Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԵ. Եւ մինչ դեռ զշինուած մատրանն կազմէին՝ հրաման ետ Գրիգոր զաւրականին եւ իշխանացն որ ընդ իւրն էին զի ելցեն * եւ մրճաւք տապալեսցեն զշինուածս բագնացն ։ 2  Որք ելեալ շատ ջանացան եւ ոչ կարացին զդուրս բագնացն գտանել՝ * թէ ի ներքս մտցեն զի ծածկեցին դեւքն ի նոցանէն եւ ի կողմանէ արտաքուստ ջանացան * եւ ոչ գծեաց անդ երկաթ գործւոյն ապա փութացան հասին իշխանքն եւ պատմեցին նմա զամենայն։
       3  Իսկ նա առնոյր զնշան տէրունական խաչին * եւ ելեալ ի ձորակէն եկաց յանդիման բարձրաբերձ տեղեացն շինուածոցն եւ ասէ. «Հրեշտակ քո Տէր հալածեսցէ զնոսա»։ 4  Եւ ընդ բանիցն հողմ ուժգին բղխեաց ի խաչանիշ փայտէն զոր ունէր ի ձեռին իւրում սուրբ * եպիսկոպոսն։ 5  Եւ երթայր հողմն ուռուցեալ լերինն հաւասար եւ չոգաւ հարթեաց տապալեաց ընկէց զամենայն շինուածսն բագնացն ։ 6  Եւ այնչափ կորոյս * զի յետ այնորիկ ոչ ինչ ոք յայնմ տեղւոջ * նշմարանս կարէր գտանել ո՛չ քարի եւ ոչ փայտի * ո՛չ ոսկւոյ եւ ոչ արծաթոյ * եւ ոչ բնաւ երեւէր թէ լեալ ինչ իցէ անդ։ 7  Եւ * անթիւք կոտորեցան մարդիկ պաշտամանն քրմութեան որ ի տեղւոջ անդ էին եւ անհետ եղեն ոսկերք նոցա * եւ որք տեսինն՝ անթիւ մարդիկ * հաւատացին։ 8  Եւ * ասէ սուրբն Գրիգոր. «Արդ տեսէք թէ ո՛րպէս ջնջեցան գայթակղութիւնքն ձեր զի եւ չէին իսկ ինչ այլ ծառայեցէ՛ք յայսմհետէ * տեառն Աստուծոյ որ արար զերկինս եւ զերկիր»։
       * յետ այսորիկ ելանէր նա ի տեղիս մեհենացն եւ ժողովեալ դարձուցանէր զմարդիկ աշխարհին յաստուածպաշտութիւն։ 10  Եւ եդ անդ զհիմունս եկեղեցւոյն եւ ուղղեաց սեղան փառացն Քրիստոսի զի նախ անդ * արար սկիզբն շինելոյ եկեղեցեաց ։ 11  Եւ ուղղեալ սեղան յանուն * սուրբ Երրորդութեանն եւ կազմեալ աւազան մկրտութեան նախ զայնոսիկ լուսաւորեաց * մկրտութեամբն՝ որ ընդ իւրն էին * մեծամեծ նախարարքն որ * ընդ նմայն երթեալ էին ի քաղաքն Կեսարացւոց եւ ապա * զգաւառականսն զբնակիչս * երկրին։ 12  Աւուրս քսան երեկաւթս առնէր եւ մկրտէր անդ աւելի քան զինն եւ տասն բիւր մարդկան եւ կանգնէր սեղան ի վկայարանի սրբոցն հանգստի զոր շինեացն եւ մատուցանէր զպատարագն փրկութեան եւ բաշխէր անդ * զմարմին եւ զարիւն կենարարին Քրիստոսի։
       13  Եւ հրամայեաց կատարել անդ ամ յամէ * ի նմին տեղւոջ * ժողովեալ ամենեցուն զյիշատակ սրբոցն որ աւր եաւթն էր * ամսոյն սահմի զի խնդութեամբ ժողովեալ՝ * զաւր տաւնին խմբեսցեն զի * նախ անտի սկիզբն * արար շինելոյ զեկեղեցիս։ 14  Եւ կացուցանէր քահանայս ի տեղիս տեղիս եւ ելից զվայրսն եկեղեցւովք շինելովք * եւ քահանայիւք ։
       15  Եւ ինքն չու արարեալ անտի՝ մեծապանձ պարծանաւք զաւրութեան խաչին Քրիստոսի եւ բարձ * նշխարս անտի կէս մի ի սրբոցն զի եւ յայլ տեղիս հաստատեսցէ * զյիշատակս նոցա։ 16  Եւ ընդ ամենայն տեղիս * եւ ընդ ամենայն գաւառս շրջէր յաւանս եւ յագարակս շինէր եկեղեցիս եւ առնէր մկրտութիւն եւ կացուցանէր քահանայս։