Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԳ. Արդ՝ ամենարարն ամենաստեղծն ամենահաստիչն ամենիմաստն ամենատէրն * ամենակալն ամենագիւտն ամենաբժիշկն խրատեաց զձեզ զի * Աստուածութեանն իւրոյ զձեզ մերձաւորս արասցէ։ 2  Վասն այսրիկ ցուցեալ ձեզ մեաւք զկենաց ճանապարհս եւ զփրկութեան հանգամանս զթողութիւն միանգամայն ածել հասուցանել * ի վերայ վասն այսորիկ զտեսիլ հանդերձելոցն երեւեցոյց ինձ պատմել ձեզ առ ժամանակիս զիւր կամսն առ ձեզ կատարելով ։ 3  Արդ՝ եւ դուք զասացեալսն * ըստ հրամանացն փութացարո՛ւք կատարել ։ 4  Եւ արդ՝ եկա՛յք շինեսցուք զվկայարանսն փոխել զվկայսս ի հանգիստ * զի եւ սոքա փոխեսցեն զձեզ ի նորոգութիւն»։
       5  Եւ զայս ասացեալ՝ հրամայեաց զի զնիւթ շինուածոյն վաղվաղակի պատրաստեսցեն ։ 6  Եւ ամենայն * բազմութեան մարդկանն * լուեալ զայն՝ * իւրաքանչիւր ընթացան պատրաստել զնիւթսն ։ 7  Եւ * կուտէին ի հրամայեալ տեղիսն ոմն վէմ ոմն քար ոմն աղիւս * ոմն զմայր փայտն պատրաստէին խնդալից փութով եւ մեծաւ երկիւղիւ։
       8  Եւ ինքն սուրբն Գրիգորիոս զլար ճարտարութեան շինողացն ի ձեռն առեալ՝ զերանելեացն վկայարան հանգստարանացն զհիմունսն յաւրինէր ։ 9  Եւ մէն մի իւրաքանչիւր ամենայն բազմութեանն * սատարութիւն ի ձեռն առեալ ըստ գեղեցկադիր յարմարելոյ հիմնարկին * ի կատարումն շինուածոյն կանգնեցին։ 10  Ամենայն ոք ձեռն ի գործ արկեալ եւ կանանւոյն անգամ սատարեալ * ըստ իւրեանց տկարութեան կանացի ուժոյն եւ այսպէս առ հասարակ գործէին զգործն հաւատովք եւ մեծաւ երկիւղիւ զի մի՛ ոք ամենեւին անմասն եղեալ ի փրկութենէ շնորհացն ի բժշկութենէն զրկեսցի ։
       11  Եւ կանգնեալ երիս վկայարանս մի՝ ի հիւսիսոյ յարեւելից կողմանէ քաղաքին ուր վկայեաց սանականն Հռիփսիմէ երեսուն եւ երկու ընկերաւք ։ 12  Եւ զմիւսն շինեցին ի հարաւակողմ կուսէ անտի ուր վկայեացն Գայիանէ նորուն սնուցիչն երկու ընկերաւքն ։ 13  Եւ զմիւսն եւս * մաւտ ի հնձանն ի մէջ այգւոյն * ուր * էին վանք նոցա։ 14  Շինեցին կազմեցին զտեղիսն եւ զարդարեցին ոսկի եւ արծաթի կանթեղաւք լուցելովք եւ լապտերաւք վառելովք եւ աշտանակաւք բորբոքելովք։