Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* ՂԹ. Արդ՝ եկա՛յք եղբա՛րք զաւգուտն վասն հասարակաց շինութեան փութացուսցուք զի եւ ի ձէնջ պատուհասքդ վերասցին եւ լիցի ի խռովութենէդ հասելոյ վաղվաղակի խաղաղութիւն եւ ի գերեալ մոլորութեանցդ՝ դարձ փրկութեան ։ 2  Այլ ես զամենայն պատգամս Աստուածութեանն կարգեցի եւ եդի ի լսելիս ձեր առ հասարակ ոչ թաքուցեալ զաւգուտն ի սկզբանցն մինչեւ ի վախճան՝ զամենայն պատմեցաք ձեզ ։
       3  «Արդ՝ եկա՛յք ամփոփեսցուք զգանձն * Աստուածութեան զի յայնմանէ պարգեւեսցի ձեզ բժշկութիւն ամենեցուն։ 4  Մատուսցո՛ւք զդոսա ի հանգիստ եւ շինեսցուք վկայարանս ի վերայ դոցա տաճարս աղաւթից միաբանութեան հանապազորդ խնդրել յԱստուծոյ նախ՝ զհաշտութիւն եւ զխաղաղութիւն աշխարհի եւ զողորմութիւն հաւատովք յուսով եւ սիրով * եւ ընդ նմին զկեանս եւ զարքայութիւն Աստուծոյ։
       * Զի եւ դուք ազատեսջիք ի ծառայութեանց անձնակամութեան գործոցն խաւարի եւ զփառս լուսեղէնս Աստուածութեանն ըմբռնեսջիք աղաւթիւք եւ բարեխաւսութեամբ սոցա առ Աստուած զի եւ սոքա հանգուսցեն զանձինս ձեր ի տանջանաց պատուհասիցդ * եկելոց եւ սոքաւք * հաշտեսջիք ընդ Աստուծոյ։ 6  Զի Աստուածութիւնն որ * բնակեալն է ի սոսա՝ գթասցի ի ձեզ ձերովն ապաշխարութեամբ խոստովանութեամբ խոնարհութեամբ հնազանդութեանն հաւատոց եւ կրաւնաւորեալ ձեզ պահովք տնկել ի սիրտս եւ առնուլ ի միտ՝ սփռել զկամացն խորհուրդս եւ արժանի լինել լուացման մկրտութեանն սրբութեան եւ սրբոցդ մասին * ժառանգութեան՝ լուսոյ վիճակին հասանել եւ պարծանաց խաչին որ կորուսելոցն յիմարութիւն է եւ ձեզ որ գտայքդ՝ իմաստութիւն * եւ զաւրութիւն եւ փրկութիւն Աստուծոյ ա։
       * Զորս * որդեգրութեան արժանիս արասցէ Աստուածութեանն ջնջել զմեղս ձեր * եւ թողուլ զպարտիս ձեր եւ ընդունել զմասն պսակի սրբոցս որ ձեզս են ։ 8  Զի եւ դուք լիջիք փառաւորիչք Աստուածութեան դասուց փառաւորչացն հաղորդեալք ի կցորդութիւն աւրհնութեամբ Հոգւոյն սրբոյ եւ արժանի լիջիք * դուք զխորհուրդն Աստուածութեանն առնուլ ։ 9  Զի լուացեալ * իցէք յաղտոյն սատանայի եւ նա ձերոց ոտիցն գարշապարաց կոխան լիցի ։ 10  Եւ * դուք * մտեալք * եւ հաղորդեալք իցէք * ի հարսանիս * Աստուածութեան սիրոյն ուտել * զմիս ճշմարիտ գառին Որդւոյն Աստուծոյ եւ ըմպել զարիւն նորա։ 11  Եւ կցորդ իցէք * չարչարանացն Աստուծոյ * եւ հաղորդ փառացն * եւ լինիջիք ի մի * ոգի * եւ ի նա կցորդիցիք մարմնով եւ արեամբ * նորա։
       12  Եւ վկայքս այս լինիցին ձեզ ողորմութեամբ նորա բերդ ամուր եւ աշտարակ հզաւր ամրութեան * եւ վերակացուք բարեխաւսութեամբ հեղմամբ * արեանն քաջացեալք նահատակութեամբն իւրեանց զձեզ առեալ առ Աստուած մատուցանիցեն որ շահեալք զձեզ՝ զիւրեանց նահատակութեանն մարտին ցուցին ձեզ զյաղթող զաւրութիւնն ։
       * Եւ * զի այսաւր * ընդ երեկս է՝ երթա՛յք ի հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ ննջեցէք եւ ի վաղուէ հետէ փոյթ լիցի ձեզ շինել զյարկս * հանգստոցաց։ 14  Զի * սոքա փոխարէն ընդ հողեղէն յարկացն զոր սոցայն շինիցէք աստ՝ պատրաստեսցեն ձեզ յարկս լուսեղէնս յարքայութեանն երկնից որում ակն ունիմք հասանել բարեխաւսութեամբ սրբոցս ի նոյն ժողով միաբանութեան յարքայութեանն Քրիստոսի։ 15  Զի նորա են փառք * եւ զաւրութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն»։