Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԹ. Եւ ապա յանձն արարեալ զնոսա ամենապահ շնորհացն Աստուծոյ եւ ինքն առեալ զթագաւորն՝ խաղայր գնացեալ երթայր զի եւ յայլ կողմանս ամենայն սահմանացն Հայաստան աշխարհին սերմանեսցեն զբանն կենաց։ 2  Եւ * երթայր հասանէր * ի Դարանաղեաց գաւառն զի եւ անդ զանուանելոցն զսուտ աստուածոցն զբագինսն կործանեսցեն * որ էր ի գեաւղն Թորդան մեհեան անուանեալ սպիտակափառ դիցն Բարշամինայ նախ զնա կործանէին եւ զպատկեր նորին փշրէին եւ զգանձսն ամենայն * զոսկւոյն եւ զարծաթոյն աւար հարկանէին եւ զայն աղքատաց բաժանեալ բաշխէին։ 3  Եւ զգեաւղն ամենայն * դաստակերտաւքն հանդերձ եւ սահմանաւքն * յանուն եկեղեցւոյն նուիրէին եւ զամենափրկիչ նշանին աւրինակ եւ անդ կանգնէին ։
       * Իսկ * երանելւոյն վաղվաղակի զաւետարանական արուեստն ի մէջ առեալ * ձեռն արկեալ զգաւառաւն հանդերձ միամիտ սատարութեամբ թագաւորին՝ գերէր զամենեսեան * ի հայրենեացն աւանդելոց ի սատանայապաշտ դիւական ի սպասաւորութենէն ի հնազանդութիւն ծառայութեան Քրիստոսի մատուցանէր։ 5  Եւ յորժամ ի նոսա զբանն կենաց սերմանեալ եւ զամենեսեան յաստուածապաշտութիւն կրթեալ որ եւ յայտնի իսկ բնակչաց գաւառին նշանք մեծամեծք երեւեալ կերպակերպ նմանութեամբք դիւացն փախստական լինելով անկանէին ի կողմանս» Խաղտեաց եւ իբրեւ զնոսա եւս հաստատէր՝ ապա երթեալ հասանէր յամուր * տեղին * անուանեալ Անի ի թագաւորաբնակ կայեանսն հանգստոցաց գերեզմանաց թագաւորացն Հայոց։ 6  Եւ անդ կործանեցին զբագինն * Զեւս դիցն Արամազդայ հաւրն անուանեալ դիցն ամենայնի։ 7  Եւ անդ կանգնեալ զտէրունական նշանն եւ զաւանն ամրականաւն հանդերձ ի ծառայութիւն եկեղեցւոյն նուիրէին։
       * ապա յետ այսորիկ անդէն ի սահմանակից գաւառն Եկեղեաց ելանէր։ 9  Եւ անդ երեւեալ դիւացն ի մեծ եւ ի բուն մեհենացն Հայոց թագաւորացն ի տեղիս պաշտամանցն յԱնահտական մեհենին * յԵրէզն աւանի * ուր ի նմանութիւն վահանաւոր զաւրու ժողովեալ դիւացն մարտնչէին եւ մեծագոչ բարբառով զլերինս հնչեցուցանէին։ 10  Որք փախստականք եղեալք * եւ ընդ փախչելն նոցա կործանեալ բարձրաբերձ պարիսպքն * հարթեցան։ 11  Եւ * որք դիմեալ հասեալ էին զգաստացեալ զաւրաւքն սուրբն Գրիգոր թագաւորաւն * հանդերձ փշրէին * զոսկի պատկերն * Անահտական կանացի դիցն եւ ամենեւին զտեղին քանդեալ վատնէին եւ զոսկին եւ զարծաթն * աւար առեալ։ 12  Եւ անտի ընդ գետն Գայլ յայնկոյս անցանէին եւ քանդէին զՆանէական մեհեանն դստերն Արամազդայ ի Թիլն յաւանի ։ 13  Եւ զգանձս * երկոցուն մեհենացն աւարեալ ժողովեալ՝ * ի նուէր սպասուց սուրբ եկեղեցւոյն Աստուծոյ թողուին տեղեաւքն հանդերձ։