Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԴ. Եւ հրամայեաց մէն մի իւրաքանչիւր արկղագործ տախտակամած մայրափայտեայ բեւեռապինդ հաստահեղոյս երկաթագամ տապան գործել։ 2  Եւ ամենայն ըստ ասացելոյ պատուիրանին արարեալ * հանդերձեալ կազմեալ պատրաստեցին * ըստ եդեալ հրամանին տուելոյ բերին զարկեղսն * արարեալ հանգստի սրբոցն առ դուրս հնձանին առաջի սրբոյն Գրիգորի։ 3  Իսկ նա առեալ՝ * ինքն միայն ի ներքս մտանէր * եւ ոչ թողոյր զայլ ոք ամենեւին ի ներքս մտանել * ասէ. «Ոչ է պարտ ձեզ հուպ լինել եւ մերձենալ առ նոսա որ չեւդ էք բժշկեալ * որ չեւդ էք սրբեալ մկրտութեամբ »։ 4  Այլ ինքն միայն առանձնացեալ զմի մի իւրաքանչիւր ի սրբոցն առեալ յիւրաքանչիւր արկեղ դնէր՝ իւրաքանչիւր * հանդերձով * եւ իւրեանց կազմութեամբ պնդէր եւ կնքէր քրիստոսանշան կնքովն։
       5  Իսկ թագաւորն եւ արքայազունքն ամենայն * եւ մեծամեծքն եւ նախարարքն եւ ազատքն եւ զաւրքն ամենայն՝ իւրաքանչիւր բերէին իւղս անուշունս եւ խունկս ազնիւս եւ զգունագոյն նարաւտս պատանաց զմետաքսառէչս ոսկեթելս կերպասուց ։ 6  Եւ կին թագաւորին եւ աւրիորդք թագաւորազունք եւ կանայք պատուականացն եւ մեծամեծացն դստերք՝ բերէին * ծիրանիս եւ * զոսկեհուռն դիպակն եւ զերկնագոյնն եւ զսպիտակ իբրեւ զձիւն հանդերձանս սրբոցն։ 7  Նոյնպէս եւ զոսկին եւ զարծաթն եւ զկտաւսն փութով կուտէին առ դուրս հնձանին։
       8  Արդ՝ ելեալ տեսանէր սուրբն Գրիգորիոս զի * շեղջ շեղջ կուտեալ էին առ դուրս հնձանին։ 9  Իսկ նա ոչ առնոյր յանձն զնոցա ինչ առ նոսա մատուցանել * ասէ. «Ո՞չ վաղ իսկ * ասացի * եթէ ոչ է պատշաճ զձեր ինչ մինչ չեւդ էք սրբեալ մկրտութեամբ՝ * առ նոսա մատուցանել այլ յաւժարութիւնդ ձեր բարիոք է վասն ձերոյ փրկութեան։ 10  Այլ այս ամենայն յարքունական գանձուն պահեալ կայցէ մինչեւ ձեզ հովիւ եւ * վարդապետ ի տուչութենէ բարերարութեան * Աստուծոյ * պարգեւեսցի եւ երեւեսցին ձեզ առաջնորդք քահանայապետք տեսուչք եպիսկոպոսք եւ երիցունք եկեղեցական կարգի լուսաւորութեան սիրոյն Աստուծոյ եւ այդ ամենայն երթիցէ ի սպաս պաշտաման փառաւորընկալ սեղանոյն Աստուծոյ ի ձեռն քահանայապետին կացելոյ ։ 11  Այլ այժմ եկա՛յք զսոսա յիւրաքանչիւր հանգիստս մատուսցուք»։