Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԱ. * Իսկ թագաւորն Տրդատիոս հանդերձ միաբանութեամբ կնաւ իւրով Աշխէն տիկնաւ եւ քերբ իւրով Խոսրովիդխտով հրաման ետ * ի ժողով կոչել միաբանութեամբ ամենայն զաւրաց իւրոց։ 2  Եւ վաղվաղակի հասանէին * ի ժամադիրն յամենայն կողմանց ըստ հրամանին՝ * յԱյրարատ գաւառն ի Վաղարշապատ քաղաք ։ 3  Քանզի թագաւորն չու արարեալ անդր հասանէր։ 4  Եւ կուտեցան առ հասարակ զաւրքն * ամենայն եւ մեծամեծք եւ կուսակալք գաւառակալք * պատուաւորք պատուականք զաւրավարք պետք եւ իշխանք նախարարք եւ ազատք դատաւորք եւ զաւրագլուխք * եւ հասեալ կային առաջի թագաւորին։
       * Խորհուրդ ի մէջ առնոյր թագաւորն ընդ ամենեսին փութալ հասանել՝ բարեաց գործոց ժառանգաւոր լինել ։ 6  «Եկա՛յք ասէ ճեպեսցուք զայս առաջնորդ կենաց մերոց տուեալ մեզ յԱստուծոյ * զԳրիգորդ հովիւ կացուցանել զի լուսաւորեսցէ զմեզ մկրտութեամբ եւ նորոգեսցէ աւրէնսուսոյց * խորհրդովն արարչին * մերոյ Աստուծոյ»։
       7  Իսկ * Գրիգոր ոչ առնոյր զայս յանձն առնուլ զմեծ պատիւ քահանայապետութեանն ասէ. «Ոչ կարեմ հանդարտել բաւել վասն * անչափակալ բարձրութեանն զաւրել զի անպատում է այս պատիւ քրիստոսատուր փառացն առաջնորդութեան * միջնորդ կալ ընդ Աստուած եւ ընդ մարդիկ այլ զարժանին խնդրեալ գտցեն »։
       * անդէն տեսիլ սքանչելի յԱստուծոյ երեւեալ թագաւորին՝ տեսանէր զհրեշտակ Աստուծոյ զի * խաւսէր ընդ նմա * եւ ասէր թէ Պարտ է ձեզ զԳրիգորդ վիճակեցուցանել առանց յապաղելոյ ի քահանայապետութիւն զի լուսաւորեսցէ զձեզ մկրտութեամբ »։ 9  Նոյնպէս երեւեալ * եւ Գրիգորի * տեսիլ հրեշտակի Աստուծոյ * զի մի իշխեսցէ ինչ պնդել յամառել վասն այնր, «զի * ի Քրիստոսէ է այդ հրամայեալ ասէ քեզ»։ 10  Իսկ նա հաւանեալ վաղվաղակի բարբառեալ * ասէր թէ Կամք Աստուծոյ կատարեսցին»։