Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԶ. * Արդ՝ առեալ թագաւորին * փայտատ եւ բահ՝ * հատանէր զդիրս հանգստոցաց սրբոցն իւրաքանչիւր ըստ չափու արկեղացն։ 2  Սոյնպէս եւ ինքեանք երկոքին Աշխէն տիկին եւ քոյր թագաւորին Խոսրովիդուխտ ըստ բրել բրողին ի հանդերձս իւրեանց ընկալեալ զհողն՝ արտաքս պեղէին ։ 3  Եւ այսպէս * կարգի կարգի յառաջակողմն պատրաստեցին զդիրս սրբոյն Հռիփսիմեայ եւ * զկնի նորա զերեսուն եւ զերկուցն ի տեղւոջն յայնմիկ ուր հեղան արիւնք վկայականք * երանութեան նոցա * ի տեղւոջ հանգստեան պատրաստելոյ սուրբ եւ փառաւոր սեղանոյն Քրիստոսի ։ 4  Սոյնպէս եւ ի վկայարանին՝ որ * ի հարաւակոյս քաղաքին էր՝ պատրաստեաց եւ * զայն տեղին երանելւոյն Գայիանեայ եւ երկուց ընկերացն։ 5  Ինքնին թագաւորն Տրդատ քերբն Խոսրովիդխտով հանդերձ * եւ Աշխէն տիկնաւ զդիրս սրբոցն իւրաքանչիւր բնակութեան յաւրինէին իւրեանց ձեռաւքն ։
       6  Եւ եկն թագաւորն խնդրեաց հրաժեշտ ի սրբոյն Գրիգորէ եաւթնաւրեայ ճանապարհ կալեալ * ի վեր ի բարձր լեառն ի Մասիս։ 7  Եւ անտի ի գլխոյ լեռնէն առեալ վէմս արաստոյս անտաշս անկոփս յաղթս ծանունս երկայնս ստուարս * եւ մեծամեծս որ զմի մի * ոչ ումեք լինէր հնար թէ եւ դիպելոյ բազմութեան ի մարդկանէ՝ զայն շարժել արդ՝ առեալ սկայազաւրն հայկաբար զութ արձանսն՝ * ի վերայ իւրոց թիկանցն * զայն դնէր * եւ ըստանձնեալ բերէր ի վկայարանս տաճարացն։ 8  Մէն չորս արձանս սեամս կանգնէր՝ իբրեւ փոխարէն անմիտ մարտին զոր ընդ սրբոյն պատերազմեալ յիւրում սենեկին ուր ամենապահ շնորհացն յաղթեալ՝ զայնչափ զարմանալիսն գործեաց։ 9  Եւ սա պսակ յաղթութեան՝ * զիւրոյ ձեռացն զաւրութեան զվաստակն ամենեցուն ցուցանէր։
       10  Արարեալ * շինեալ կազմեալ զսուրբ վկայարանսն երեսին՝ հանդերձեցին զարդարեցին եւ աւրինաւք յարդարեցին եւ ապա առեալ * զիւրաքանչիւր յիւրաքանչիւր տեղի վկայութեանն մատուցանէին։ 11  Զսուրբն Գայիանէ ի կողմն հարաւոյ իւրոյ մարտիրոսութեանն երկու ընկերաւքն դնէր ի վկայարանի տաճարին։ 12  Սոյնպէս * եւ զերանելին Հռիփսիմէ երեսուն եւ երկու ընկերաւքն * ի կողմն * արեւելից ի շինածի տաճարին դնէին ։ 13  Եւ զմիաւորն որ ի հնձանին սպանաւ՝ սորա տաճարն ի կողմանէ քաղաքին ի հիւսիսոյ կուսէ ։ 14  Եւ զամենայն սուրբսն ի միասին գումարեալ * զխաչական վկայսն * Քրիստոսի՝ յիւրաքանչիւր հանգիստս մարտիրոսական բնակութեան շինուածոցն * փոխեցին։ 15  Ըստ երեւելոյ հրամանին տեսլեանն յառաջագոյն Գրիգորի՝ այսպէս եւ կատարեցաւ։
       * Եւ ի ներքսագոյն խորանացն ի վերայ հանգստարանացն կենդանադիր գերեզմանացն ի տեղիս սեղանոցն յերեսին վկայարանսն մէն մի կանգնեաց զսուրբ նշան տէրունական խաչին. «Զի միայն ասէ առաջի * այդր ամենակեցոյց նշանիդ * երկիր պագանիցէք Տեառն Աստուծոյ արարչին ձերոյ ։ 17  Ահա սիւնք * հաստատուն կանգնեցան ձերում խարխուլ շինուածոյն ։ 18  Այս այն * սիւնք են ասէ որ ունին զբեռն ծանրութեան ձերոյ շինուածոյն փրկութեան ահա երեք սիւնք եւ չորրորդ սիւնն կենդանութեան՝ որ զձեզ առ Աստուած վերացուսցէ ։ 19  Եկա՛յք զնկատեալ տեղին տէրունական տանն եւ մեզ հրամայեալն ի մէջ առեալ * ի պատիւ փակեսցուք»։
       * Եւ թագաւորաւն եւ ամենայն ժողովրդովքն հանդերձ * երթեալ հասանէր անդէն * ի տեղին ցուցեալ հրեղէն սեանն ոսկիակալ խարսխին եւ անդէն բարձր քաղաքորմով փակեալ զտեղին ի պատիւ եւ դրամբք եւ դռնափակաւք ամրացուցեալ եւ կանգնեալ եւ անդ զնշան փրկական խաչին զի առ հասարակ * հասեալ ամենայն ոք յայն տեղի՝ * ամենազաւր արարչին * Աստուծոյ երկրպագեալ ծունր կրկնեսցեն։
       21  Եւ այսպէս լուսաւորեալ զսիրտս եւ զոգիս ժողովրդոցն քարոզութեամբ աղիւն Աստուածութեանն յաղեալ համեմեալ թողեալ զպաշտաւն ունայնութեան սնոտեաց ձեռագործ կռոցն արարելոց եւ ի պաշտաւն դարձեալ մարդասիրին * Աստուծոյ։
       22  Եւ յայնմ հետէ եւ անդր կանխէին անձնակամ կամաւք ի պահս եւ յաղաւթս եւ յերկիւղ եւ ի սէր եւ յունկնդրութիւն Աստուծոյ * վարդապետութեանն փութային ։