Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺ. Եւ այսպէս ի բազում տեղեաց բառնային զգայթակղեցուցիչսն անմռունչս * զձուլեալսն կռեալսն կոփեալսն քանդակեալսն անպիտանսն * անաւգուտսն * վնասակարսն արարեալսն անմտութեամբ ցնորելոց մարդկան դարձեալ սրտի մտաւք ի հաւատսն հաստատեալք ։ 2  « Արքայն մեծասաստ իշխանութեամբ տայր հրաման՝ սատանայակուր եւ դիւամոլ ազգացն կողմանցն այնոցիկ՝ թափել եւ զերծանել յունայնավար հնացելոցն սնոտիագործ պաշտամանցն եւ * հնազանդ լինել * ամենահեշտ լծոյ ծառայութեանն Քրիստոսի» ։
       * Եւ * յորժամ անդ եւս զայս արարեալ հաւասարութեամբ ամենեցուն՝ առ հասարակ լցեալ զպիտոյս քարոզութեանն»՝ ոչ ինչ ապաստան լինէր յահ եւ ի սաստ թագաւորին՝ հաւանեցուցանելոյ զամենեսին եւ ոչ լոկ բանիւք միայն * այլ եւ նշանաւք եւ արուեստիւք եւ ազգի ազգի բժշկութեամբք փառաւոր լինէր սուրբ անունն Քրիստոսի։ 4  Այս ամենայն գործեցաւ կամաւք մարդասիրին Աստուծոյ ի ձեռն Գրիգորի ։ 5  Եւ յամենայն տեղիս հասեալ ինքնին թագաւորն լինէր քարոզ խոստովանելով զիւր զամբարշտութիւնսն եւ պատմէր զամենայն արարեալսն * Աստուծոյ զսքանչելիսն որ անցին ընդ նա եւ զողորմութիւն բժշկութեանն եւ զայն ցուցանէր բարձրաձայն աղաղակաւ յայտ յանդիման առաջի ամենեցուն։
       * Ապա փութացեալ հասանէր ի գաւառն Դերջան զի եւ անդ * յառաջասցի լնուլ զառաքելական քարոզութեանն զարուեստ մշակութեանն երկովք եւ զերծուցանել զնոսա ի գարշելի * դիւցական սատանայակիր բարուցն ճիւաղութենէ զխուժադուժ կողմանսն աշակերտելով * զխոշորագոյն եւ զխեցբեկագոյն բարս հեթանոսութեան շրջել ի զգաստութիւն աստուածուսոյց իմաստութեանն եւ * ծանաւթս աւետարանական աւետեացն յարդարեալս ընդելս կացուցանէր» ։
       * հասանէր ի Մրհական մեհեանն անուանեալ որդւոյն Արամազդայ ի գիւղն զոր Բագայառիճն կոչեն * ըստ պարթեւարէն լեզուին։ 8  Եւ զայն ի հիմանց բրեալ խլէին եւ զգանձսն մթերեալս աւար հարկանէին եւ աղքատաց բաշխէին եւ զտեղիսն նուիրէին եկեղեցւոյ եւ զբնակիչս աշխարհին * հաստատէր ի գիտութիւն ճշմարտութեան։ 9  Եւ յայնմհետէ փոյթ ի վերայ ունէր * զառընթերակաց արքունիսն հանդերձ մեծամեծ աւագանւովն եւ ամենայն ազատագունդ բանակաւն աստուածեղէն իմաստութեամբն վարդապետել » ։