Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԷ. Եւ ուրախ եղեն ընդ մխիթարութիւն թղթոյն * եւ զի եկեալ * հասեալ էին * ուղեգնացքն լուսաւորութեամբ եւ երեւեալ աստուածաշնորհ պարգեւաւք առաւել զհոգեւոր սիրոյն զանձուկսն սփռէին՝ եւ եւս քան զեւս ի հաւատսն հաստատեցան մեծաւ * եւ ցնծալից բերկրութեամբ։
       2  Իսկ նա * անդէն * եւ անդ ընդելական սովորութեամբն ի գործ արկեալ զանդադար * վարդապետութիւնն * հաւասարութեամբ բարեպաշտ » արքային Տրդատայ՝ * զիւր արուեստն առաջի դնէր խրատէր * յորդորելով որով առաւելագոյն հնազանդէին * նմա ըստ հրամանացն Աստուծոյ * թագաւորն եւ զաւրքն ամենայն հանդերձ աշխարհախումբ բազմութեամբն * որոց յանձն առեալ ամենեցուն զխնդրելին կատարել» * եւ զհրամայեալսն ի գործ արկանել։
       3  Եւ նորա տուեալ հրաման արքայագունդ բանակացն՝ ամսաւրեայ ժամանակաւ ի պահս եւ յաղաւթս յամենալ ։ 4  «Եւ իւրում անձինն՝ * զսովորականն առաջի դնէր իւրայովքն անդուստ ածելովքն հաւասարաւքն զպահս եւ զաղաւթս զտքնութիւնս զպաղատանս արտաւսրաբերս զխստամբերութիւնս զհոգս աշխարհահեծս յուշ առնելով զասացեալսն հոգեպատում մարգարէին թէ Յորժամ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես»ա։
       * Այսպէս բազում աշխատութեամբ տարեալ՝ * վասն համաշխարհին բարեաց ինչ աւճան գտանելոյ որում եւ պարգեւէր իսկ վիճակ յամենաշնորհն Աստուծոյ հայրական չափուն ծնանել ծնունդ * նորոգ եւ սքանչելի պարգեւաբաշխ * սուրբ աջովն իւրով» զամենայն ի ջրոյ եւ ի Հոգւոյ յարգանդէ՝ մկրտութեամբ միւսանգամ վերստին ծնանել առնել կատարել սրբել դրոշմել մի ժողովուրդ Տեառն։
       6  Եւ եդ անդ հիմունս եւ * շինեաց եկեղեցի եւ զնշխարսն զոր ունէր յոսկերաց սրբոցն՝ ի տէրունական տանն բնակեցուցանէր։ 7  Սոյնպէս եւ ընդ ամենայն կողմանս գաւառացն դնէր հիմունս եկեղեցեաց եւ ուղղէր սեղանս եւ կացուցանէր քահանայս։ 8  Եւ ամենայն երկիրն դարձեալ սրտիւք իւրեանց * կանխէին ի պահս եւ ի պաշտաւն եւ յերկիւղն Աստուծոյ։