Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԸ. Նոյնպէս եւ վասն ճշմարիտ Հոգւոյն է իմանալ յասելոյն թէ՝ * Հոգին ճշմարտութեան՝ որ ի Հաւրէ ելանէե ելանէ եւ ոչ բաժանի բղխէ եւ ոչ սպառի։ 2  Եւ միանգամայն իսկ զճշմարտագոյն զմիապէս զմիակշիռն ասէ թէ Ես ի Հայր եւ Հայր յիս եւ որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմզ։ 3  Քանզի ոչ եթէ սահմանք ինչ զաստուածականն բովանդակիցեն եթէ Հայրն յերկինս եւ միածին Որդին եւ ճշմարիտ Հոգին յերկրի որով լին է ամենայն եւ է յամենայնի * եւ ի վերայ ամենայնի։
       4  Վասն այսր ամենայնի աստուածախաւսեալ եւ վարդապետեալ աշակերտացն իւրոց՝ հրաւիրէ յառաջնորդութիւն Հոգւոյն * սրբոյ ցորս եւ ասէր իսկ * թէ Եւս բազում ինչ ունիմ ասել ձեզ այլ ոչ կարէք հանդարտել այժմիկ բայց յորժամ եկեսցէ Հոգին ճշմարտութեան՝ յիշեցուսցէ ձեզ եւ առաջնորդեսցէ ձեզ ամենայն ճշմարտութեամբ ա։ 5  Վասն որոյ եւ Պետրոս իսկ նշանակեաց առեալ զՀոգին սուրբ թէ * Յիշեցի զբանն Տեառն զոր ասէր թէ Յովհաննէս մկրտեաց ի ջուր բայց դուք մկրտիցիք Հոգւովն սրբովբ եւ ոչ միայն նոցա այլ եւ մատուցելոցն նոքաւք առ Աստուած։
       6  Որպէս * եւ երանելւոյն Ղուկայ * ի սկզբան Աւետարանին յայտ արարեալ թէ Բազումք յաւժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւնն վասն իրացն հաստատելոց ի մեզ * որպէս * աւանդեցին մեզ՝ * որք ի սկզբանէ ականատեսք եւ սպասաւորք եղեն Բանինգ յորոց * եւ զԱւետարանն Տեառն կարգեաց։ 7  Իսկ առ Պաւղոսի եւս սքանչելագոյն * եւ ահաւորագոյն ազդեցութեամբ երեւեալ վասն որոյ եւ * ինքն զարմացեալ պատմէ ասելովն * Եթէ մարմնով * եւ թէ * առանց մարմնոյ՝ ոչ գիտեմ բայց համբարձեալ յերրորդ մասն * երկնից եւ ի դրախտն եւ լուեալ * բանս անճառս գիտեմդ։ 8  Վասն որոյ * եւ ասէն * թէ Ես ոչ ի մարդոյ * առի եւ ոչ ուսայ յումեքէ այլ ի յայտնութենէն Յիսուսի Քրիստոսիե զոր եւ ականատես եղեալ պարծի թէ Զտէր Յիսուս * Քրիստոս աչաւք իմովք տեսիզ։
       9  Բայց թէպէտ եւ այսպէս բարձրապատիւ եւ պայծառանշան առաքեցաւ ի Քրիստոսէ՝ տայ հնազանդութիւն եւ երկոտասանիցն գրեալ Կորնթացւոցն Զի ես * ձեզ զայն նախ աւանդեցի՝ զոր եւ եսն ընկալայա։ 10  Նոյնպէս եւ Եբրայականացն թէ Մեք զիա՞րդ ապրեսցուք հեղգացեալքս յայնպիսի փրկութենէ որ սկիզբն առ խաւսելոյ ի Տեառնէ եւ ի ձեռն այնոցիկ որ լուանն՝ ի մեզ հաստատեցաւբ։ 11  Որով յայտ իսկ է եթէ միոյ զաւրութեանն շնորհք զամենեսեան լուսաւորեալ՝ առ ի վկայութիւն միոյ ճշմարտութեանն զարթուցանէին քանզի եւ * ասէ Պաւղոս թէ Ամենեքին մեք զմի հոգի արբաքգ։ 12  Որով բարձրապատումս եւ երկնաբերձագոյնս սկսան հռչակեցուցանել զպատիւ իսկական փառաց միածնին՝ հանդերձ կանխասաց մարգարէական * բարբառովքն զոր եւ ասաց աստուածապատումն թէ Ի սկզբանէ էր Բանն եւ առ Աստուած էր եւ Աստուած էր եւ ամենայն ինչ նովաւ եղեւդ։ 13  Ասէ եւ Ղուկաս զառաքելոցն * թէ Ի սկզբանէ ականատեսք եւ սպասաւորք եղեն Բանինե։ 14  Դարձեալ զսոյն * եւ Յովհաննէս ասէ * ի Կաթողիկէին իւրում թէ Որ էրն ի սկզբանէ * զորմէ լուաքն ընդ որ հայեցաքն եւ ձեռք մեր * շաւշափեցին ի վերայ Բանին կենացզ։
       15  Եւ առ Աստուած էր ասէ * Բաննէ։ 16  Ասացելոյն Տեառն վկայեաց թէ Հա՛յր տո՛ւր զփառսն՝ զոր ունէի առ քեզ յառաջ քան զլինելն աշխարհի ը։ 17  Բերէ ի սոյն եւ Պաւղոս թէ Ոչ ինչ յափշտակութիւն համարեցաւ զէանալն հաւասար Աստուծոյ թ։ 18  Նոյնպէս եւ Յովհաննէս յառաքելականին իւրում թէ Որ էրն առ Հաւր * եւ երեւեցաւ * մեզա Եւ Աստուած * էր ասէ Բաննբ որպէս եւ * Քրիստոս ասաց թէ Զոր ունի Հայր՝ * ունիմ եւ եսգ։ 19  Դարձեալ եւ * Յովհաննէս ի թղթին իւրում ասէ թէ Նա է ճշմարիտ Աստուածդ։ 20  Նոյնպէս եւ Պաւղոս թէ Յերեւել փառաց մեծին Աստուծոյ եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ եդ զանձն իւր վասն մերե։
       21  Արդ՝ միով միաբանութեամբ եւ ինքնայաւժար մերովք իսկ կամաւք հասցուք մեք հաւատոց եւ գիտութեան Որդւոյն Աստուծոյ յայր կատարեալ ի չափ հասակի կատարմանն Քրիստոսիզ։ 22  Քանզի տուեալ վարդապետութիւնն Քրիստոսի առ ի բազմաց ունկնդրութիւն հայի որով հրամանաւ * զամենայն ազգս երկրի՝ ընդ անզեղջական վարդապետութեամբն նուիրեաց ասելովն թէ Ելէ՛ք ընդ ամենայն հեթանոսս աշակերտեցէ՛ք եւ մկրտեցէ՛ք զնոսա յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյէ։
       23  Առաւել առ ի բազմացն ակնկալութեամբ կամի երեւեցուցանել զփառաւոր գալուստն իւր որպէս թէ վասն երկայնմտութեան համբերողացն եւ յուսալից սպասելոցն գայցէ երեւել ։ 24  Այսպիսի ինչ է իմանալ եւ զառաջին գալուստն Քրիստոսի եւ զէջս աստուածեղէն * Հոգւոյն * ի տասներորդ աւուրն ի պենտեկոստէից տաւնին ։ 25  Քանզի ոչ եթէ աւթեվանք ինչ պիտոյ էին ծախել միածնի Որդւոյն Աստուծոյ յելս բարձրութեանն երկնից եւ կամ սուրբ Հոգւոյն՝ իջանելոյ ի ժողովս առաքելոցն * որով երկինք եւ երկիր * լի են այլ այնպէս կամեցաւ մարդասէրն Աստուած որպէս թէ տասն աւուրց ակնկալութիւն առաքելոցն՝ ի վերնատունն կոչեսցէ զպարգեւաբեր Հոգին զմխիթարիչն ամենեցուն։ 26  Եւ ամենայն ուրեք պատճառս ինչ ի մարդիկ հարկանէ զիւրոյ բարեգործութեանն զի վասն փոքր պատճառանաց աստի ի վեր ընծայելոց՝ անչափ բարեաց պատրաստական * հատուցանող գտանիցի։ 27  Եւ զի՞նչ իսկ արդարեւ անչափ եւ անհասական քան զայն կայցէ՝ * յորժամ ծագեալ յերկնից փառաւք Հաւր գայցէ եւ առաջի ամենայն հրեշտակագունդ զաւրուն * զձեռանէ առեալ զիւրոցն սիրելեաց՝ առ ինքն հանեալ տանիցի * յիւրում իսկ աստուածեղէն բնակութեանն զանզրաւական զկեանսն միասնական վայելեցուցանիցէ ։
       28  Քանզի ապենիազն Աստուած վայրակեաց բնակութեանն եւ կայենաւոր սահմանացն բնակութիւն աստուածամուտ սքանչելի վասն իւրոցն սիրելեաց զարքայութիւնն յարդարէ յորում միակեաց վայելչութիւն ամենայն արժանաւոր * բանաւորացն հոգեղինացն եւ մարմնականացն առ ինքեան պատրաստեալ զետեղեսցէ ։ 29  Վասն որոյ * եւ ամենափրկիչն տայր աւետիս աշակերտացն եւ քաջալերէր թէ Ուր եսն իցեմ՝ եւ դուք անդ իցէք եւ յամենայն ժամ զիմ փառսն տեսանիցէքա։ 30  Բայց միւսն եւս բարձրագոյն * Յայնմ աւուր ծանիջիք ասէ թէ ես ի Հայր եւ * դուք յիս եւ ես ի ձեզբ։ 31  Ի սոյն իսկ առնուլ պատեհագոյն է զասացեալսն թէ Զոր ակն ոչ ետես եւ ունկն ոչ լուաւ եւ ի սիրտ մարդոյ ոչ * անկաւ՝ պատրաստեաց * Աստուած սիրելեաց իւրոցգ ասել եւ ընդ երանելւոյն Պաւղոսի թէ Շնորհք Քրիստոսի ի վերայ անպատում * պարգեւաց նորաա։
       * Կատարեցաւ վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի որ շնորհեցաւ նմա յԱստուծոյ՝ լուսաւորել զսիրտս խաւարեալս Հայաստան աշխարհիս՝ հաւատովք եւ մկրտութեամբ։ 33  Եւ զամենեսեան քրիստոսածանաւթ առնէր եւ հաստատէր փառաւորել զսուրբ անուանսն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ։