Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ճ. Եւ զայս ասացեալ՝ արձակեաց զամբոխն բայց թագաւորն եւ մեծամեծքն ոչ երբեք մեկնէին ի նմանէ զի * հարուածեալք * էին եւ ահաբեկեալք եւ զցայգ եւ * զցերեկ * կային առ նմա եւ * աւթեվանք նոցա առ նմա լինէին ի մէջ այգւոյն առ դուրս * հնձանին զգեցեալ քուրձ եւ նստեալ ի վերայ մոխրոյ եւ * պահեալ լինէին պահս աւուրս վաթսուն * եւ վեց։ 2  Եւ այսպէս երանելին Գրիգորիոս * անհանգիստ * եւ անդադար զցայգ եւ զցերեկ ոչ դադարէր երբեք աւուրս վաթսուն եւ հինգ խաւսել խրատել եւ ուսուցանել եւ հաստատել ։ 3  Իբրեւ իմաստուն բժիշկ գտանել ջանայր զդեղն աւգտութեան զի նոքա * մատուսցեն առ նա * զանձինս իբրեւ զհիւանդացեալս եւ նա իբրեւ * զճարտարապետ բժշկեսցէ զանձինս նոցա Աւետարանաւն Քրիստոսի։
       4  Համաւրէն տեղեկացուցեալ խելամտեցուցանէր ոչ եթէ * ծայրաքաղ ինչ արարեալ աւդաբանս կամ սրավարս խաւսեցաւ այլ յստակապատում արարեալ ուսուցանէր ամենեցուն ի սկզբանց անտի սկիզբն արարեալ յաշխարհահամար յաշխարհապատում * արարչութենէ անտի մինչեւ ի բուն սրբոցն պատգամախաւսացն Աստուծոյ ամենեցուն իւրաքանչիւր գործոց առաքինութեան եւ հոգեպատում պատգամացն ընդելս եւ ծանաւթս կացուցանէր ։
       5  Եւ զարանցն աստուածասիրաց ըստ քրիստոսաւանդ հրահանգելոցն ի ճշմարտութեան զայր իւրաքանչիւր աստուածամուխ կենաւք * եւ վաստակասէր * հոգեւոր վարուք իւրովք հանդերձ վկայութեամբ զմի մի ոք ի նոցանէ առանձինն յականէ յանուանէ ծանուցանէր եւ նոցին յԱստուծոյ ասացելովքն՝ կարգեալս * եւ յարմարեալս ընծայեցուցանէր զամենայն ասացեալ զպատգամսն Հոգւոյն սրբոյ * եւ ըստ նմին զմեկնութիւն նորուն հանդերձեալ գրեաց նորին զաւրութեամբն ։
       6  Իսկ նոքա ժողովեալք * կուտեալք հասեալք * անթիւ մարդկանն զմիմեամբք դռութեալ՝ խնճոյս կացուցանէին՝ ունկնդրութեան վարդապետութեանն մատուցանել զլսելիս բազմութիւնք անհունք անչափութեամբք անհնարին շատութեամբ ժողովեալք ի հռչակէն տեսանել եւ լսել զանպայման սքանչելիս Աստուածութեանն ։ 7  Ժողովեալք յիւրաքանչիւր գաւառաց արք եւ կանայք եւ մանկտի ահաբեկեալք * յահէն * զաւրութեանց արարչութեանն լինէին հնազանդեալք եւ ունէին զհաւատս։ 8  Ճեպէին * առ * ի տեսիլ ցուցական սքանչելեացն * մտերմութեամբ հասեալք լինէին աւգտակար խրատուն կենսաբեր քարոզութեանն բանին կենաց աւետեաց Աւետարանին։ 9  Զամենայն յանձն առեալ՝ թագաւորն եւ իշխանքն փութային առնել զի՛նչ եւ հրամայիցէ ։