Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԵ. Իսկ թագաւորն * Տրդատ * յայնժամ դեռ եւս էր յամենայն կերպարանս խոզի բայց միայն ի մարդկապէսն խաւսելոյ եւ կճղակք ձեռացն եւ ոտիցն իբրեւ զխոզի եւ դէմք երեսացն կնճթացեալ եւ ժանիք * մեծամեծք իբրեւ զմեծամեծ վարազաց եւ խոզանաստեւն թաւացեալ զամենայն մարմնովն ։ 2  Այլ կայր պատեալ զերեսսն * գլխովն հանդերձ՝ * արկեալ զիւրեաւ քուրձ եւ կայր երեւոյթ տեսլեամբ ի մէջ ժողովրդոցն ։ 3  Արդ՝ մատուցեալ աղաչէր զսուրբն Գրիգորիոս զի գոնեա ձեռացն եւ ոտիցն հնար լինիցի բժշկութեան զի ի գործ շինուածոց սրբոցն արժանի արասցէ գէթ * սակաւիկ ինչ մասնաւորել զնա։
       4  Իսկ երանելին Գրիգորիոս ծունր կրկնեալ ամենատեառն բարերարի մարդասիրին Աստուծոյ երթեալ անկանէր * զսուրբ ընկալ արկեղաւքն երանելի մարմնոցն քրիստոսական վկայիցն՝ մատուցանել պաղատանս համբարձեալ զբազուկսն հանապազատարած յերկինս՝ ամենայն ժողովելոցն եւ թագաւորին բժշկութիւն հայցէր։ 5  Ապա դարձաւ առ թագաւորն շնորհելովն Քրիստոսի * զոտսն նորա եւ զձեռսն բժշկէր զի թափեցան կճղակք * ոտիցն եւ ձեռացն որպէս զի առ մի նուագ * հաղորդեալ լիցի ի գործ սրբոցն՝ * իւրոց ձեռացն վաստակելով։
       * Իսկ նորա հարցեալ զԳրիգորիոս թէ զի՛նչ հրամայեսցէ նմա եւ * նա տայր զչափ արկեղացն սրբոց զի հատեալ զտեղիսն * իւրաքանչիւր բնակութեան՝ յաւրինեսցէ ի ներքս ի մարտիրոսական յարկին հանգստեան ։ 7  Իսկ նորա աղաչեալ զԳրիգորիոս՝ * զի հրամայեսցէ մի՝ վասն * կնոջ իւրոյ * Աշխենայ տիկնոջ * եւ մի՝ վասն քեռն իւրոյ հարազատի որում անուն էր Խոսրովիդուխտ * զի իշխեսցեն եւ նոքա հաւասարել գործոյն։ 8  Եւ նորա տուեալ հրաման եւ նոցա երթեալ ընդ նմա աւգնել գործոյն։ 9  Եւ առեալ զչափ արկեղացն՝ * փոսել փորել զտեղիս հանգստի սրբոցն ի ներքս ի տաճարս * հանգստարանացն։