Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԸ. Իսկ ի լնուլ կիտին եդելոյ պահոցն կատարելոյ առեալ երանելւոյն Գրիգորի զաշխարհաբանակ զաւրացն եւ զինքնին զթագաւորն եւ զկին նորա Աշխէն եւ զմեծ աւրիորդն Խոսրովիդուխտ եւ զմեծամեծսն * ամենայն * եւ ամենայն * մարդկաւ բանակին հանդերձ՝ ընդ այգն ի լուսանալ առաւաւտուն յափն Եփրատ գետոյն մատուցանէր եւ անդէն * մկրտէր առ հասարակ զամենեսեան յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ։
       2  Եւ իբրեւ իջանէին մարդիկն ամենայն եւ թագաւորն * ի մկրտութիւն անդր ի ջուրսն Եփրատ գետոյն՝ նշան սքանչելի երեւեալ յԱստուծոյ * զի զետղ առեալ ջուրք գետոյն՝ անդրէն դարձան ընդ կրուկն ։ 3  Եւ լոյս սաստիկ երեւեալ ի նմանութիւն սեան լուսաւորի՝ եւ եկաց ի վերայ ջուրց գետոյն եւ ի վերայ նորա նմանութիւն տէրունական խաչին եւ այնչափ * ծագեաց լոյսն * մինչեւ արգելոյր զճառագայթս արեգականն * եւ նուաղեցուցանէր։ 4  Եւ իւղն աւծութեան զոր արկանէր Գրիգորիոս ի վերայ մարդկանն՝ շրջան առեալ ի մէջ գետոյն շուրջ զմարդկաւն խաղայր։ 5  Եւ ամենեքեան * զարմացեալք բարձրացուցանէին զաւրհնութիւն ի փառս Աստուծոյ։ 6  Եւ ընդ երեկս աւուրն նշանն աներեւոյթ լինէր եւ նոքա * ի վեր յաւանն դառնային ։ 7  Եւ * որք մկրտեցանն յաւուր յայնմիկ՝ աւելի քան զհնգետասան բիւր մարդկան յարքունական զաւրացն։
       8  Եւ անտի ելեալ մեծաւ ցնծութեամբ եւ սպիտակազգեստ հանդերձիւք սաղմոսիւք եւ աւրհնութեամբք կանթեղաւք վառելովք * եւ մոմեղինաւք լուցելովք եւ ջահիւք բորբոքելովք մեծաւ լրջմտութեամբ եւ բազում զուարթութեամբ լուսաւորեալք եւ հրեշտակացեալք եւ առեալ զանուն որդեգրութեանն Աստուծոյ եւ մտեալ ի ժառանգութիւն սրբոյ Աւետարանին * եւ ի վիճակ սրբոցն խառնեալք * ծաղկեալք ի հոտ անոյշ ի Քրիստոս եւ ելեալք * ի վեր ի տէրունական տունն դառնային ։ 9  Եւ անդ մատուցանէր զաւրհնութեան պատարագն հաղորդէր զամենեսեան ի խորհուրդն գոհութեան * բաշխէր ամենեցուն զսուրբ մարմինն եւ զպատուական արիւնն ամենափրկչին Քրիստոսի * զկենդանարարն եւ զկեցուցիչն ամենայն մարդկան * եւ զարարիչն եւ զաշխարհագործն ամենայն արարածոց * զաստուածատուր շնորհսն առ ամենեսեան առատապէս մատակարարէր։