Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԹ. Եւ դադարեաց անդ յետ այսորիկ աւուրս եաւթն * վասն հոգեւոր * մխիթարութեան։ 2  Եւ յայնմ աւուրս եաւթանս որ մկրտեցան յարքունական բանակէ անտի՝ ընդ այր եւ ընդ կին * եւ ընդ մանուկ աւելի քան զչորեքարիւր բիւր ։
       3  Եւ զյիշատակս վկայիցն բերելոց ժամադրեաց ի տաւն մեծ հռչակել սնոտեացն պաշտաման ի ժամանակի՝ * դիցն Ամանորոյ ամենաբեր նոր պտղոց տաւնին * Հիւրընկալ դիցն Վանատրի ա, զոր յառաջագոյն իսկ ի նմին տեղւոջ * պաշտէին յուրախութեան Նաւասարդ աւուր։ 4  Զի ժողովեալ ի յիշատակ մեծի երանելւոյն Յովհաննու եւ սրբոյ վկային Աստուծոյ Աթանագինէի՝ * յայնմ աւուր խմբեալ ի նմին յաւանին տաւնեսցեն ։
       * * եւ երանելւոյն Գրիգորի զվարդապետութիւնն իւր ի գործ * արկեալ * եւ ժողովելոցն առ ընդունել քաղցրացուցեալ» , «եւ * ծովացուցեալ զվարդապետութեանն զխորութիւն * եւ լցեալ զեղեալ ամենայն հոգեւոր բարութեամբք» ։ 6  « Յետ այսորիկ * հասեալ նմա բովանդակ ի վերայ ամենայն երկրին սահմանացն * Հայոց Մեծաց աշխարհին» շինելով եկեղեցիս * յամենայն աշխարհս * ի գաւառս ի կողմանս * ի քաղաքս յաւանս ի շէնս * ի գեաւղս եւ յագարակս։ 7  Սոյնպէս եւ թագաւորն յամենայն իշխանութեան իւրում * առ հասարակ՝ գրեաց * չորս չորս * հողս երդոյ յամենայն ագարակ տեղիս իսկ յաւանսն * եաւթն եաւթն * հողս երդոյ՝ * ի ծառայութիւն սպասաւորութեան քահանայութեանն նուէր պտղոյ Տեառն մատուցանէր։
       * Եւ կացուցանէր քահանայս յամենայն տեղիս եւ հրաման տուեալ զի պաշտեսցեն զՏէր Աստուած միայն զարարիչն երկնի եւ երկրի * եւ բազմացուցանէր զպաշտաւնեայս սեղանոյն Տեառն ընդ ամենայն * տեղիս եւ կացուցանէր քահանայս առ սեղան սեղան յամենայն եկեղեցիսն ։ 9  Սոյնպէս եւ զեպիսկոպոսսն վիճակեցուցանէր ի գլխաւորութիւն ժողովրդոցն Տեառն եւ հրաման տայր նոցա՝ հաւատարիմ առաջնորդութեամբ վերակացու լինել լուսաւորապէս հաւտին Քրիստոսի ։