Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԴ Եւ իբրեւ եկն եհաս ի սահմանս Հայոց՝ լուաւ Գրիգորիոս թէ Վահէվանեան մեհեանն մնացեալ է յերկրին Տարաւնոյ մեհեանն մեծագանձ լի ոսկւով եւ արծաթով եւ բազում նուէրք մեծամեծ թագաւորաց ձաւնեալ անդ ութերորդ պաշտաւն հռչակաւոր անուանեալն Վիշապաքաղն Վահագնի յաշտից տեղիք թագաւորացն Հայոց Մեծաց ի սնարս լերինն Քարքեայ ի վերայ գետոյն Եփրատայ որ հանդէպ հայի մեծի լերինն Տաւրոսի * որ եւ անուանեալ * ըստ յաճախաշատ պաշտաման տեղեացն՝ * Յաշտիշատ։ 2  Զի յայնժամ * դեռ եւս շէն կային երեք բագինք ի նմա * առաջին՝ մեհեանն Վահէվանեան երկրորդն՝ Ոսկեմաւր Ոսկեծին դից եւ բագինն իսկ յայս անուն անուանեալ Ոսկեհատ Ոսկեմաւր դից եւ երրորդ՝ մեհեանն անուանեալ Աստղկան դից Սենեակ Վահագնի * կարդացեալ որ է ըստ յունականին Ափրոդիտէս։ 3  Արդ՝ դիմեաց գալ սուրբն Գրիգորիոս զի քանդեսցէ եւ զայն եւս * զի տակաւին իսկ տգէտ մարդիկ խառնակութեան զոհէին յայս բագինս մնացեալս ։
       * Եւ իբրեւ դարձեալ գայր նա ի կողմանցն Յունաց՝ բարձեալ բերէր * ընդ իւր նշխարս ինչ յոսկերաց մեծի մարգարէին երանեալ մկրտչին Յովհաննու եւ զսուրբ * վկային Քրիստոսի զԱթանագինէի ։ 5  Եւ իբրեւ եկին հասին յանդիման մեհենացն * մաւտ ի գետն Եփրատ՝ կամէր հանել զնոսա * ի վեր ի բարձրաւանդակ տեղի մեհենացն կործանել զբագինսն * եւ շինել զվկայարանս նոցա։
       * եկին մաւտ եղեն ի գետն Եփրատ իբրեւ ձիոյ արշաւանաւք երկուք * եւ դեռ ընդ փոքր ձորակ մի անցանել կամէին ընդ ջուր մի սակաւ՝ զտեղի առին * սպիտակ ջորիք կառացն ուր կային գանձքն աստուածային նշխարք սրբոցն ոչ կարացին հանել * ըստ ձորակն։ 7  Եւ յայտնեալ * առ Գրիգոր հրեշտակ Տեառն՝ ասէ . «Հաճեցաւ Տէր զբնակել սրբոցդ Աստուծոյ ի տեղւոջդ»։ 8  Ուր եւ անդէն բազմութեան զաւրացն մէն սակաւ սատարեալ՝ շինեցին զվկայարանն եւ զսուրբսն ի հանգիստ փոխեցին։